ފޮޓޯގެލަރީ / ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

އާންމު ސިއްހަތުގެ މަހާސިންތާ ފެށުން

ހުސެއިން ވަހީދު

4 ނޮވެމްބަރ 2019

ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް- 4 ނޮވެމްބަރު 2019: ރާއްޖޭގެ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ނިޒާމު ނުވަތަ ޕަބްލިކް ހެލްތު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާއްވާ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ބޮޑު މަހާސިންތާ ފެށުން: "ނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ރީވިޓަލައިޒިން "ޕަބްލިކް ހެލްތު: ވާކިން ޓު ގެދާ ފޯ އަ ހެލްތިއާ ނޭޝަން" ގެ ނަމުގައި ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބާއްްވާ މަހާސިންތާ އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް---.ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް- 4 ނޮވެމްބަރު 2019: ރާއްޖޭގެ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ނިޒާމު ނުވަތަ ޕަބްލިކް ހެލްތު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާއްވާ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ބޮޑު މަހާސިންތާ ފެށުންމުގެ ގޮތުން ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން---.ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް- 4 ނޮވެމްބަރު 2019: ރާއްޖޭގެ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ނިޒާމު ނުވަތަ ޕަބްލިކް ހެލްތު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާއްވާ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ބޮޑު މަހާސިންތާ ފެށުންމުގެ ގޮތުން ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން---.ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް- 4 ނޮވެމްބަރު 2019: ރާއްޖޭގެ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ނިޒާމު ނުވަތަ ޕަބްލިކް ހެލްތު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާއްވާ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ބޮޑު މަހާސިންތާ ފެށުންމުގެ ގޮތުން ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން---.ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް- 4 ނޮވެމްބަރު 2019: ރާއްޖޭގެ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ނިޒާމު ނުވަތަ ޕަބްލިކް ހެލްތު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާއްވާ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ބޮޑު މަހާސިންތާ ފެށުންމުގެ ގޮތުން ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވާހަކަދައްކަވަނީ---.ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް- 4 ނޮވެމްބަރު 2019: ރާއްޖޭގެ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ނިޒާމު ނުވަތަ ޕަބްލިކް ހެލްތު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާއްވާ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ބޮޑު މަހާސިންތާ ފެށުންމުގެ ގޮތުން ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވާހަކަދައްކަވަނީ---.ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް- 4 ނޮވެމްބަރު 2019: ރާއްޖޭގެ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ނިޒާމު ނުވަތަ ޕަބްލިކް ހެލްތު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާއްވާ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ބޮޑު މަހާސިންތާ ފެށުންމުގެ ގޮތުން ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ---.ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް- 4 ނޮވެމްބަރު 2019: ރާއްޖޭގެ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ނިޒާމު ނުވަތަ ޕަބްލިކް ހެލްތު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާއްވާ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ބޮޑު މަހާސިންތާ ފެށުންމުގެ ގޮތުން ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވާހަކަދައްކަވަނީ---.ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް- 4 ނޮވެމްބަރު 2019: ރާއްޖޭގެ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ނިޒާމު ނުވަތަ ޕަބްލިކް ހެލްތު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާއްވާ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ބޮޑު މަހާސިންތާ ފެށުންމުގެ ގޮތުން ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން---.ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް- 4 ނޮވެމްބަރު 2019: ރާއްޖޭގެ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ނިޒާމު ނުވަތަ ޕަބްލިކް ހެލްތު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާއްވާ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ބޮޑު މަހާސިންތާ ފެށުންމުގެ ގޮތުން ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން---.ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް- 4 ނޮވެމްބަރު 2019: ރާއްޖޭގެ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ނިޒާމު ނުވަތަ ޕަބްލިކް ހެލްތު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާއްވާ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ބޮޑު މަހާސިންތާ ފެށުންމުގެ ގޮތުން ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަމީން ވާޙަކަދައްކަވަނީ---.ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް- 4 ނޮވެމްބަރު 2019: ރާއްޖޭގެ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ނިޒާމު ނުވަތަ ޕަބްލިކް ހެލްތު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާއްވާ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ބޮޑު މަހާސިންތާ ފެށުންމުގެ ގޮތުން ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަމީން ވާޙަކަދައްކަވަނީ---.ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް- 4 ނޮވެމްބަރު 2019: ރާއްޖޭގެ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ނިޒާމު ނުވަތަ ޕަބްލިކް ހެލްތު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާއްވާ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ބޮޑު މަހާސިންތާ ފެށުންމުގެ ގޮތުން ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި (ކ-ވ) އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އަލީ، ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަމީން، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް، ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ، އެންވާރޮމަންޓް މިނިސްޓަރު ހުސައިން އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު ޝިފާޒް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ---.ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް- 4 ނޮވެމްބަރު 2019: ރާއްޖޭގެ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ނިޒާމު ނުވަތަ ޕަބްލިކް ހެލްތު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާއްވާ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ބޮޑު މަހާސިންތާ ފެށުންމުގެ ގޮތުން ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އަލީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ--.ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް- 4 ނޮވެމްބަރު 2019: ރާއްޖޭގެ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ނިޒާމު ނުވަތަ ޕަބްލިކް ހެލްތު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާއްވާ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ބޮޑު މަހާސިންތާ ފެށުންމުގެ ގޮތުން ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި އޭޑީކޭގެ އެމްޑީ އައްފާލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ---.ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް- 4 ނޮވެމްބަރު 2019: ރާއްޖޭގެ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ނިޒާމު ނުވަތަ ޕަބްލިކް ހެލްތު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާއްވާ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ބޮޑު މަހާސިންތާ ފެށުންމުގެ ގޮތުން ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި އެންވާރޮމަންޓް މިނިސްޓަރު ހުސައިން އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު ޝިފާޒް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ---.ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް- 4 ނޮވެމްބަރު 2019: ރާއްޖޭގެ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ނިޒާމު ނުވަތަ ޕަބްލިކް ހެލްތު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާއްވާ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ބޮޑު މަހާސިންތާ ފެށުންމުގެ ގޮތުން ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން---.ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy