ފޮޓޯގެލަރީ / ފްލައި މީ

ފްލައިމީ އަށް އިތުރު މަތިންދާބޯޓެއް ގެނައުން

ނިޝާން އަލީ

7 ނޮވެމްބަރ 2019

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ނޮވެމްބަރު 7، 2019- ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އުދުހޭ އަމިއްލަ އެއާލައިން، ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީގެ ފްލީޓަށް އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ އިތުރު ބޯޓެއް ގެނައުން: ޖުމްލަ 76 ދެ ޖާގަ ހިމެނޭ މި ބޯޓުގެ ސީޓުތަކަކީ ފަސިންޖަރުންނަށް ފަސޭހަ ކަމާ އެކު ދަތުރު ކުރެވޭނެހެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސީޓުތަކެއް ކަމަށް ވިލާ އެއާ އިން ބުނޭ. މި ބޯޓުގެ ސަބަބުން، ވިލާ އެއާ އިން ދަތުރުކުރާ މަންޒިލްތައް އިތުރުކުރުމަށް ފަސޭހަ ވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޝިދު ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ނޮވެމްބަރު 7، 2019- ފްލައިމީގެ ފްލީޓަށް އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ އިތުރު ބޯޓެއް ގެނައުމާ ގުޅިގެން، ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާގައި، އެ ބޯޓުގެ ދެ ޕައިލެޓަކު ފޮޓޯއަކަށް ތައްޔާރު ވެގެން: މިއަދާ ހަމައަށް، ފްލައިމީ ހިންގާ ވިލާ އެއާ އިން ވަނީ އޭޓީއާރު 600-72 ތިން ބޯޓު ރާއްޖެ އަށް ގެނެސްފައި. އަދި ވިލާ އެއާ އަކީ، އެ މަރުކާގެ ބޯޓުތައް ރާއްޖެ ގެންނަން ފެށި ފުރަތަމަ ކުންފުނި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ނޮވެމްބަރު 7، 2019- ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީގެ ފްލީޓަށް އަލަށް ގެނައި، އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓު އެއާޕޯޓަށް ޖައްސާފައި: މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން އުދުހެން ފެށި ފްލައިމީގައި އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ ތިން ބޯޓު މިހާރު ގެންގުޅޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ނޮވެމްބަރު 7، 2019- ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީގެ ފްލީޓަށް އަލަށް ގެނައި، އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓުގެ އެތެރެ: މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން އުދުހެން ފެށި ފްލައިމީގައި އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ ތިން ބޯޓު މިހާރު ގެންގުޅޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ނޮވެމްބަރު 7، 2019- ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީގެ ފްލީޓަށް އަލަށް ގެނައި، އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓު އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަނީ: މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން އުދުހެން ފެށި ފްލައިމީގައި އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ ތިން ބޯޓު މިހާރު ގެންގުޅޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ނޮވެމްބަރު 7، 2019- ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީގެ ފްލީޓަށް އަލަށް ގެނައި، އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓަށް މަރުހަބާ ކިޔަން އެ އެއާލައިންގެ މުވައްޒަފަކު މާބޮނޑި ހިފައިގެން: މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން އުދުހެން ފެށި ފްލައިމީގައި އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ ތިން ބޯޓު މިހާރު ގެންގުޅޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ނޮވެމްބަރު 7، 2019- ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީގެ ފްލީޓަށް އަލަށް ގެނައި، އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓުގެ ކޮކްޕިޓް: މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން އުދުހެން ފެށި ފްލައިމީގައި އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ ތިން ބޯޓު މިހާރު ގެންގުޅޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ނޮވެމްބަރު 7، 2019- ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީގެ ފްލީޓަށް އަލަށް ގެނައި، އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓުގައި ކްރޫއަކު ފޮޓޯ އަކަށް ހުއްޓިގެން: މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން އުދުހެން ފެށި ފްލައިމީގައި އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ ތިން ބޯޓު މިހާރު ގެންގުޅޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ނޮވެމްބަރު 7، 2019- ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީގެ ފްލީޓަށް އަލަށް ގެނައި، އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓުގެ ކެޕްޓަން، އެ އެއާލައިންގެ މުވައްޒަފަކާ ތަޅުދަނޑި ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކުރަނީ: މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން އުދުހެން ފެށި ފްލައިމީގައި އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ ތިން ބޯޓު މިހާރު ގެންގުޅޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ނޮވެމްބަރު 7، 2019- ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީގެ ފްލީޓަށް އަލަށް ގެނައި، އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓުގެ ކެޕްޓަނުންނަށް އެ އެއާލައިންގެ އެހެން މުވައްޒަފުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ: މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން އުދުހެން ފެށި ފްލައިމީގައި އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ ތިން ބޯޓު މިހާރު ގެންގުޅޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ނޮވެމްބަރު 7، 2019- ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީގެ ފްލީޓަށް އަލަށް ގެނައި، އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓަށް މަރުހަބާ ކިޔަން އެ އެއާލައިންގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން މާބޮނޑި ހިފައިގެން: މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން އުދުހެން ފެށި ފްލައިމީގައި އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ ތިން ބޯޓު މިހާރު ގެންގުޅޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ނޮވެމްބަރު 7، 2019- ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީގެ ފްލީޓަށް އަލަށް ގެނައި، އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓު އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަނީ: މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން އުދުހެން ފެށި ފްލައިމީގައި އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ ތިން ބޯޓު މިހާރު ގެންގުޅޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ނޮވެމްބަރު 7، 2019- ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީގެ ފްލީޓަށް އަލަށް ގެނައި، އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓު އެއާޕޯޓަށް ޖައްސާފައި: މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން އުދުހެން ފެށި ފްލައިމީގައި އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ ތިން ބޯޓު މިހާރު ގެންގުޅޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ނޮވެމްބަރު 7، 2019- ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީގެ ފްލީޓަށް އަލަށް ގެނައި، އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓުގައި ޕައިލެޓުންތަކެއް ވާހަކަ ދައްކަނީ: މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން އުދުހެން ފެށި ފްލައިމީގައި އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ ތިން ބޯޓު މިހާރު ގެންގުޅޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ނޮވެމްބަރު 7، 2019- ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީގެ ފްލީޓަށް އަލަށް ގެނައި، އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓު އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަނީ: މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން އުދުހެން ފެށި ފްލައިމީގައި އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ ތިން ބޯޓު މިހާރު ގެންގުޅޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ނޮވެމްބަރު 7، 2019- ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީގެ ފްލީޓަށް އަލަށް ގެނައި، އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓު އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަނީ: މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން އުދުހެން ފެށި ފްލައިމީގައި އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ ތިން ބޯޓު މިހާރު ގެންގުޅޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy