ފޮޓޯގެލަރީ / ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަށް ހުކުމް އިއްވުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

28 ނޮވެމްބަރ 2019

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 28، 2019: ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަަރިންގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ނިމި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަކުން ހުކުމް އިއްވުން: މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ވަނީ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައި. މިއީ ހިޔާނާތުގެ ތުހުމަތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސަކު ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް، ހުކުމް އިއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރު.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 28، 2019: ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް އިއްވުމުގެ ޝަރީއަތަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 28، 2019: ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް އިއްވުމުގެ ޝަރީއަތަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 28، 2019: ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް އިއްވުމުގެ ޝަރީއަތަށް އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 28، 2019: ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް އިއްވުމުގެ ޝަރީއަތަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 28، 2019: ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް އިއްވުމުގެ ޝަރީއަތަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 28، 2019: ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް އިއްވުމުގެ ޝަރީއަތަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 28، 2019: ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް އިއްވުމުގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުން އެ ކޯޓުގެ ބޭރުގައި އަޑު އުފުލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 28، 2019: ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް އިއްވުމުގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުން އެ ކޯޓުގެ ބޭރުގައި އަޑު އުފުލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 28، 2019: ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް އިއްވުމުގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުން އެ ކޯޓުގެ ބޭރުގައި އަޑު އުފުލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 28، 2019: ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް އިއްވުމުގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު، ފުލުހުން އެ ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 28، 2019: ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް އިއްވުމުގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނާއެކު ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެ ކޯޓުގެ ބޭރުގައި އަޑު އުފުލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 28، 2019: ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް އިއްވުމުގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނާއެކު ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެ ކޯޓުގެ ބޭރުގައި އަޑު އުފުލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 28، 2019: ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް އިއްވުމުގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުން އެ ކޯޓުގެ ބޭރުގައި އަޑު އުފުލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy