ފޮޓޯގެލަރީ / ތިމާވެށި

"ގޯ ގްރީން" ހަރަކާތް ރައީސް އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވުން

ނިޝާން އަލީ

7 ޑިސެމްބަރ 2019

ހުޅުމާލެ- 07 ޑިސެމްބަރ 2019: ކްލީން މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ގޯ ގްރީން" ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގަސް އިންދުމުގެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން: ހުޅުމާލޭގެ 2ވަނަ ފިޔަވަހީ ގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިހަރަކާތް އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، މިހަރަކާތުގައި ކްލީން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުންވަނީ 500 މަގޫ ގަހާއި 500 ރުއް އިންދާފައި --. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ- 07 ޑިސެމްބަރ 2019: ކްލީން މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ގޯ ގްރީން" ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގަސް އިންދުމުގެ ހަރަކާތުގެ ރައީސު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވަނީ، މިހަރަކާތުގައި ކްލީން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުންވަނީ 500 މަގޫ ގަހާއި 500 ރުއް އިންދާފައި --. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ- 07 ޑިސެމްބަރ 2019: ކްލީން މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ގޯ ގްރީން" ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގަސް އިންދުމުގެ ހަރަކާތުގެ ރައީސު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ، މިހަރަކާތުގައި ކްލީން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުންވަނީ 500 މަގޫ ގަހާއި 500 ރުއް އިންދާފައި --. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ- 07 ޑިސެމްބަރ 2019: ކްލީން މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ގޯ ގްރީން" ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގަސް އިންދުމުގެ ހަރަކާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއެކު ހަރަކާރުގައި ބައެއް ބައިވެރިން ސެލްފީއެއް ނަގަނީ ، މިހަރަކާތުގައި ކްލީން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުންވަނީ 500 މަގޫ ގަހާއި 500 ރުއް އިންދާފައި --. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ- 07 ޑިސެމްބަރ 2019: ކްލީން މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ގޯ ގްރީން" ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގަސް އިންދުމުގެ ހަރަކާތުގައި ތެރެއިން ، މިހަރަކާތުގައި ކްލީން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުންވަނީ 500 މަގޫ ގަހާއި 500 ރުއް އިންދާފައި --. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ- 07 ޑިސެމްބަރ 2019: ކްލީން މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ގޯ ގްރީން" ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގަސް އިންދުމުގެ ހަރަކާތުގައި ތެރެއިން ، މިހަރަކާތުގައި ކްލީން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުންވަނީ 500 މަގޫ ގަހާއި 500 ރުއް އިންދާފައި --. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ- 07 ޑިސެމްބަރ 2019: ކްލީން މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ގޯ ގްރީން" ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގަސް އިންދުމުގެ ހަރަކާތުގައި ތެރެއިން ، މިހަރަކާތުގައި ކްލީން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުންވަނީ 500 މަގޫ ގަހާއި 500 ރުއް އިންދާފައި --. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ- 07 ޑިސެމްބަރ 2019: ކްލީން މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ގޯ ގްރީން" ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގަސް އިންދުމުގެ ހަރަކާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއެކު ހަރަކާރުގައި ބައިވެރި ބައެއް މީހުން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން ، މިހަރަކާތުގައި ކްލީން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުންވަނީ 500 މަގޫ ގަހާއި 500 ރުއް އިންދާފައި --. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ- 07 ޑިސެމްބަރ 2019: ކްލީން މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ގޯ ގްރީން" ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގަސް އިންދުމުގެ ހަރަކާތުގައި ތެރެއިން ، މިހަރަކާތުގައި ކްލީން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުންވަނީ 500 މަގޫ ގަހާއި 500 ރުއް އިންދާފައި --. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ- 07 ޑިސެމްބަރ 2019: ކްލީން މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ގޯ ގްރީން" ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގަސް އިންދުމުގެ ހަރަކާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއެކު ހަރަކާރުގައި ބައިވެރި ބައެއް މީހުން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން ، މިހަރަކާތުގައި ކްލީން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުންވަނީ 500 މަގޫ ގަހާއި 500 ރުއް އިންދާފައި --. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ- 07 ޑިސެމްބަރ 2019: ކްލީން މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ގޯ ގްރީން" ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގަސް އިންދުމުގެ ހަރަކާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއެކު ހަރަކާރުގެ ބައެއް ބައިވެރިން ފޮޓޯއަށް ހުއްޓިގެން ، މިހަރަކާތުގައި ކްލީން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުންވަނީ 500 މަގޫ ގަހާއި 500 ރުއް އިންދާފައި --. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ- 07 ޑިސެމްބަރ 2019: ކްލީން މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ގޯ ގްރީން" ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގަސް އިންދުމުގެ ހަރަކާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ގަސް އިންދަނީ، މިހަރަކާތުގައި ކްލީން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުންވަނީ 500 މަގޫ ގަހާއި 500 ރުއް އިންދާފައި --. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ- 07 ޑިސެމްބަރ 2019: ކްލީން މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ގޯ ގްރީން" ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގަސް އިންދުމުގެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން، މިހަރަކާތުގައި ކްލީން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުންވަނީ 500 މަގޫ ގަހާއި 500 ރުއް އިންދާފައި --. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ- 07 ޑިސެމްބަރ 2019: ކްލީން މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ގޯ ގްރީން" ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގަސް އިންދުމުގެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން، މިހަރަކާތުގައި ކްލީން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުންވަނީ 500 މަގޫ ގަހާއި 500 ރުއް އިންދާފައި --. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ- 07 ޑިސެމްބަރ 2019: ކްލީން މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ގޯ ގްރީން" ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގަސް އިންދުމުގެ ހަރަކާތުގެ ރައީސު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ، މިހަރަކާތުގައި ކްލީން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުންވަނީ 500 މަގޫ ގަހާއި 500 ރުއް އިންދާފައި --. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ- 07 ޑިސެމްބަރ 2019: ކްލީން މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ގޯ ގްރީން" ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގަސް އިންދުމުގެ ހަރަކާތުގެ ރައީސު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ، މިހަރަކާތުގައި ކްލީން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުންވަނީ 500 މަގޫ ގަހާއި 500 ރުއް އިންދާފައި --. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy