ފޮޓޯގެލަރީ / އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެވޯޑް ހަފްލާ

ނިޝާން އަލީ

9 ޑިސެމްބަރ 2019

މާލެ- ޑިސެމްބަރު 8، 2019- އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާ: މިދިޔަ އަހަރު އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރި މުވައްޒަފަކަށް ހޮވުނީ އިންޑިއާގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ހަސަން މުހައްމަދު ޝެއިޚް ދާއޫދު --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޑިސެމްބަރު 8، 2019: އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފަކަށް ހޮވި ހަސަން މުހައްމަދު ޝެއިޚް ދާއޫދު އަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު މިރޭ އިނާމް ދެއްވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޑިސެމްބަރު 8، 2019: އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަފްއާލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޑިސެމްބަރު 8، 2019: އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި އެހޮސްޕިޓަލްގެ މިދިޔަ އަހަރު ޕާފޯމަންސް އެވޯޑު ލިބުނު މުވައްޒަފަކާ އިނާމު ހަވާލު ކުރައްވަނީ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޑިސެމްބަރު 8، 2019: އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި އެހޮސްޕިޓަލްގެ މިދިޔަ އަހަރު ޕާފޯމަންސް އެވޯޑު ލިބުނު މުވައްޒަފަކާ އިނާމު ހަވާލު ކުރައްވަނީ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޑިސެމްބަރު 8، 2019: އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފަކަށް ހޮވި ހަސަން މުހައްމަދު ޝެއިޚް ދާއޫދު އަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު މިރޭ އިނާމް ދެއްވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ-ޑިސެމްބަރު 8، 2019 : އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި އެހޮސްޕިޓަލްގެ މިދިޔަ އަހަރު ޕާފޯމަންސް އެވޯޑު ލިބުނު މުވައްޒަފަކާ އޭޑީކޭގެ ޗެއާމަން ނާޝިދު އިނާމު ހަވާލު ކޮށްދެއްވަނީ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޑިސެމްބަރު 8، 2019: އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި އެހޮސްޕިޓަލްގެ މިދިޔަ އަހަރު ޕާފޯމަންސް އެވޯޑު ލިބުނު މުވައްޒަފަކާ އޭޑީކޭގެ ޗެއާމަން ނާޝިދު އިނާމު ހަވާލު ކޮށްދެއްވަނީ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޑިސެމްބަރު 8، 2019: އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި އޭޑީކޭގެ ޗެއާމަން ނާޝިދު އިނާމު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޑިސެމްބަރު 8، 2019: އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރާއި އޭޑީކޭގެ ޗެއާމަން ނާޝިދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޑިސެމްބަރު 8، 2019: އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި އެހޮސްޕިޓަލްގެ މިދިޔަ އަހަރު ޕާފޯމަންސް އެވޯޑު ލިބުނު މުވައްޒަފަކާ އިނާމު ހަވާލު ކުރައްވަނީ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޑިސެމްބަރު 8، 2019: އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަފްއާލް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޑިސެމްބަރު 8، 2019: އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން: މިދިޔަ އަހަރު އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރި މުވައްޒަފަކަށް ހޮވުނީ އިންޑިއާގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ހަސަން މުހައްމަދު ޝެއިޚް ދާއޫދު --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޑިސެމްބަރު 8، 2019: އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން: މިދިޔަ އަހަރު އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރި މުވައްޒަފަކަށް ހޮވުނީ އިންޑިއާގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ހަސަން މުހައްމަދު ޝެއިޚް ދާއޫދު --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޑިސެމްބަރު 8، 2019: އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން: މިދިޔަ އަހަރު އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރި މުވައްޒަފަކަށް ހޮވުނީ އިންޑިއާގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ހަސަން މުހައްމަދު ޝެއިޚް ދާއޫދު --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޑިސެމްބަރު 8، 2019: އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި އެހޮސްޕިޓަލްގެ މިދިޔަ އަހަރު ޕާފޯމަންސް އެވޯޑު ލިބުނު މުވައްޒަފަކާ އިނާމު ހަވާލު ކުރައްވަނީ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޑިސެމްބަރު 8، 2019: އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި އެހޮސްޕިޓަލްގެ މިދިޔަ އަހަރު ޕާފޯމަންސް އެވޯޑު ލިބުނު މުވައްޒަފަކާ އޭޑީކޭގެ ޗެއާމަން ނާޝިދު އިނާމު ހަވާލު ކޮށްދެއްވަނީ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޑިސެމްބަރު 8، 2019: އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި އޭޑީކޭގެ ޗެއާމަން ނާޝިދު އާއި މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަފްއާލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޑިސެމްބަރު 8، 2019: އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި އެހޮސްޕިޓަލްގެ މިދިޔަ އަހަރު ޕާފޯމަންސް އެވޯޑު ލިބުނު މުވައްޒަފަކާ އިނާމު ހަވާލު ކުރައްވަނީ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޑިސެމްބަރު 8، 2019: އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި އެހޮސްޕިޓަލްގެ މިދިޔަ އަހަރު ޕާފޯމަންސް އެވޯޑު ލިބުނު މުވައްޒަފަކާ އިނާމު ހަވާލު ކުރައްވަނީ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޑިސެމްބަރ 8، 2019 : އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި އެހޮސްޕިޓަލްގެ މިދިޔަ އަހަރު ޕާފޯމަންސް އެވޯޑު ލިބުނު މުވައްޒަފަކާ އިނާމު ހަވާލު ކުރައްވަނީ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޑިސެމްބަރ 8، 2019: އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި އެހޮސްޕިޓަލްގެ މިދިޔަ އަހަރު ޕާފޯމަންސް އެވޯޑު ލިބުނު މުވައްޒަފަކާ އިނާމު ހަވާލު ކުރައްވަނީ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy