ފޮޓޯގެލަރީ / ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް

ރައީސް، ކ. ގުރައިދޫގައި

ހަފީޒާ އަހުމަދު

23 ޖެނުއަރީ 2020

. ގުރައިދޫ: ޖެނުއަރީ 22، 2020: ކ. ގުރައިދޫ އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް އެރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން: މި ޖަލްސާގައި ރައީސްގެ އިތުރުން، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ކ. ގުރައިދޫ: ޖެނުއަރީ 22، 2020: ކ. ގުރައިދޫ އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެރަށުގެ އިސްވެރިން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ކ. ގުރައިދޫ: ޖެނުއަރީ 22، 2020: ކ. ގުރައިދޫ އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ކ. ގުރައިދޫ: ޖެނުއަރީ 22، 2020: ކ. ގުރައިދޫ އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ ރަށަށް ވަޑައިގެން، އެރަށުގެ ބައެއް މީހުންނާއެކު ފޮޓޯ ނަންގަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ކ. ގުރައިދޫ: ޖެނުއަރީ 22، 2020: ކ. ގުރައިދޫ އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ކ. ގުރައިދޫ: ޖެނުއަރީ 22، 2020: ކ. ގުރައިދޫ އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަަދު ސޯލިހު އެ ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ކ. ގުރައިދޫ: ޖެނުއަރީ 22، 2020: ކ. ގުރައިދޫ އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ކ. ގުރައިދޫ: ޖެނުއަރީ 22، 2020: ކ. ގުރައިދޫ އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަަދު ސޯލިހު އެ ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ކ. ގުރައިދޫ: ޖެނުއަރީ 22، 2020: ކ. ގުރައިދޫ އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަަދު ސޯލިހު އެ ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ކ. ގުރައިދޫ: ޖެނުއަރީ 22، 2020: ކ. ގުރައިދޫ އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ކ. ގުރައިދޫ: ޖެނުއަރީ 22، 2020: ކ. ގުރައިދޫ އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަަދު ސޯލިހު އެ ރަށަށް ވަޑައިގެން، އެރަށުގެ ބައެއް މީހުންނާއެކު ފޮޓޯ ނަގަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ކ. ގުރައިދޫ: ޖެނުއަރީ 22، 2020: ކ. ގުރައިދޫ އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަަދު ސޯލިހު އެ ރަށަށް ވަޑައިގެން، އެރަށުގެ ބައެއް މީހުންނާއެކު ފޮޓޯ ނަންގަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ކ. ގުރައިދޫ: ޖެނުއަރީ 22، 2020: ކ. ގުރައިދޫ އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަަދު ސޯލިހު އެ ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ކ. ގުރައިދޫ: ޖެނުއަރީ 22، 2020: ކ. ގުރައިދޫ އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަަދު ސޯލިހު އެ ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ކ. ގުރައިދޫ: ޖެނުއަރީ 22، 2020: ކ. ގުރައިދޫ އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަަދު ސޯލިހު އެ ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ކ. ގުރައިދޫ: ޖެނުއަރީ 22، 2020: ކ. ގުރައިދޫ އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ކ. ގުރައިދޫ: ޖެނުއަރީ 22، 2020: ކ. ގުރައިދޫ އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ކ. ގުރައިދޫ: ޖެނުއަރީ 22، 2020: ކ. ގުރައިދޫ އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy