ފޮޓޯގެލަރީ / ބަލިތައް

ކޮރޯނާ ވައިރަހާ އެކު، ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅަކަށް މާސްކް

ހުސެއިން ވަހީދު

25 ޖެނުއަރީ 2020

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ޖެނުއަރީ 25، 2020- ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އާންމު ފަރުދުން އެންމެ އާންމުކޮށް އަޅާ އެއް ފިޔަވަޅަކީ ނޭފަތާއި އަނގަ ނިވާކުރުމަށް މާސްކް އެޅުން: ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އިތުރުން ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓުތަކުން ވެސް މި ދުވަސްވަރު ޓޫރިސްޓުންނާއި ބައެއް ދިވެހިން އަދި އެއާޕޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ވެސް ވަނީ މާސްކް އަޅަން ފަށާފައި. ރާއްޖޭގެ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ބުނީ ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަށް ޝައްކުވާ އެއްވެސް މީހަކު އަދި ރާއްޖެ އިން ނުފެންނަ ކަމަށް. ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް އިން މިހާތަނަށް ވަނީ އެގައުމުގެ 1،320 މީހުންނަށް ބަލި ޖެހިފައި. އޭގެ ތެރެއިން 41 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި. މި ވައިރަސް ޖެހިފައި ތިބި މީހުން އެހެން އިތުރު ގައުމުތަކަކުން ވެސް ދަނީ ފެންނަމުން-.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ޖެނުއަރީ 25، 2020- ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، އެއާޕޯޓަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓުންތަކެއް މާސްކް އަޅައިގެން: މި ވައިރަސް އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްވެސް މީހަކު އަދި ރާއްޖެ އިން ނުފެންނަ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު ބުނި.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު /މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ޖެނުއަރީ 25، 2020- ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، އެއާޕޯޓަށް ފުރަން ދިޔަ ޓޫރިސްޓުންތަކެއް ފޮތިގަނޑަކުން ނޭފަތާއި އަނގަ ނިވާކުރަނީ: މި ވައިރަސް އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްވެސް މީހަކު އަދި ރާއްޖެ އިން ނުފެންނަ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު ބުނި.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު /މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ޖެނުއަރީ 25، 2020- ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، އެއާޕޯޓަށް ފުރަން ދިޔަ ޓޫރިސްޓަކު އޭނާގެ ތޮފިން ނޭފަތާއި އަނގަ ނިވާކުރަނީ: މި ވައިރަސް އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްވެސް މީހަކު އަދި ރާއްޖެ އިން ނުފެންނަ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު ބުނި.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު /މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ޖެނުއަރީ 25، 2020- ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، ފުރަން ދިޔަ ޓޫރިސްޓަކު މާސްކް އަޅައިގެން އިށީނދެލައިގެން: މި ވައިރަސް އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްވެސް މީހަކު އަދި ރާއްޖެ އިން ނުފެންނަ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު ބުނި.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު /މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ޖެނުއަރީ 25، 2020- ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، އެއާޕޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު މާސްކް އަޅައިގެން މަސައްކަތުގައި: މި ވައިރަސް އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްވެސް މީހަކު އަދި ރާއްޖެ އިން ނުފެންނަ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު ބުނި.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު /މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ޖެނުއަރީ 25، 2020- ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، ފުރަން ދިޔަ ޓޫރިސްޓަކު މާސްކް އަޅައިގެން: މި ވައިރަސް އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްވެސް މީހަކު އަދި ރާއްޖެ އިން ނުފެންނަ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު ބުނި.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު /މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ޖެނުއަރީ 25، 2020- ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، ފުރަން ދިޔަ ޓޫރިސްޓަކު މާސްކް އަޅައިގެން: މި ވައިރަސް އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްވެސް މީހަކު އަދި ރާއްޖެ އިން ނުފެންނަ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު ބުނި.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު /މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ޖެނުއަރީ 25، 2020- ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، އެއާޕޯޓަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓުންތަކެއް މާސްކް އަޅައިގެން: މި ވައިރަސް އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްވެސް މީހަކު އަދި ރާއްޖެ އިން ނުފެންނަ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު ބުނި.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު /މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ޖެނުއަރީ 25، 2020- ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، އެއާޕޯޓަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓުންތަކެއް މާސްކް އަޅައިގެން: މި ވައިރަސް އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްވެސް މީހަކު އަދި ރާއްޖެ އިން ނުފެންނަ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު ބުނި.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު /މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ޖެނުއަރީ 25، 2020- ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، އެއާޕޯޓަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓުންތަކެއް މާސްކް އަޅައިގެން: މި ވައިރަސް އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްވެސް މީހަކު އަދި ރާއްޖެ އިން ނުފެންނަ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު ބުނި.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު /މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy