ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަހުން ސަލާމަތްވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަނީ

ހަސަން އާމިރު

29 ޖެނުއަރީ 2020

ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގައި މިދިޔަ މަހު ފެތުރެން ފެށި ނޮވެލް ކްރޯނާވައިރަހުން ސަލާމަތްވުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން ދަނީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންނެވެ. އެ ބަލީގައި ޗައިނާ އިން މިހާތަނަށް ވަނީ 132 މީހުން މަރުވެ އަދި ގާތްގަނޑަކަށް 6،000 މީހުންނަށް ވަނީ ބަލީގެ ވައިރަހުގެ އަސަރުކޮށްފަ އެވެ.

ބެއިޖިންގެ ސަބްވޭ ސްޓޭޝަނެއްގައި ސެކިއުރިޓީ އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވޫހާން ސިޓީގެ އެއާޕޯޓް އޭޕްރޮންގައި ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ހެދުން އަޅައިގެން ތިބި ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބެއިޖިންގެ ސަބްވޭ ސްޓޭޝަނެއްގައި ޕަސިންޖަރެއްގެ ޓެމްޕަރޭޗާ ޗެކް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބެއިޖިންގެ ސަބްވޭ ސްޓޭޝަނެއްގައި ޕަސިންޖަރެއްގެ ޓެމްޕަރޭޗާ ޗެކް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބެއިޖިންގެ ސަބްވޭ ސްޓޭޝަނެއްގައި ޕަސިންޖަރެއްގެ ޓެމްޕަރޭޗާ ޗެކް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބެއިޖިންގެ ސަބްވޭ ސްޓޭޝަނެއްގައި ސެކިއުރިޓީ އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބެއިޖިންގެ ސަބްވޭ ސްޓޭޝަނެއްގައި އަންހެނަކު ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ހެދުން އަޅައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޗައިނާގެ މެދުތެރޭގެ ޖިންގްޒީ ޕްރޮވިންސްގައި މެޑިކަލް ސްޓާފުން ބޭސް ޖަހަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވޫހާންގެ ރެޑް ކްރޮސް ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މީހެއްގެ ޓެމްޕަރޭޗާ ބަލަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވޫހާން ސިޓީގެ ރެޑް ކްރޮސް ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވޫހާންގެ ރެޑް ކްރޮސް ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މެޑިކަލް ސްޓާފުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވޫހާންގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ބަލި މީހަކު ގޮވައިގެން މެޑިކަލް ސްޓާފުން މި މަހު 25 ވަނަ ދުވަހު ދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވޫހާންގެ ރެޑް ކްރޮސް ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މެޑިކަލް ސްޓާފުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވޫހާންގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މެޑިކަލް ސްޓާފުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޗައިނާގެ މެދުތެރޭގެ ޖިންގްޒީ ޕްރޮވިންސްގައި މެޑިކަލް ސްޓާފުން މައުލޫމާތު ހޯދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވޫހާންގެ ރެޑް ކޮރޮސް ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މެޑިކަލް ސްޓާފުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވޫހާންގެ ޒޮންނަން ހޮސްޕިޓަލް ޔުނިވާސިޓީގެ އައިސީޔޫގައި ބަލި މީހަކަށް ފަރުވާ ދެނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވޫހާންގެ ރެޑް ކްރޮސް ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މެޑިކަލް ސްޓާފަކު ފޭސް މާސްކްގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ސައުތު ކޮރެއާގެ ވެރިރަށް ސޯލްގެ ރޭލެއްގެ ތެރޭގައި ބޭސް ޖަހަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބެންކޮކުގެ ޝޮޕިން މޯލަކަށް ވަނުމުގެ ކުރިން އަތް ސާފު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ތައި އެއާވޭސްގެ ބޯޓެއްގައި ސްޓާފަކު ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވޫހާން ފިފްތު ހޮސްޕިޓަލްގައި ނަރުހަކު ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބެންކޮކުގެ ރޭލް ސްޓޭޝަނެއްގައި ދެ މީހަކު ފޭސް މާސްކް އަޅައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ސިންގަޕޫރުގެ ފާމަސީއެއްގައި ފޭސް މާސްކް ގަންނަން މީހުން ކިޔޫ ހަދައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ތައި އެއާވޭސްގެ ބޯޓެއްގައި ސްޓާފުން ބޭސް ޖަހަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ސިންގަޕޫރުގެ ފާމަސީއެއްގައި ފޭސް މާސްކާއި ތާމޯމީޓަރު އަދި ސެނިޓައިޒާ ގަންނަން މީހުން ކިޔޫ ހަދައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ސޯލްގެ ޝޮޕިން ސެންޓަރަކުން ޓޫރިސްޓުން ފޭސް މާސްކް ގަންނަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ސިންގަޕޫރުގެ ފާމަސީއެއްގައި ފޭސް މާސްކާއި ތާމޯމީޓަރު އަދި ސެނިޓައިޒާ ގަންނަން މީހުން ކިޔޫ ހަދައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy