ފޮޓޯގެލަރީ / ކޮވިޑް-19

ކޮރޯނާ ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް މާސްކް

ހުސެއިން ވަހީދު

31 ޖެނުއަރީ 2020

މާލެ: ޖެނުއަރީ 31، 2020- ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ދިވެއްސަކު ރާއްޖެ އިން ފެނުމާ ގުޅިގެން، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ދިވެހިން ވެސް މިހާރު އަންނަނީ ސާޖިކަލް މާސްކް އަޅަން ފަށާފައި. އެއާޕޯޓުތަކާއި ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ބައެއް އާންމުން ވެސް މިއަދުން ފެށިގެން އުޅެނީ މާސްކް އަޅައިގެން. ޗައިނާ އިން ފެނުނު ކޮރޯނާވައިރަސް 18 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައުމަކަށް ފެތުރި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާރު ވަނީ މަރުވެފައި. ކޮރޯނާވައިރަކަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ދިވެއްސަކު ރާއްޖެ އިން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން އިއުލާން ކުރެއްވީ ރޭގައި. ޗައިނާ އަށް ދިއުމަށް ފަހު، މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އެނބުރި ރާއްޖެ އަައި އުމުރުން 20 އަހަރުގެ އެ ފިރިހެން މީހާ އަށް، ކ. ފުނަދޫގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އިވެކުއޭޝަން ފެސިލިޓީގައި މިހާރު އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުން. ކޮރޯނާވައިރަހަށް އެ ޒުވާނާ ޕޮޒިޓިވް ކަން އެނގޭނީ ޓެސްޓުތަކުގެ ނަތީޖާ ލިބުމުން. ޓެސްޓު ހަދަނީ އިންޑިއާގެ ޕޫނޭ އަށް ފޮނުވައިގެން.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 31، 2020: ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ރާއްޖެއިން ފެނުމާ ގުޅިގެން، ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން މީހަކު މާސްކު އަޅައިގެން.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 31، 2020: ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ރާއްޖެއިން ފެނުމާ ގުޅިގެން، ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން މީހަކު މާސްކު އަޅައިގެން.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 31، 2020: ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ރާއްޖެއިން ފެނުމާ ގުޅިގެން، ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ހޮސްޕިޓަލެއްގެ މުވައްޒަފަކު މާސްކު އަޅައިގެން.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 31، 2020: ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ރާއްޖެއިން ފެނުމާ ގުޅިގެން، ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން މީހަކު މާސްކު ބޭސް ފިހާރައަކުން މާސްކު ގަނެގެން އަޅަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 31، 2020: ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ރާއްޖެއިން ފެނުމާ ގުޅިގެން، ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބަޔަކު މާސްކު އަޅައިގެން.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 31، 2020: ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ރާއްޖެއިން ފެނުމާ ގުޅިގެން، ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ހޮސްޕިޓަލެއް ކައިރިން ދާ މީހަކު މޫނުމަތީ ބުރުގާ އަޅައި ނިވާކުރަނީ--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 31، 2020: ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ރާއްޖެއިން ފެނުމާ ގުޅިގެން، ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން މީހަކު މާސްކު އަޅައިގެން.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 31، 2020: ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ރާއްޖެއިން ފެނުމާ ގުޅިގެން، ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބަޔަކު ބޭސް ފިހާރައަކުން މާސްކު ގަންނަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 31، 2020: ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ރާއްޖެއިން ފެނުމާ ގުޅިގެން، ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން މީހަކު މާސްކު އަޅައިގެން.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 31، 2020: ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ރާއްޖެއިން ފެނުމާ ގުޅިގެން، ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބަޔަކު ބޭސް ފިހާރައަކުން ސްޓެރިލައިޒާ ގަނެގެން ދަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 31، 2020: ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ރާއްޖެއިން ފެނުމާ ގުޅިގެން، ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން މީހަކު މާސްކު ބޭސް ފިހާރައަކުން މާސްކު ގަނެގެން އަޅަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 31، 2020: ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހަކު ރާއްޖެ އިން ފެނުމާ ގުޅިގެން، ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބަޔަކު ބޭސް ފިހާރައަކުން މާސްކު ގަނެގެން ދަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 31، 2020: ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ރާއްޖެ އިން ފެނުމާ ގުޅިގެން، ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން މީހަކު ބޭސްފިހާރައަކުން މާސްކު ގަނެގެން ނުކުންނަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 31، 2020: ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ރާއްޖެއިން ފެނުމާ ގުޅިގެން، ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބަޔަކު ބޭސް ފިހާރައަކުން މާސްކު ގަންނަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 31، 2020: ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ރާއްޖެއިން ފެނުމާ ގުޅިގެން، ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން މީހަކު މާސްކު އަޅައިގެން.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy