ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

އާއިޝާ، ޖެންޑާ މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވުން

އަހުމަދު ހަމްދޫން

9 ފެބުރުއަރީ 2020

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 9، 2020- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ދެވަނަ ޖެންޑާ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސާޥިސަސް މިނިސްޓަރަކަށް އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ އައްޔަން ކުރެއްވުން: އައްޑޫ ހިތަދު އަށް އުފަން އާއިޝާ އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ، ކުރިން އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޝިދާތާ ޝަރީފް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން. ޖެންޑާ މިނިސްޓަރަކަށް މި ސަރުކާރުގައި އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އާއިޝާ އަކީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުގައި 2005-2008 އަށް އެ މަގާމު ފުރުއްވި ބޭފުޅެއް.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 9، 2020- ޖެންޑާ މިނިސްޓަރަކަށް، މި ސަރުކާރުގައި އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ އަށް މަގާމުގެ ހުވާލައިދެއްވި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދާ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަލާމް ކުރައްވަނީ: ފަނޑިޔާރު ސުއޫދާއި އާ ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އާއިޝާ އަކީ ވެސް އައްޑު އަށް އުފަން ދެބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 9، 2020- ޖެންޑާ މިނިސްޓަރަކަށް، މި ސަރުކާރުގައި އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި މިއަދު މަގާމުގެ ހުވާކުރައްވަނީ: އާއިޝާ ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ސަރުކާރުގައި 2005-2008 އަށް ވެސް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވާފައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 9، 2020- ޖެންޑާ މިނިސްޓަރަކަށް، މި ސަރުކާރުގައި އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި މިއަދު މަގާމުގެ ހުވާކުރައްވަނީ: އާއިޝާ ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ސަރުކާރުގައި 2005-2008 އަށް ވެސް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވާފައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 9، 2020- ޖެންޑާ މިނިސްޓަރަކަށް، މި ސަރުކާރުގައި އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ، މަގާމުގެ ލިޔުމުގައި މިއަދު ސޮއިކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 9، 2020- ޖެންޑާ މިނިސްޓަރަކަށް، މި ސަރުކާރުގައި އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީއާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ސަލާމް ކުރައްވަނީ: އެއީ، ކުރިން ޔުނިސެފްގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރެއްވި، ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވި ކަނބަލެއް.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 9، 2020- ޖެންޑާ މިނިސްޓަރަކަށް، މި ސަރުކާރުގައި އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ އަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު މިއަދު އަރުވަނީ: މި ސަރުކާރުގައި މިހާތަނަށް އެކަމަނާ ހުންނެވީ އިންޑިއާގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމުގެ މަގާމުގައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 9، 2020- ޖެންޑާ މިނިސްޓަރަކަށް، މި ސަރުކާރުގައި އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ އަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުވުމަށް ފަހު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އެކަމަނާއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ: އާއިޝާ، ޖެންޑާ މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ މިހާތަނަށް އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޝިދާތާ ޝަރީފް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 9، 2020- ޖެންޑާ މިނިސްޓަރަކަށް، މި ސަރުކާރުގައި އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ އަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުވުމަށް ފަހު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އެކަމަނާއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ: އައްޑޫ ހިތަދު އަށް އުފަން އާއިޝާ އަކީ މި ސަރުކާރުގެ ދެވަނަ ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 9، 2020- ޖެންޑާ މިނިސްޓަރަކަށް، މި ސަރުކާރުގައި އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ އަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުވުމަށް ފަހު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އެކަމަނާއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ: އައްޑޫ ހިތަދު އަށް އުފަން އާއިޝާ އަކީ މި ސަރުކާރުގެ ދެވަނަ ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy