ފޮޓޯގެލަރީ / ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

އާ ތިން ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ޗާލު ކުރެހުންތައް

އަހުމަދު ހަމްދޫން

27 ފެބުރުއަރީ 2020

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 27، 2020- ހއ. ދިއްދު އާއި ބ. އޭދަފުށި އަދި ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި މި ސަރުކާރުން އިމާރާތް ކުރާ އާ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ކުރެހުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ވަނީ ދައްކާލާފައި. ތަފާތު ޑިޒައިންތަކަށް އިމާރާތްކުރާ މި ތިން ހޮސްޕިޓަލްގެ ކުރެހުމަށް ބަލާއިރު، ހިތަށް އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުން ގެނެސްދޭ. އެ އާއެކު، އެ ހޮސްޕިޓަލްތައް އިމާރާތްކޮށް ނިމި، ބޭނުންކުރަން ފެށުމުން އެ ތިން ސަރަހައްދުގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތަށް އަންނާނެ ކުރިއެރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވަޒަން ކުރެވޭ. އެއިން ކޮންމެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި 55 އެނދާއި ޕްރައިވެޓް ހަ ކޮޓަރި އާއި ތިން އެނދުގެ އައިސީޔޫއަކާއި އެންއައިސީޔޫ އާއި 19 އޯޕީޑީ ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމް ހިމެނޭނެ. އަދި އެކްސްރޭ ރޫމާއި ޕިޒިއޮތެރަޕީ ރޫމާއި އެމަޖެންސީ ރޫމާއި ދެ އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރު ވެސް ހުންނާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނޭ.

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތް ކުރާ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކުރެހުމެއް: މި ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރަނީ ކުޑަހުވަދޫގައި އަލަށް ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި.

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތް ކުރާ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ލޮބީ އޭރިއާގެ ކުރެހުމެއް: މި ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރަނީ ކުޑަހުވަދޫގައި އަލަށް ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި.

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތް ކުރާ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކުރެހުމެއް: މި ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރަނީ ކުޑަހުވަދޫގައި އަލަށް ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި.

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތް ކުރާ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޕްރައިވެޓް ރޫމެއްގެ ކުރެހުމެއް: މި ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރަނީ ކުޑަހުވަދޫގައި އަލަށް ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި.

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތް ކުރާ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ރެސްޓޯރަންޓެއްގެ ކުރެހުމެއް: މި ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރަނީ ކުޑަހުވަދޫގައި އަލަށް ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި.

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތް ކުރާ އާ ހޮސްޕިޓަލްގައި މީހުން ބަލާ ކޮޓަރިއެއްގެ ކުރެހުމެއް: މި ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރަނީ ކުޑަހުވަދޫގައި އަލަށް ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި.

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ސަރުކާރުން އަޅާ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިމާރާތް ދުވާލާއި ރޭގަނޑު ފެންނަ ގޮތުގެ ކުރެހުމެއް: މި ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރަނީ ކުޑަހުވަދޫގައި އަލަށް ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި.

ހއ. ދިއްދޫގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރާ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ވޯޑެއްގެ ކުރެހުމެއް: ދިއްދޫގެ އާ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރަނީ އެ ރަށުގައި އަލަށް ހިއްކައި، މީހުން އާބާދުކުރާ ސަރަހައްދުގައި.

ހއ. ދިއްދޫގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރާ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ލޮބީ އޭރިއާގެ ކުރެހުމެއް: ދިއްދޫގެ އާ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރަނީ އެ ރަށުގައި އަލަށް ހިއްކައި، މީހުން އާބާދުކުރާ ސަރަހައްދުގައި.

ހއ. ދިއްދޫގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރާ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެތެރޭގެ ކުރެހުމެއް: ދިއްދޫގެ އާ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރަނީ އެ ރަށުގައި އަލަށް ހިއްކައި، މީހުން އާބާދުކުރާ ސަރަހައްދުގައި.

ހއ. ދިއްދޫގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރާ އާ ހޮސްޕިޓަލް ރޭގަނޑު ފެންނަ ގޮތުގެ ކުރެހުމެއް: ދިއްދޫގެ އާ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރަނީ އެ ރަށުގައި އަލަށް ހިއްކައި، މީހުން އާބާދުކުރާ ސަރަހައްދުގައި.

ހއ. ދިއްދޫގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރާ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެތެރޭގެ ކުރެހުމެއް: ދިއްދޫގެ އާ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރަނީ އެ ރަށުގައި އަލަށް ހިއްކައި، މީހުން އާބާދުކުރާ ސަރަހައްދުގައި.

ހއ. ދިއްދޫގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރާ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކުރެހުމެއް: ދިއްދޫގެ އާ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރަނީ އެ ރަށުގައި އަލަށް ހިއްކައި، މީހުން އާބާދުކުރާ ސަރަހައްދުގައި.

ބ. އޭދަފުށީގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރާ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކުރެހުމެއް: އޭދަފުށީގެ އާ ހޮސްޕިޓަލް ވެސް އިމާރާތް ކުރަނީ މިހާރުގެ ހޮސްޕިޓަލް ހުރި ބިމުގައި.

ބ. އޭދަފުށީގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރާ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ވޯޑެއްގެ ކުރެހުމެއް: އޭދަފުށީގެ އާ ހޮސްޕިޓަލް ވެސް އިމާރާތް ކުރަނީ މިހާރުގެ ހޮސްޕިޓަލް ހުރި ބިމުގައި.

ބ. އޭދަފުށީގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރާ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ލޮބީ އޭރިއާގެ ކުރެހުމެއް: އޭދަފުށީގެ އާ ހޮސްޕިޓަލް ވެސް އިމާރާތް ކުރަނީ މިހާރުގެ ހޮސްޕިޓަލް ހުރި ބިމުގައި.

ބ. އޭދަފުށީގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރާ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޕްރައިވެޓް ކޮޓަރިއެއްގެ ކުރެހުމެއް: އޭދަފުށީގެ އާ ހޮސްޕިޓަލް ވެސް އިމާރާތް ކުރަނީ މިހާރުގެ ހޮސްޕިޓަލް ހުރި ބިމުގައި.

ބ. އޭދަފުށީގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރާ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ މީޓިން ރޫމެއްގެ ކުރެހުމެއް: އޭދަފުށީގެ އާ ހޮސްޕިޓަލް ވެސް އިމާރާތް ކުރަނީ މިހާރުގެ ހޮސްޕިޓަލް ހުރި ބިމުގައި.

ބ. އޭދަފުށީގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރާ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެތެރޭގެ ކުރެހުމެއް: އޭދަފުށީގެ އާ ހޮސްޕިޓަލް ވެސް އިމާރާތް ކުރަނީ މިހާރުގެ ހޮސްޕިޓަލް ހުރި ބިމުގައި.

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy