ފޮޓޯގެލަރީ / ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ 20 މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރުން

ނިޝާން އަލީ

2 މާޗް 2020

މާލެ- މާޗް 1، 2020: ހެލްތު މިނިސްޓްރީއިން 20 ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގަން ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ،އެ މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި 20 ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި، އެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލަރުންނާއި އެ ރަށްރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި އިސްވެރިން ވަނީ ސޮއިކުރައްވާފައި--. ފޮޓޯ: އަވްޝަން/ މިހާރު އަދި ހެލްތް މިނިސްޓްރީ

މާލެ- މާޗް 1، 2020- ހެލްތު މިނިސްޓްރީން 20 ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކާ ގުޅޭ މަޝްރޫއުތަކަށް ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަމީނާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް ވެރިންނާއި އެލްޖީއޭގެ ބައެއް އިސްބޭފުޅުން އަދި ބައެއް ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- މާޗް 1، 2020- ހެލްތު މިނިސްޓްރީން 20 ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގަން ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ--. ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- މާޗް 1، 2020- ހެލްތު މިނިސްޓްރީން 20 ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކާ ގުޅޭ މަޝްރޫއުތަކަށް ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

މާލެ- މާޗް 1، 2020- ހެލްތު މިނިސްޓްރީން 20 ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކާ ގުޅޭ މަޝްރޫއުތަކަށް ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

މާލެ- މާޗް 1، 2020- ހެލްތު މިނިސްޓްރީން 20 ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކާ ގުޅޭ މަޝްރޫއުތަކަށް ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަމީނާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް ވެރިންނާއި އެލްޖީއޭގެ ބައެއް އިސްބޭފުޅުން އަދި ބައެއް ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

މާލެ- މާޗް 1، 2020- ހެލްތު މިނިސްޓްރީން 20 ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކާ ގުޅޭ މަޝްރޫއުތަކަށް ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަމީން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

މާލެ- މާޗް 1، 2020- ހެލްތު މިނިސްޓްރީން 20 ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކާ ގުޅޭ މަޝްރޫއުތަކަށް ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

މާލެ- މާޗް 1، 2020- ހެލްތު މިނިސްޓްރީން 20 ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކާ ގުޅޭ މަޝްރޫއުތަކަށް ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ނިޝާމާ މުހައްމަދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- މާޗް 1، 2020- ހެލްތު މިނިސްޓްރީން 20 ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކާ ގުޅޭ މަޝްރޫއުތަކަށް ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

މާލެ- މާޗް 1، 2020- ހެލްތު މިނިސްޓްރީން 20 ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކާ ގުޅޭ މަޝްރޫއުތަކަށް ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

މާލެ- މާޗް 1، 2020- ހެލްތު މިނިސްޓްރީން 20 ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކާ ގުޅޭ މަޝްރޫއުތަކަށް ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު، ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަމީނާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް އިސްވެރިން، ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ވެރިންނާ އެކު ގުރޫޕް ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

މާލެ- މާޗް 1، 2020- ހެލްތު މިނިސްޓްރީން 20 ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކާ ގުޅޭ މަޝްރޫއުތަކަށް ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

މާލެ- މާޗް 1، 2020- ހެލްތު މިނިސްޓްރީން 20 ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުުތަކާއި ހޮސްޕިޓަލްތަކާ ގުޅޭ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، އައްޑޫ މޭޔަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގާއި އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އިސްބޭފުޅަކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފަހު، އެއްބަސްވުން ބަދަލުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

މާލެ- މާޗް 1، 2020- ހެލްތު މިނިސްޓްރީން 20 ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒާ ގުޅޭ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ--. ފޮޓޯ: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy