ފޮޓޯގެލަރީ / ކޮވިޑް-19

ކޮވިޑް-19: ކްލޮރިން އަޅައިގެން މާލޭގެ މަގުތައް ސާފުކުރުން

އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

23 މާޗް 2020

މާލެ: މާޗް 23، 2020- ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އައިސްފައިވާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކްލޮރިން އަޅައިގެން ސާފުކުރުން: މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގާ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހު މާލޭގެ ހުރިހާ މަގުތަކަށް ކްލޮރިން އަޅައި ދޮންނާނެ. މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރަނީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ ލޮރީ.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 23، 2020- ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އައިސްފައިވާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކްލޮރިން އަޅައިގެން ސާފުކުރުމަށް މިއަދު ފެށި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން: މިއީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގާ މަސައްކަތެއް.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 23، 2020- ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އައިސްފައިވާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކްލޮރިން އަޅައިގެން ސާފުކުރުމަށް މިއަދު ފެށި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން: މިއީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގާ މަސައްކަތެއް.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 23، 2020- ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އައިސްފައިވާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކްލޮރިން އަޅައިގެން ސާފުކުރުމަށް މިއަދު ފެށި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން: މިއީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގާ މަސައްކަތެއް.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 23، 2020- ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އައިސްފައިވާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކްލޮރިން އަޅައިގެން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދާއި ސިފައިންގެ ބައެއް އިސް އޮފިސަރުން މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 23، 2020- ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އައިސްފައިވާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކްލޮރިން އަޅައިގެން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 23، 2020- ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އައިސްފައިވާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކްލޮރިން އަޅައިގެން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ވަނީ ފަށާފައި: މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގާ މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރަނީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ ލޮރީ.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 23، 2020- ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އައިސްފައިވާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކްލޮރިން އަޅައިގެން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 23، 2020- ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އައިސްފައިވާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކްލޮރިން އަޅައިގެން ސާފުކުރުމަށް މިއަދު ފެށި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން: މިއީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގާ މަސައްކަތެއް.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 23، 2020- ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އައިސްފައިވާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކްލޮރިން އަޅައިގެން ސާފުކުރުމަށް މިއަދު ފެށި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން: މިއީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގާ މަސައްކަތެއް.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 23، 2020- ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އައިސްފައިވާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކްލޮރިން އަޅައިގެން ސާފުކުރުމަށް މިއަދު ފެށި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން: މިއީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގާ މަސައްކަތެއް.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 23، 2020- ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އައިސްފައިވާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކްލޮރިން އަޅައިގެން ސާފުކުރުމަށް މިއަދު ފެށި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން: މިއީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގާ މަސައްކަތެއް.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 23، 2020- ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އައިސްފައިވާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކްލޮރިން އަޅައިގެން ސާފުކުރުމަށް މިއަދު ފެށި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން: މިއީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގާ މަސައްކަތެއް.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 23، 2020- ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އައިސްފައިވާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކްލޮރިން އަޅައިގެން ސާފުކުރުމަށް މިއަދު ފެށި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން: މިއީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގާ މަސައްކަތެއް.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 23، 2020- ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އައިސްފައިވާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކްލޮރިން އަޅައިގެން ސާފުކުރުމަށް މިއަދު ފެށި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން: މިއީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގާ މަސައްކަތެއް.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 23، 2020- ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އައިސްފައިވާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކްލޮރިން އަޅައިގެން ސާފުކުރުމަށް މިއަދު ފެށި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން: މިއީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގާ މަސައްކަތެއް.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 23، 2020- ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އައިސްފައިވާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކްލޮރިން އަޅައިގެން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 23، 2020- ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އައިސްފައިވާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކްލޮރިން އަޅައިގެން ސާފުކުރުމަށް މިއަދު ފެށި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން: މިއީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގާ މަސައްކަތެއް.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 23، 2020- ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އައިސްފައިވާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކްލޮރިން އަޅައިގެން ސާފުކުރުމަށް މިއަދު ފެށި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން: މާލޭގެ ހުރިހާ މަގުތަކަށް ކްލޮރިން އަޅައި ސާފުކުރާނެ ކަމަށް އެމެންޑީއެފުން ބުނޭ.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 23، 2020- ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އައިސްފައިވާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކްލޮރިން އަޅައިގެން ސާފުކުރުމަށް މިއަދު ފެށި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން: މިއީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގާ މަސައްކަތެއް.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 23، 2020- ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އައިސްފައިވާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކްލޮރިން އަޅައިގެން ސާފުކުރުމަށް މިއަދު ފެށި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން: މިއީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގާ މަސައްކަތެއް.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 23، 2020- ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އައިސްފައިވާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކްލޮރިން އަޅައިގެން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ވަނީ ފަށާފައި: މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގާ މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރަނީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ ލޮރީ.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy