ފޮޓޯގެލަރީ / ކޮވިޑް-19

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ހުސްކޮށް

ހަފީޒާ އަހުމަދު

31 މާޗް 2020

ހުޅުލެ: މާޗް، 30، 2020- ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބިރާ އެކު ދުނިޔޭގެ ދަތުރުފަތުރަށް އައި ބޮޑު ހުއްޓުމާއި ރާއްޖެއަށް އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ނުލިބުން ފަދަ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ މި އޮތީ، ދުވަހަކު ވެސް ނުދެކޭ ވަރުގެ ލޮޅުމެއް އަރައިފަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ބިޒީ އެއާޕޯޓް، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އޮތީ މުޅިން ހުސްކޮށެވެ.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުލެ: މާޗް 30، 2020: ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހުރިހާ އެއާލައިންތަކެއް ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މައި ދޮރު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތެރެ ހުހަށް. ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ: މާޗް 30، 2020: ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހުރިހާ އެއާލައިންތަކެއް ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މައި ދޮރު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އެރައިވަލް/ޑިޕާޗާގެ ޝެޑިއުލް އެއްކޮށް ހުއްޓިފައި. ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ: މާޗް 30، 2020: ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހުރިހާ އެއާލައިންތަކެއް ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މައި ދޮރު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ގޮނޑިތައް ހުހަށް. ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ: މާޗް 30، 2020: ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހުރިހާ އެއާލައިންތަކެއް ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މައި ދޮރު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތެރެ ހުސްކޮށް. ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ: މާޗް 30، 2020: ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހުރިހާ އެއާލައިންތަކެއް ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މައި ދޮރު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތެރެ ހުސްކޮށް. ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ: މާޗް 30، 2020: ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހުރިހާ އެއާލައިންތަކެއް ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މައި ދޮރު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް، ފެރީއެއް ކައިރިކުރަނީ. ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ: މާޗް 30، 2020: ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހުރިހާ އެއާލައިންތަކެއް ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މައި ދޮރު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތެރެ ހުސްކޮށް. ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ: މާޗް 30، 2020: ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހުރިހާ އެއާލައިންތަކެއް ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މައި ދޮރު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ހުސްކޮށް. ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ: މާޗް 30، 2020: ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހުރިހާ އެއާލައިންތަކެއް ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މައި ދޮރު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ، ރިސޯޓުތަކުގެ އެއާޕޯޓު ސާވިސްދޭ ޑެސްކުތައް ހުސްކޮށް. ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ: މާޗް 30، 2020: ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހުރިހާ އެއާލައިންތަކެއް ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މައި ދޮރު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އެއާޓެކްސީގެ ސާވިސްދޭ ޑެސްކުތައް ހުސްކޮށް. ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ: މާޗް 30، 2020: ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހުރިހާ އެއާލައިންތަކެއް ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމާއި ގުޅިގެން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ކެފޭތަށް ހުހަށް. ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ: މާޗް 30، 2020: ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހުރިހާ އެއާލައިންތަކެއް ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މައި ދޮރު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ، ގޮނޑިތައް ހުހަށް. ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ: މާޗް 30، 2020: ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހުރިހާ އެއާލައިންތަކެއް ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމާއި ގުޅިގެން ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓުގެ ކެފޭ ތެރޭގައި މީހަކު އިށީނދެލައިގެން. ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ: މާޗް 30، 2020: ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހުރިހާ އެއާލައިންތަކެއް ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މައި ދޮރު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ހުސްކޮށް. ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ: މާޗް 30، 2020: ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހުރިހާ އެއާލައިންތަކެއް ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމާއި ގުޅިގެން ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓު ތެރެ ހުސްކޮށް. ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ: މާޗް 30، 2020: ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހުރިހާ އެއާލައިންތަކެއް ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމާއި ގުޅިގެން ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓު ތެރެ ހުސްކޮށް. ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ: މާޗް 30، 2020: ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހުރިހާ އެއާލައިންތަކެއް ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މައި ދޮރު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ރިސޯޓުތަކުގެ އެއާޕޯޓު ސާވިސްދޭ ޑެސްކުތައް ހުސްކޮށް. ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ: މާޗް 30، 2020:ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ސްކްރީން ކުރަނީ، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހުރިހާ އެއާލައިންތަކެއް ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މައި ދޮރު، އެއާޕޯޓުގެ ރިސޯޓުތަކުގެ އެއާޕޯޓު ސާވިސްދޭ ޑެސްކުތައް ވަނީ ފަޅުވެފައި. ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy