ފޮޓޯގެލަރީ / ކަސްޓަމްސް

ލަންކާ އަށް ތަކެތި ފޮނުވަން ދިގު ކިޔޫއެއް

އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

5 އެޕްރީލް 2020

މާލެ- އޭޕްރީލް 4، 2020- މޯލްޑިވިއަން އިން ލަންކާ އަށް ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި ސްރީ ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ތަކެތި ފޮނުވަން ދިގު ކިޔޫއެއް މިއަދު ހެދި، ސަރުކާރުން ނިންމާފައި ވަނީ ކޮންމެ އާދިއްތަ ދުވަހަކު ބާއްވާ މޯލްޑިއަންގެ ކާގޯ ދަތުރުގައި، ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ތަކެތި ފޮނުވޭ ގޮތަށް. އެގޮތުން. ކޮންމެ ދިވެހި އާއިލާއަކަށް 15 ކިލޯގެ ތަކެތި ހިލޭ ގެންގޮސްދޭން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައި.---.ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރީލް 4، 2020- ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި، އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ތަކެތި ފޮނުވުމަށް ބަސް ޓާމިނަލްގައި ހުންނަ މޯލްޑިވިއަން ކައުންޓަރު ކައިރީގައި ބަޔަކު ކިއޫ ހަދާފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރީލް 4، 2020- ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި، އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ތަކެތި ފޮނުވުމަށް ބަސް ޓާމިނަލްގައި ހުންނަ މޯލްޑިވިއަން ކައުންޓަރު ކައިރީގައި ބަޔަކު ކިއޫ ހަދާފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރީލް 4، 2020- ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި، އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ތަކެތި ފޮނުވުމަށް ބަސް ޓާމިނަލްގައި ހުންނަ މޯލްޑިވިއަން ކައުންޓަރު ކައިރީގައި ބަޔަކު ކިއޫ ހަދާފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރީލް 5، 2020- މޯލްޑިވިއަން އިން ލަންކާ އަށް މިޔަދު ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި ސްރީ ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ތަކެތި ފޮނުވަން ދިގު ކިޔޫއެއް ހަދާފަ --- ޕޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރީލް 4، 2020- ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި، އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ފޮނުވާ ތަކެތި ކަސްޓަމްސް އިން ފާސްކޮށް ނިމުމުން، ފޮށިގަނޑު ބަންދު ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރީލް 4، 2020- ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި، އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ފޮނުވާ ތަކެތި ހިފައިގެން ދިޔަ ބަޔަކު ބަސް ޓާމިނަލްގެ ބޭރުގައި ކިއޫ ހަދާފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރީލް 5، 2020- މޯލްޑިވިއަން އިން ލަންކާ އަށް މިޔަދު ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި ސްރީ ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ތަކެތި ފޮނުވަން ދިގު ކިޔޫއެއް ހަދާފަ --- ޕޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރީލް 5، 2020- މޯލްޑިވިއަން އިން ލަންކާ އަށް މިޔަދު ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި ސްރީ ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ތަކެތި ފޮނުވަން ދިގު ކިޔޫއެއް ހަދާފަ --- ޕޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރީލް 4، 2020- ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި، އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ފޮނުވާ ތަކެތި ހިފައިގެން ދިޔަ ބަޔަކު ބަސް ޓާމިނަލްގެ ތެރޭގައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރީލް 4، 2020- ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި، އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ފޮނުވާ ތަކެތި މޯލްޑިވިއަންގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލު ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރީލް 4، 2020- ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި، އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ފޮނުވާ ތަކެތި ހިފައިގެން ދިޔަ ބަޔަކު ބަސް ޓާމިނަލްގެ ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރީލް 4، 2020- ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި، އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ފޮނުވާ ތަކެތި ހިފައިގެން ދިޔަ ބަޔަކު ބަސް ޓާމިނަލްގެ ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރީލް 4، 2020- ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި، އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ފޮނުވާ ތަކެތި މޯލްޑިވިއަންގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލު ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރީލް 4، 2020- ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި، އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ރާއްޖެ އިން ފޮނުވާ ތަކެތި ބެލުމުގައި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރީލް 4، 2020- ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި، އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ފޮނުވާ ތަކެތި މޯލްޑިވިއަންގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލު ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރީލް 4، 2020- ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި، އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ފޮނުވާ ތަކެތި ކަސްޓަމްސް އިން ޗެކް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރީލް 4، 2020- ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި، އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ފޮނުވާ ތަކެތި ޗެކް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރީލް 4، 2020- ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި، އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ފޮނުވާ ތަކެތި މޯލްޑިވިއަންގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލު ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރީލް 4، 2020- ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި، އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ފޮނުވާ ތަކެތި ކަސްޓަމްސް އިން ޗެކް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރީލް 4، 2020- ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި، އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ތަކެތި ފޮނުވުމަށް ބަސް ޓާމިނަލްގައި ހުންނަ މޯލްޑިވިއަން ކައުންޓަރު ކައިރީގައި ބަޔަކު ކިއޫ ހަދާފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރީލް 4، 2020- ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި، އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ތަކެތި ފޮނުވުމަށް ބަސް ޓާމިނަލްގައި ހުންނަ މޯލްޑިވިއަން ކައުންޓަރު ކައިރީގައި ބަޔަކު ކިއޫ ހަދާފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރީލް 4، 2020- ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި، އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ފޮނުވާ ތަކެތި ކަސްޓަމްސް އިން ޗެކް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރީލް 4، 2020- ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި، އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ރާއްޖެ އިން ފޮނުވާ ތަކެތި ބެލުމުގައި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރީލް 4، 2020- ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި، އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ފޮނުވާ ތަކެތި ކަސްޓަމްސް އިން ޗެކް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރީލް 4، 2020- ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި، އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ފޮނުވާ ތަކެތި ކަސްޓަމްސް އިން ޗެކް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރީލް 4، 2020- ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި، އެ ގައުމުގައި އުޅޭ ދިވެހި އާއިލާ އަކަށް މީހަކު ފޮނުވާ ނޫޑުލްސް ކޭހެއް، ކަސްޓަމްސް އިން ޗެކް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރީލް 4، 2020- ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި، އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ތަކެތި ފޮނުވުމަށް ބަސް ޓާމިނަލްގައި ހުންނަ މޯލްޑިވިއަން ކައުންޓަރު ކައިރީގައި ބަޔަކު ކިއޫ ހަދާފައިވާއިރު، އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރަކު މީހާ ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރީލް 4، 2020- ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި، އެ ގައުމުގައި އުޅޭ ދިވެހި އާއިލާ އަކަށް މީހަކު ފޮނުވާ ރިހާކުރުފުޅިއެއް، ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރަކު ޗެކް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރީލް 4، 2020- ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި، އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ތަކެތި ފޮނުވުމަށް ބަސް ޓާމިނަލްގައި ހުންނަ މޯލްޑިވިއަން ކައުންޓަރު ކައިރީގައި ބަޔަކު ކިއޫ ހަދާފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރީލް 4، 2020- ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި، އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ތަކެތި ފޮނުވުމަށް ބަސް ޓާމިނަލްގައި ހުންނަ މޯލްޑިވިއަން ކައުންޓަރު ކައިރީގައި ބަޔަކު ކިއޫ ހަދާފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy