ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

76 ދުވަހަށް ފަހު ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީ ހުޅުވާލުން

ހަސަން އާމިރު

8 އެޕްރީލް 2020

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު 31 ވަނަ ދުވަހު ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރީ ޖެނުއަރީ 23 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ހަތްދިހަ ހަ ދުވަހަށް ފަހު، 11 މިލިއަން މީހުން ހިމެނޭ އެ ސިޓީ ހުޅުވާލީ މިއަދު އެވެ. ޗައިނާ އިން މިހާރު ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްކޮށްފަ އެވެ.

އެޕްރީލް 8، 2020: ވޫހާން - ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަހު ޖިލިން ޕްރޮވިންސްގެ ނަރުހެއް (ވ) އަމިއްލަ ޕްރޮވިންސަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ވޭތުވެދިޔަ ދެ މަހެއްހާ ދުވަހު ވޫހާން ސިޓީގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރި ނަރުހަކަށް އަލްވަދާއު ކިޔަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އެޕްރީލް 8، 2020: ވޫހާން - ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަހު ޖިލިން ޕްރޮވިންސްގެ ނަރުހެއް (މ) އަމިއްލަ ޕްރޮވިންސަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ވޭތުވެދިޔަ ދެ މަހެއްހާ ދުވަހު ވޫހާން ސިޓީގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރި ނަރުހަކަށް އަލްވަދާއު ކިޔަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އެޕްރީލް 8، 2020: ވޫހާން- ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަހު ޖިލިން ޕްރޮވިންސްގެ ނަރުހެއް (ކ) އަމިއްލަ ޕްރޮވިންސަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ވޭތުވެދިޔަ ދެ މަހެއްހާ ދުވަހު ވޫހާން ސިޓީގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރި ނަރުހަކަށް އަލްވަދާއު ކިޔަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އެޕްރީލް 8، 2020: ވޫހާން - ދެމަހަށް ފަހު ވޫހާން ހުޅުވާލުމުން އެ ސިޓީގެ ރޭލް ސްޓޭޝަނަށް ހަޒްމަތު ސޫޓުގައި ތިބި ބަޔަކު ދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އެޕްރީލް 8، 2020: ވޫހާން - ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަހު ޖިލިން ޕްރޮވިންސްގެ ނަރުހުން (ރަތް ކުލައިގައި) އަމިއްލަ ޕްރޮވިންސަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ވޭތުވެދިޔަ ދެ މަހެއްހާ ދުވަހު ވޫހާން ސިޓީގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރި ނަރުހުންނަށް އަލްވަދާއު ކިޔަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އެޕްރީލް 8، 2020: ވޫހާން - ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަހު ޖިލިން ޕްރޮވިންސްގެ ނަރުހެއް އަމިއްލަ ޕްރޮވިންސަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އަލްވަދާއު ކިޔަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އެޕްރީލް 8، 2020: ވޫހާން - ދެމަހަށް ފަހު ވޫހާން ހުޅުވާލުމުން އެ ސިޓީގެ ރޭލް ސްޓޭޝަނަށް ބަޔަކު ދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އެޕްރީލް 8، 2020: ވޫހާން - ދެ މަހަށް ފަހު ވޫހާން ސިޓީ ހުޅުވާލުމާ އެކު ބުލެޓް ޓްރޭނެއް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އެޕްރީލް 8، 2020: ވޫހާން - ދެ މަހަށް ފަހު ވޫހާން ސިޓީ ހުޅުވާލުމާ އެކު ބުލެޓް ޓްރޭނެއް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އެޕްރީލް 8، 2020: ވޫހާން - ދެ މަހަށް ފަހު ވޫހާން ސިޓީ ހުޅުވާލުމާ އެކު ބުލެޓް ޓްރޭނެއް ޗެކް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އެޕްރީލް 8، 2020: ވޫހާން - ދެމަހަށް ފަހު ވޫހާން ހުޅުވާލުމުން އެ ސިޓީގެ ރޭލް ސްޓޭޝަނަށް ބަޔަކު ދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އެޕްރީލް 8، 2020: ވޫހާން - ދެމަހަށް ފަހު ވޫހާން ހުޅުވާލުމުން އެ ސިޓީގެ ރޭލް ސްޓޭޝަނަށް ބަޔަކު ދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އެޕްރީލް 8، 2020: ވޫހާން - ދެމަހަށް ފަހު ވޫހާން ހުޅުވާލުމުން އެ ސިޓީގެ ޓިއަންހޭ އެއާޕޯޓަށް ބަޔަކު ދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އެޕްރީލް 8، 2020: ވޫހާން - ދެމަހަށް ފަހު ވޫހާން ހުޅުވާލުމުން އެ ސިޓީގެ ޓިއަންހޭ އެއާޕޯޓަށް ބަޔަކު ދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އެޕްރީލް 8، 2020: ވޫހާން - ދެމަހަށް ފަހު ވޫހާން ހުޅުވާލުމުން އެ ސިޓީގެ ހަންކޫ ރޭލް ސްޓޭޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު މަޑުކޮށްލައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އެޕްރީލް 8، 2020: ވޫހާން - ދެމަހަށް ފަހު ވޫހާން ހުޅުވާލުމުން އެ ސިޓީގެ ހަންކޫ ރޭލް ސްޓޭޝަނަށް ބަޔަކު ދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އެޕްރީލް 8، 2020: ވޫހާން - ދެމަހަށް ފަހު ވޫހާން ހުޅުވާލުމުން އެ ސިޓީގެ ވޫޗަން ރޭލް ސްޓޭޝަނަށް ބަޔަކު ދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އެޕްރީލް 8، 2020: ވޫހާން - ދެމަހަށް ފަހު ވޫހާން ހުޅުވާލުމުން އެ ސިޓީގެ ހަންކޫ ރޭލް ސްޓޭޝަނަށް ބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އެޕްރީލް 8، 2020: ވޫހާން - ދެމަހަށް ފަހު ވޫހާން ހުޅުވާލުމުން އެ ސިޓީގެ ހަންކޫ ރޭލް ސްޓޭޝަނުގައި ބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އެޕްރީލް 8، 2020: ވޫހާން - ދެމަހަށް ފަހު ވޫހާން ހުޅުވާލުމުން އެ ސިޓީގެ ހަންކޫ ރޭލް ސްޓޭޝަނުގައި ފަސިންޖަރުންގެ ހުން ބަލަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އެޕްރީލް 8، 2020: ވޫހާން - ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަހު ޖިލިން ޕްރޮވިންސްގެ ނަރުހެއް (މ) އަމިއްލަ ޕްރޮވިންސަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ވޭތުވެދިޔަ ދެ މަހެއްހާ ދުވަހު ވޫހާން ސިޓީގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރި ނަރުހަކަށް އަލްވަދާއު ކިޔަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy