ފޮޓޯގެލަރީ / ކޮވިޑް-19

ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް ކްރިޓިކަލް ކެއާގެ ތަމްރީންތައް ދިނުން

ނިޝާން އަލީ

9 އެޕްރީލް 2020

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2020- ކްރިޓިކަލް ކެއާގެ މީހުން ރާއްޖޭގައި މަދުވުމާއި އެހެން ގައުމުތަކުން މި ވަގުތަށް މީހުން ހޯދަން އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވެފައި ވާތީ، ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއި އައިޖީއެމްއެޗުން އިސް ނަގައިގެން ވަނީ ޚާއްސަ ތަމްރީނުތަކެއް ދޭން ފަށާފައި. މިދިޔަ ތިން ހަފުތާއެެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 400 އަށް ވުރެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ވަނީ ކްރިޓިކަލް ކެއާގެ ތަމްރީނު ދީފައި. މި ކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވަނީ އައިޖީއެމްއެޗުގެ ބައެއް ޑޮކްޓަރުންނާއި ސައުތު އެފްރިކާގެ އިތުރުން އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ދެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ދެ ނަރުހުން. ވަކި މުއްދަތެއް ނެތި ކުރިއަށް ގެންދާ މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި މާލޭގެ އިތުރުން ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ވެސް ބައިވެރިވެފައިވޭ.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2020- ކްރިޓިކަލް ކެއާ އަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުންގެ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓްސް (ޕީޕީއީ) ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ކިޔައި ދެނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2020- ކްރިޓިކަލް ކެއާ އަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުންގެ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓްސް (ޕީޕީއީ) ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ކިޔައި ދެނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2020- ކްރިޓިކަލް ކެއާ އަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުންގެ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓްސް (ޕީޕީއީ) ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ދައްކާލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2020- ކްރިޓިކަލް ކެއާ އަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުންގެ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓްސް (ޕީޕީއީ) ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ދައްކާލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2020- ކްރިޓިކަލް ކެއާ އަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން: މިހާތަނަށް 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް މި ތަމްރީން ވަނީ ދީފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2020- ކްރިޓިކަލް ކެއާ އަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން: މިހާތަނަށް 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް މި ތަމްރީން ވަނީ ދީފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2020- ކްރިޓިކަލް ކެއާ އަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުންގެ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓްސް (ޕީޕީއީ) ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ދައްކާލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2020- ކްރިޓިކަލް ކެއާ އަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން: މިހާތަނަށް 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް މި ތަމްރީން ވަނީ ދީފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2020- ކްރިޓިކަލް ކެއާ އަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުންގެ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓްސް (ޕީޕީއީ) ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ކިޔައި ދެނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2020- ކްރިޓިކަލް ކެއާ އަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނަށް، ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރު އިސްމާއިލް ލަތީފް ސެޝަނެއް ނަންގަވައި ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2020- ކްރިޓިކަލް ކެއާ އަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުންގެ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓްސް (ޕީޕީއީ) ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް، އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނަރުހަކު ދަސްކޮށްދެނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2020- ކްރިޓިކަލް ކެއާ އަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން: މިހާތަނަށް 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް މި ތަމްރީން ވަނީ ދީފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2020- ކްރިޓިކަލް ކެއާ އަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން: މިހާތަނަށް 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް މި ތަމްރީން ވަނީ ދީފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2020- ކްރިޓިކަލް ކެއާ އަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުންގެ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓްސް (ޕީޕީއީ) ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ކިޔައި ދެނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2020- ކްރިޓިކަލް ކެއާ އަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުންގެ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓްސް (ޕީޕީއީ) ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް، އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނަރުހަކު ދަސްކޮށްދެނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2020- ކްރިޓިކަލް ކެއާ އަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުންގެ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓްސް (ޕީޕީއީ) ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ކިޔައި ދެނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2020- ކްރިޓިކަލް ކެއާ އަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނަށް، ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރު އިސްމާއިލް ލަތީފް ސެޝަނެއް ނަންގަވައި ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2020- ކްރިޓިކަލް ކެއާ އަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައެއް ބައިވެރިން: މިހާތަނަށް 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް މި ތަމްރީން ވަނީ ދީފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2020- ކްރިޓިކަލް ކެއާ އަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން: މިހާތަނަށް 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް މި ތަމްރީން ވަނީ ދީފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2020- ކްރިޓިކަލް ކެއާ އަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުންގެ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓްސް (ޕީޕީއީ) ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް، އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނަރުހަކު ދަސްކޮށްދެނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2020- ކްރިޓިކަލް ކެއާ އަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނަށް، ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރު އިސްމާއިލް ލަތީފް ސެޝަނެއް ނަންގަވައި ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2020- ކްރިޓިކަލް ކެއާ އަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައެއް ބައިވެރިން: މިހާތަނަށް 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް މި ތަމްރީން ވަނީ ދީފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2020- ކްރިޓިކަލް ކެއާ އަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން: މިހާތަނަށް 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް މި ތަމްރީން ވަނީ ދީފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2020- ކްރިޓިކަލް ކެއާ އަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުންގެ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓްސް (ޕީޕީއީ) ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް، އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނަރުހަކު ދަސްކޮށްދެނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2020- ކްރިޓިކަލް ކެއާ އަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނަށް، ހޭނެތިފައިވާ މީހަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފި ނަމަ އަމަލު ކުރާނެ ގޮތް ޑރ. މިފްތާހް ކިޔައި ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy