ފޮޓޯގެލަރީ / ކޮވިޑް-19

ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ވެމްކޯއިން ކުނިއުކުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

19 އެޕްރީލް 2020

މާލެ: އޭޕްރިލް 18، 2020: މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި ވިޔަސް، ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ކުނި އުކުމުގެ ޚިދުމަތް ވެމްކޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިއުން: ވެމްކޯ އިން ނިންމާފައިވަނީ ގޭގެއިން އުކާލާ ކުނިތައް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 12 އިން ފެށިގެން މެންދުރު 2:00 އާ ދެމެދު ކޮންމެ ގެއެއްގެ ތިރިއަށް ބޭލުމުން އެ ތަކެތި ވެމްކޯއިން ނަގާ ގޮތަށް. އަދި ވިޔަފާރިތަކުން އުކާލާ ކުނި ހެނދުނު 9:00 އިން ފެށިގެން މެންދުރު 1:00 އާ ހަމަ އަށް ނަގަމުންދާނެ. ހޯމް އައިސޮލޭޝަންގައި މީހުން ތިބޭ ގެތަކުން އަމިއްލަ އަށް ކުނި ބޭރަށް ނުނެރުމަށް ވެސް ވަނީ އަންގާފައި، އަދި އެފަދަ ތަންތަނުން ކުނި ނެގުމަށް ޚާއްސަ ޓީމްތަކެއް ފޮނުވަން ވެމްކޯ އިން މިހާރު ވަނީ ނިންމައިފައި.-- ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 18، 2020: މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި ވިޔަސް، ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ކުނި އުކުމުގެ ޚިދުމަތް ވެމްކޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފާވާއިރު، މާލޭގެ މަގެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކޮތަޅުތަކެއް.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 18، 2020: މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި ވިޔަސް، ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ކުނި އުކުމުގެ ޚިދުމަތް ވެމްކޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފާވާއިރު، ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފަކު ކުނިއުކުމުގައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 18، 2020: މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި ވިޔަސް، ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ކުނި އުކުމުގެ ޚިދުމަތް ވެމްކޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފާވާއިރު، ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފަކު ކުނިއުކުމުގައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 18، 2020: މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި ވިޔަސް، ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ކުނި އުކުމުގެ ޚިދުމަތް ވެމްކޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފާވާއިރު، ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފަކު ކުނިއުކުމުގައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 18، 2020: މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި ވިޔަސް، ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ކުނި އުކުމުގެ ޚިދުމަތް ވެމްކޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފާވާއިރު، ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފަކު ކުނިއުކުމުގައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 18، 2020: މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި ވިޔަސް، ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ކުނި އުކުމުގެ ޚިދުމަތް ވެމްކޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފާވާއިރު، ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފަކު މާލޭގެ މަގުމަތި ކެހުމަށް ތައްޔާރުވެފައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 18، 2020: މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި ވިޔަސް، ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ކުނި އުކުމުގެ ޚިދުމަތް ވެމްކޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފާވާއިރު، މަގެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކުނި ކޮތަޅުތަކެއް-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 18، 2020: މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި ވިޔަސް، ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ކުނި އުކުމުގެ ޚިދުމަތް ވެމްކޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފާވާއިރު، ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފަކު މާލޭގެ މަގުމަތި ކެހުމަށް ތައްޔާރުވެފައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 18، 2020: މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި ވިޔަސް، ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ކުނި އުކުމުގެ ޚިދުމަތް ވެމްކޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފާވާއިރު، ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފަކު މާލޭގެ މަގުމަތި ކެހުމަށް ތައްޔާރުވެފައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 18، 2020: މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި ވިޔަސް، ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ކުނި އުކުމުގެ ޚިދުމަތް ވެމްކޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފާވާއިރު، ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފަކު މާލޭގެ މަގުމަތި ކުނި ކަހަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 18، 2020: މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި ވިޔަސް، ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ކުނި އުކުމުގެ ޚިދުމަތް ވެމްކޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފާވާއިރު، ގެ އެއްގެ ތިރީގައި ބަހައްޓާފައިވާ ކުނި ކޮތަޅެއް.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 18، 2020: މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި ވިޔަސް، ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ކުނި އުކުމުގެ ޚިދުމަތް ވެމްކޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފާވާއިރު، ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފަކު މާލޭގެ މަގުމަތި ކެހުމަށް ތައްޔާރުވެފައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 18، 2020: މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި ވިޔަސް، ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ކުނި އުކުމުގެ ޚިދުމަތް ވެމްކޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފާވާއިރު، ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފަކު މާލޭގެ މަގުމަތި ކުނިކަހަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 18، 2020: މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި ވިޔަސް، ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ކުނި އުކުމުގެ ޚިދުމަތް ވެމްކޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފާވާއިރު، ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފަކު މާލޭގެ މަގުމަތި ކުނިކަހަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 18، 2020: މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި ވިޔަސް، ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ކުނި އުކުމުގެ ޚިދުމަތް ވެމްކޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފާވާއިރު، ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފަކު މާލޭގެ މަގުމަތި ކުނިކަހަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy