ފޮޓޯގެލަރީ / އިންޑިއާ

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާގެ 698 މީހަކު އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުން

އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

8 މެއި 2020

މާލެ: މޭ 8، 2020- ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމުން ދަތުރުފަތުރު ހުއްޓުމަކަށް އައުމުން، އެކި ގައުމުތަކުގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާގެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދަން، އެ ގައުމުން ވަނީ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށާފައި. ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ މީހުން ބަލައި އިއްޔެ އައި މަނަވަރު މިއަދު ވަނީ އެ ގައުމުގެ 698 މީހަކު ގޮވައިގެން ފުރާފައި. އެ މީހުން ދާން ބޭނުންތަނަކަށް ފޮނުވައިލާނީ ކޮޗިންގައި 14 ދުވަހު ކަރަންޓީން ކުރުމަށް ފަހު.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މޭ 8، 2020- ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާގެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ގެންގޮސްދިނުމުގައި އެހީތެރިވި މީހަކު ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚާއްސަ ހެދުމުގައި: އެ މީހުން ބަލާ ރާއްޖެ އައި އިންޑިއާގެ ޚާއްސަ މަނަވަރުގައި 698 މީހަކު ގެންދިޔަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މޭ 8، 2020- ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާގެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް އެމްޕީއެލްގެ ބަހުގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ގެންދާއިރު، ބަހަށް އަރާ މީހުން ސެނިޓައިޒް ކުރަނީ: އެ މީހުން ބަލާ އައި އިންޑިއާގެ މަނަވަރުގައި 698 މީހަކު ގެންދިޔަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މޭ 8، 2020- ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާގެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ދާން ތައްޔާރުވެގެން: އެ މީހުން ބަލާ ރާއްޖެ އައި އިންޑިއާގެ ޚާއްސަ މަނަވަރުގައި 698 މީހަކު ގެންދިޔަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މޭ 8، 2020- ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާގެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ދާން ތައްޔާރުވެގެން: އެ މީހުން ބަލާ ރާއްޖެ އައި އިންޑިއާގެ ޚާއްސަ މަނަވަރުގައި 698 މީހަކު ގެންދިޔަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މޭ 8، 2020- ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާގެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް އެމްޕީއެލްގެ ބަހުގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ގެންދާއިރު، ބަހަށް އަރާ މީހުން ސެނިޓައިޒް ކުރަނީ: އެ މީހުން ބަލާ އައި އިންޑިއާގެ މަނަވަރުގައި 698 މީހަކު ގެންދިޔަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މޭ 8، 2020- ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާގެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ގެންގޮސްދިނުމުގައި އެހީތެރިވި މީހަކު ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚާއްސަ ހެދުމުގައި: އެ މީހުން ބަލާ ރާއްޖެ އައި އިންޑިއާގެ ޚާއްސަ މަނަވަރުގައި 698 މީހަކު ގެންދިޔަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މޭ 8، 2020- ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާގެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ގެންގޮސްދިނުމުގައި އެހީތެރިވި މީހަކު ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚާއްސަ ހެދުމުގައި: އެ މީހުން ބަލާ ރާއްޖެ އައި އިންޑިއާގެ ޚާއްސަ މަނަވަރުގައި 698 މީހަކު ގެންދިޔަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މޭ 8، 2020- ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާގެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ދާން ތައްޔާރުވެގެން: އެ މީހުން ބަލާ ރާއްޖެ އައި އިންޑިއާގެ ޚާއްސަ މަނަވަރުގައި 698 މީހަކު ގެންދިޔަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މޭ 8، 2020- ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާގެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ގެންގޮސްދިނުމުގައި އެހީތެރިވި މީހުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚާއްސަ ހެދުމުގައި: އެ މީހުން ބަލާ ރާއްޖެ އައި އިންޑިއާގެ ޚާއްސަ މަނަވަރުގައި 698 މީހަކު ގެންދިޔަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މޭ 8، 2020- ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާގެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ދާން ތައްޔާރުވެގެން: އެ މީހުން ބަލާ ރާއްޖެ އައި އިންޑިއާގެ ޚާއްސަ މަނަވަރުގައި 698 މީހަކު ގެންދިޔަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މޭ 8، 2020- ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާގެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ގެންގޮސްދިނުމުގައި އެހީތެރިވި މީހުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚާއްސަ ހެދުމުގައި: އެ މީހުން ބަލާ ރާއްޖެ އައި އިންޑިއާގެ ޚާއްސަ މަނަވަރުގައި 698 މީހަކު ގެންދިޔަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މޭ 8، 2020- ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާގެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ގެންގޮސްދިނުމުގައި އެހީތެރިވި މީހުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚާއްސަ ހެދުމުގައި: އެ މީހުން ބަލާ ރާއްޖެ އައި އިންޑިއާގެ ޚާއްސަ މަނަވަރުގައި 698 މީހަކު ގެންދިޔަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މޭ 8، 2020- ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާގެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ގެންގޮސްދިނުމުގައި އެހީތެރިވި މީހުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚާއްސަ ހެދުމުގައި: އެ މީހުން ބަލާ ރާއްޖެ އައި އިންޑިއާގެ ޚާއްސަ މަނަވަރުގައި 698 މީހަކު ގެންދިޔަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މޭ 8، 2020- ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާގެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ގެންގޮސްދިނުމުގައި އެހީތެރިވި މީހަކު ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚާއްސަ ހެދުމުގައި: އެ މީހުން ބަލާ ރާއްޖެ އައި އިންޑިއާގެ ޚާއްސަ މަނަވަރުގައި 698 މީހަކު ގެންދިޔަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މޭ 8، 2020- ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާގެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ގެންގޮސްދިނުމުގައި އެހީތެރިވި މީހުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚާއްސަ ހެދުމުގައި: އެ މީހުން ބަލާ ރާއްޖެ އައި އިންޑިއާގެ ޚާއްސަ މަނަވަރުގައި 698 މީހަކު ގެންދިޔަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މޭ 8، 2020- ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާގެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ގެންގޮސްދިނުމުގައި އެހީތެރިވި މީހުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚާއްސަ ހެދުމުގައި: އެ މީހުން ބަލާ ރާއްޖެ އައި އިންޑިއާގެ ޚާއްސަ މަނަވަރުގައި 698 މީހަކު ގެންދިޔަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މޭ 8، 2020- ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާގެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި: އެ މީހުން ބަލާ ރާއްޖެ އައި އިންޑިއާގެ ޚާއްސަ މަނަވަރުގައި 698 މީހަކު ގެންދިޔަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މޭ 8، 2020- ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާގެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި: އެ މީހުން ބަލާ ރާއްޖެ އައި އިންޑިއާގެ ޚާއްސަ މަނަވަރުގައި 698 މީހަކު ގެންދިޔަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މޭ 8، 2020- ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާގެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި: އެ މީހުން ބަލާ ރާއްޖެ އައި އިންޑިއާގެ ޚާއްސަ މަނަވަރުގައި 698 މީހަކު ގެންދިޔަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މޭ 8، 2020- ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާގެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް އެމްޕީއެލްގެ ބަހުގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ގެންދާއިރު، ބަހަށް އަރާ މީހުން ސެނިޓައިޒް ކުރަނީ: އެ މީހުން ބަލާ އައި އިންޑިއާގެ މަނަވަރުގައި 698 މީހަކު ގެންދިޔަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މޭ 8، 2020- ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާގެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް އެމްޕީއެލްގެ ބަހުގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ގެންދާއިރު، ބަހަށް އަރާ މީހުން ސެނިޓައިޒް ކުރަނީ: އެ މީހުން ބަލާ އައި އިންޑިއާގެ މަނަވަރުގައި 698 މީހަކު ގެންދިޔަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މޭ 8، 2020- ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާގެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި: އެ މީހުން ބަލާ ރާއްޖެ އައި އިންޑިއާގެ ޚާއްސަ މަނަވަރުގައި 698 މީހަކު ގެންދިޔަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މޭ 8، 2020- ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާގެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި: އެ މީހުން ބަލާ ރާއްޖެ އައި އިންޑިއާގެ ޚާއްސަ މަނަވަރުގައި 698 މީހަކު ގެންދިޔަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މޭ 8، 2020- ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާގެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް އެމްޕީއެލްގެ ބަހުގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ގެންދަނީ: އިންޑިއާ އިން ޚާއްސަ މަނަވަރުގައި އިންޑިއާގެ 698 މީހަކު ގެންދިޔަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މޭ 8، 2020- ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާގެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި: މި ބޯޓުގައި އިންޑިއާގެ 698 މީހަކު ގެންދިޔަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މޭ 8، 2020- ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާގެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި: މި މަނަވަރުގައި އިންޑިއާގެ 698 މީހަކު ގެންދިޔަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މޭ 8، 2020- ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިނި އިންޑިއާގެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދަން އައި އިންޑިއާގެ މަނަވަރު މާލޭގެ ޕޯޓް ކައިރި އަށް ބަނދަރުކޮށްފައި: މި މަނަވަރުގައި އިންޑިއާގެ 698 މީހަކު ގެންދިޔަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މޭ 8، 2020- ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިނި އިންޑިއާގެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދަން އައި އިންޑިއާގެ މަނަވަރު މާލޭގެ ޕޯޓް ކައިރި އަށް ބަނދަރުކޮށްފައި: މި މަނަވަރުގައި އިންޑިއާގެ 698 މީހަކު ގެންދިޔަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy