ފޮޓޯގެލަރީ / ކޮވިޑް-19

ލޮކްޑައުންގެ ލުއިގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ މަންޒަރުތައް

އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

15 ޖޫން 2020

މާލެ: ޖޫން 15، 2020- ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހަކު މާލެ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފެނުމާ ގުޅިގެން ދެ މަސް ދުވަހުގެ ލޮކްޑައުން އަކަށް ފަހު، އެޗްޕީއޭ އިން ދިން ބޮޑު ލުޔާއެކު، މިއަދު ހަވީރު މާލޭގެ އެކި ތަންތަނަށް ކުޑަކުދިން ނުކުމެ އާއިލާއާ އެކު އުފާވެރި ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރި. ބައެއް ކުދިން މޫދަށް އެރުމަށް ދިޔައިރު، އަނެއް ބައި ކުދިން އާއިލާތަކާ އެކު ވަގުތު ހޭދަކުރީ އެކިއެކި މައިންޒާތްކުގައި. މިއަދުން ފެށިގެން ދިން ލުއިތަކުގެ ދަށުން ކުޑަކުދިންނަށް ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅެވޭނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް ހަވީރު 4 ން 6 އަށް ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންގައިވޭ.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020- އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޑަކުއްޖަކު އުރާލައިގެން ހުރި މީހަކު ކެމެރާ އަށް ބަލަހައްޓައިގެން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020- ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ލުޔާ އެކު، މިއަދު ހަވީރު ބޭރުތެރެއަށް ނުކުމެ އުޅުނު އާއިލާއަކުން ސެލްފީއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020- މާލޭގެ ފަތާ ސަރަހައްދަށް އާއިލާއާ އެކު ދިޔަ ކުޑަކުއްޖަކު އިށީނދެލައިގެން އިނދެ ކުޅެނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020- ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ލުޔާ އެކު، ޖުމްހޫރީ މައިދާން ސަރަަހައްދުގައި ކުޑަ ދެ ކުއްޖަކު ގޮވައިގެން މީހަކު ހިނގާފައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020- މިއަދު ހަވީރު މާލޭގެ މަގުތަކާއި މައިޒާންތަކުން މުޅިން ވެސް ފެނުނީ އާއިލީ އުފާވެރިކަމުގެ މިފަދަ މަންޒަރުތައް: ދެ މަސް ދުވަހުގެ ލޮކްޑައުންއަކަށް ފަހު، އެޗްޕީއޭ އިން ދިން ބޮޑު ލުޔާއެކު، ގިނަ އާއިލާތަކުން މިއަދު ހަވީރު މަގުމައްޗަށް ނުކުތް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020- ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ލުޔާ އެކު، ޖުމްހޫރީ މައިދާން ސަރަަހައްދަށް ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން ދިޔަ ބަޔަކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020- އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި ކުޑަކުއްޖަކާއި އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ކުޅެނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020- ދެ މަސް ދުވަހުގެ ލޮކްޑައުން އަކަށް ފަހު، އެޗްޕީއޭ އިން ދިން ބޮޑު ލުޔާއެކު، އާއިލާ އެކު ބޭރުތެރޭގައި ވަގުތު ހޭދަކޮށްލަން ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ދިޔަ ކުއްޖަކު މާސްކް އަޅައިގެން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020- މިއަދު ހަވީރު މާލޭގެ މަގުތަކާއި މައިޒާންތަކުން މުޅިން ވެސް ފެނުނީ އާއިލީ އުފާވެރިކަމުގެ މިފަދަ މަންޒަރުތައް: ދެ މަސް ދުވަހުގެ ލޮކްޑައުންއަކަށް ފަހު، އެޗްޕީއޭ އިން ދިން ބޮޑު ލުޔާއެކު، ގިނަ އާއިލާތަކުން މިއަދު ހަވީރު މަގުމައްޗަށް ނުކުތް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020- ހެންވޭރު އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގެ މޫދަށް އެރޭ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ފަހަތުން އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020- ހެންވޭރު އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ކުޅެނީ: ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ލުއިތަކާ އެކު، ކުޑަކުދިންނަށް ބޭރުތެރޭގައި އުޅެވޭނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަވީރު 4 ން 6 އަށް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020- ހެންވޭރު އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ސްކޭޓް ކުރަނީ: ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ލުއިތަކާ އެކު، ކުޑަކުދިންނަށް ބޭރުތެރޭގައި އުޅެވޭނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަވީރު 4 ން 6 އަށް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020- ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ލުޔާ އެކު، ޖުމްހޫރީ މައިދާން ސަރަަހައްދުގައި ކުޑަ ދެ ކުއްޖަކު ގޮވައިގެން މީހަކު ހިނގާފައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020- ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ލުޔާ އެކު، އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދަށް ދިޔަ އާއިލާއެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020- ހެންވޭރު އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ކުޅެނީ: ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ލުއިތަކާ އެކު، ކުޑަކުދިންނަށް ބޭރުތެރޭގައި އުޅެވޭނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަވީރު 4 ން 6 އަށް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020- މިއަދު ހަވީރު މާލޭގެ މަގުތަކާއި މައިޒާންތަކުން މުޅިން ވެސް ފެނުނީ އާއިލީ އުފާވެރިކަމުގެ މިފަދަ މަންޒަރުތައް: ދެ މަސް ދުވަހުގެ ލޮކްޑައުންއަކަށް ފަހު، އެޗްޕީއޭ އިން ދިން ބޮޑު ލުޔާއެކު، ގިނަ އާއިލާތަކުން މިއަދު ހަވީރު މަގުމައްޗަށް ނުކުތް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020- ހެންވޭރު އާޓިިފިޝަލް ބީޗުގެ އުނދޯއްޔެއްގައި ދެ ޒުވާނަކު މިއަދު އިށީނދެލައިގެން: ދެ މަސް ދުވަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު، ލިބުނު ބޮޑު ލުޔާއެކު، ލޯބިވެރިންނާއި އާއިލާތަކާއި ކުޑަކުދިން މާލޭގެ އެކި މައިޒާންތަަކަށް ގޮސް އުފާވެރި ވަގުތަކެއް ހޭދަކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020- ދެ މަސް ދުވަހުގެ ލޮކްޑައުން އަކަށް ފަހު، ޒުވާން އަންހެނަކު ކުޑަކުއްޖަކު ގޮވައިގެން ހަވީރު ފިންޏަށަް ދުއްވާލަން މިއަދު ތައްޔާރުވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020- ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ޖަމާވާ ކޮތަރުތައް ބެލުމަށް ކުޑަ ދެ ކުއްޖަކު ގޮވައިގެން މީހަކު މަޑުކޮށްލައިގެން: މިއީ މާލޭގައި ކުޑަކުދިން އެންމެ ގަޔާވާ އެއް މަންޒަރު---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020- ހެންވޭރު އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދަށް މޫދަށް އެރެން ދިޔަ ކުއްޖަކު ކުޅެނީ: މާލޭގައި އުޅޭ ކުޑަކުދިންނަށް މިއަދުން ފެށިގެން ބޭރުތެރެއަށް ނުކުމެވޭނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަވީރު 4 ން 6 އަށް..---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020- މާލޭގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު މޫދަށް އެރޭ މީހުންނަށް މި އުފާވެރިކަން މިއަދު މި ލިބުނީ ދެ މަސް ދުވަހަށް ފަހު. ފޮޓޯ އިން ތިޔަ ފެންނަނީ ފަތާ ޓްރެކްގެ މޫދަށް އެރި އޮތް މީހަކު ހިތަށް އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުން ހޯދާ މަންޒަރު.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy