ފޮޓޯގެލަރީ / ކޮވިޑް-19

ސޯޝަލް ޑިސްޓޭންސެއް ނެތި ޕާކުތަކާއި މަގުތައް ފުރިފައި

ހަފީޒާ އަހުމަދު

21 ޖޫން 2020

މާލެ: ޖޫން 21، 2020: ގައިދުރު ކުރުމެއް ނެތި ޕާކުތަކާއި މަގުތަކުގައި މީހުން ތޮއްޖެހިފައި: މާލެ ސަރަހައްދަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުޔެއް ދިނުމާއެކު، މަގުތަކާއި ޕާކުތައް ފެންނަނީ ވަރަށް ބާރު ބޮޑުކޮށް. ތޮއްޖެހިގެން ތިބި ނަމަވެސް ގިނަ މީހުން ތިބެނީ މާސްކް އަޅައިގެން. އެކަމަކު, ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަން ދޭ ތަން ފެންނަނީ ވަރަށް މަދުން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 21، 2020: މާލެ ސަރަހައްދަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުޔެއް ދިނުމާއެކު، ކޮފީ ޝޮޕެއް ކައިރީގައި ބަޔަކު އެއްތަނެއްގައި އެއްވެސް ގައިދުރު ކުރުމެއް ނެތި މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 21، 2020: މާލެ ސަރަހައްދަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުޔެއް ދިނުމާއެކު، ޕިކަޕެއްގައި ދެ ބިދޭސީއަކު މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 21، 2020: މާލެ ސަރަހައްދަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުޔެއް ދިނުމާއެކު، ރާޅުގަނޑު ސަރައްދުގައި ބަޔަކު އެއްތަނެއްގައި އެއްވެސް ގައިދުރު ކުރުމެއް ނެތި މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 21، 2020: މާލެ ސަރަހައްދަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުޔެއް ދިނުމާއެކު، ރަސްފަންނު ސަރައްދުގައި ގިނަ ބަޔަކު އެއްތަނެއްގައި އެއްވެސް ގައިދުރު ކުރުމެއް ނެތި މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 21، 2020: މާލެ ސަރަހައްދަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުޔެއް ދިނުމާއެކު، ރަސްފަންނު ސަރައްދުގައި ބިދޭސީންތަކެއް އެއްތަނެއްގައި އެއްވެސް ގައިދުރު ކުރުމެއް ނެތި މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 21، 2020: މާލެ ސަރަހައްދަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުޔެއް ދިނުމާއެކު، އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ސަރަހައްދުގައި ގިނަ ބަޔަކު އެއްތަނެއްގައި އެއްވެސް ގައިދުރު ކުރުމެއް ނެތި މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 21، 2020: މާލެ ސަރަހައްދަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުޔެއް ދިނުމާއެކު، ބުރިޖާ ދިމާއަށް ބަޔަކު ސައިކަލުގައި ދުއްވާފައި ދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 21، 2020: މާލެ ސަރަހައްދަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުޔެއް ދިނުމާއެކު، އަންހެނުންތަކެއް މާސްކު އަޅައިގެން ހުރި ނަމަވެސް އެއްވެސް ގައިދުރު ކުރުމެއް ނެތި މަގުމަތީ ހިނގާފައި ދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 21، 2020: މާލެ ސަރަހައްދަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުޔެއް ދިނުމާއެކު، ރަސްފަންނުގައި ގިނަ ބަޔަކު އެއްތަނެއްގައި އެއްވެސް ގައިދުރު ކުރުމެއް ނެތި މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 21، 2020: މާލެ ސަރަހައްދަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުޔެއް ދިނުމާއެކު، ކޮފީ ޝޮޕެއް ކައިރީގައި ދެމީހަކު މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 21، 2020: މާލެ ސަރަހައްދަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުޔެއް ދިނުމާއެކު، ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ގިނަ ބަޔަކު އެއްތަނެއްގައި އެއްވެސް ގައިދުރު ކުރުމެއް ނެތި މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 21، 2020: މާލެ ސަރަހައްދަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުޔެއް ދިނުމާއެކު، ޕާކެއްގައި މާސްކު ނާޅާ ތިބި އަންހެނުންތަކެއް ފޮޓޯ ނަގަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 21، 2020: މާލެ ސަރަހައްދަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުޔެއް ދިނުމާއެކު، ބާޒާރުމަތީ ހުރި ފިހާރައެއްގައި ބަޔަކު އެއްވެސް ގައިދުރު ކުރުމެއް ނެތި ވިޔަފާރި ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 21، 2020: މާލެ ސަރަހައްދަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުޔެއް ދިނުމާއެކު، ޕިކަޕެއް ތެރޭގައި ބަޔަކު އެއްވެސް ގައިދުރު ކުރުމެއް ނެތި އިށީންދެލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 21، 2020: މާލެ ސަރަހައްދަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުޔެއް ދިނުމާއެކު، ކޮފީ ޝޮޕެއް ކައިރީގައި ބަޔަކު އެއްވެސް ގައިދުރު ކުރުމެއް ނެތި ކޮފީ ބޯން މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 21، 2020: މާލެ ސަރަހައްދަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުޔެއް ދިނުމާއެކު، ދެމީހަކު މަގުމަތީގައި ކޮފީއެއް ބޯން މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 21، 2020: މާލެ ސަރަހައްދަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުޔެއް ދިނުމާއެކު، ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ގިނަ ބަޔަކު އެއްތަނެއްގައި އެއްވެސް ގައިދުރު ކުރުމެއް ނެތި މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 21، 2020: މާލެ ސަރަހައްދަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުޔެއް ދިނުމާއެކު، ބާޒާރުމަތީގައި ގިނަ ބަޔަކު އެއްތަނެއްގައި އެއްވެސް ގައިދުރު ކުރުމެއް ނެތި މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 21، 2020: މާލެ ސަރަހައްދަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުޔެއް ދިނުމާއެކު، ބާޒާރުމަތީގައި ގިނަ ބަޔަކު އެއްތަނެއްގައި އެއްވެސް ގައިދުރު ކުރުމެއް ނެތި މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 21، 2020: މާލެ ސަރަހައްދަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުޔެއް ދިނުމާއެކު، ބާޒާރުމަތީ އޮތް ބޯޓަކަށް މުދާ އަރުވަމުންދާއިރު، ގިނަ ބަޔަކު އެއްތަނެއްގައި އެއްވެސް ގައިދުރު ކުރުމެއް ނެތި މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 21، 2020: މާލެ ސަރަހައްދަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުޔެއް ދިނުމާއެކު، ބިދޭސީންތަކެއް ގައިދުރު ކުރުމެއްނެތި ޕިކަޕެއްގައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 21، 2020: މާލެ ސަރަހައްދަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުޔެއް ދިނުމާއެކު، ބިދޭސީންތަކެއް ބާޒާރުމަތީގައި، އެއްބަޔަކު މާސްކު އަޅައިގެން ހުރި އިރު އަނެއްބަޔަކު ތިބީ މާސްކުނާޅާ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 21، 2020: ބާޒާރުމަތީގައި ހުރި ހަންތަކެއް މަތީގައި ދެ ބިދޭސީއަކު އިށީންދެލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy