ފޮޓޯގެލަރީ / ކޮވިޑް-19

ލޯކަލް މާރުކޭޓު ހުޅުވާފައި، ވިޔަފާރި ދަށް

ނިޝާން އަލީ

2 ޖުލައި 2020

މާލެ: ޖުލައި 2، 2020: ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް، މީހުން އެއްވެ އުޅުން މަދުކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގައި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓާއި ލޯކަލް މާރުކޭޓު ބަންދުކުރުމަށް ފަހު، ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ލުޔާއެކު ޖުލައި 1 ގައި މާރުކޭޓު އަލުން ހުޅުވާލުން: ވިޔަފާރި ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށް ކަމަށާއި ގިނަ ދޮރުތަށް ބަންދުކޮށްފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ހޫނުގަދަވެ މުދާ ނުވިކި އުކާލަން ޖެހޭކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނޭ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 2، 2020: ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިއެއް: ވިޔަފާރި ދަށް ކަމަށާއި މުދާ ނުވިކި އުކާލަން ޖެހޭކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނޭ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 2، 2020: ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން އެލުވާފައި ހުރި ދޮންކެޔޮ ގަނޑެއް: ވިޔަފާރި ދަށް ކަމަށާއި މުދާ ނުވިކި އުކާލަން ޖެހޭކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނޭ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 2، 2020: ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ބަޔަކު ވިޔަފާރި ކުރަނީ: ވިޔަފާރި ދަށް ކަމަށާއި މުދާ ނުވިކި އުކާލަން ޖެހޭކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނޭ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 2، 2020: ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިއެއްގައި ސޭޓަކު އިށީންދެލައިގެން: ވިޔަފާރި ދަށް ކަމަށާއި މުދާ ނުވިކި އުކާލަން ޖެހޭކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނޭ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 2، 2020: ލޯކަލް މާރުކޭޓު ގޮޅިއެއް ކައިރީގައި ބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން: ވިޔަފާރި ދަށް ކަމަށާއި މުދާ ނުވިކި އުކާލަން ޖެހޭކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނޭ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 2، 2020: ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ބަޔަކު ވިޔަފާރި ކުރަނީ: ވިޔަފާރި ދަށް ކަމަށާއި މުދާ ނުވިކި އުކާލަން ޖެހޭކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނޭ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 2، 2020: ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ބަހައްްޓާފައި ހުރި ދިވެހި އެކި ބާވަތްތަކުގެ ތައްޔާރީ ކާނާ: ވިޔަފާރި ދަށް ކަމަށާއި މުދާ ނުވިކި އުކާލަން ޖެހޭކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނޭ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 2، 2020: ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި ދޮން އަނބުތަކެއް، ވިޔަފާރި ދަށް ކަމަށާއި މުދާ ނުވިކި އުކާލަން ޖެހޭކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނޭ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 2، 2020: ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި ދިވެހި ގިތެޔޮ މިރުސްތަކެއް: ވިޔަފާރި ދަށް ކަމަށާއި މުދާ ނުވިކި އުކާލަން ޖެހޭކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނޭ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 2، 2020: ލޯކަލް މާރުކޭޓު ގޮޅިއަކުން މީހަކު ވިޔަފާރި ކުރަނީ: ވިޔަފާރި ދަށް ކަމަށާއި މުދާ ނުވިކި އުކާލަން ޖެހޭކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނޭ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 2، 2020: ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެޅި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ތިން މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ލޯކަލް މާރުކޭޓު ހުޅުވާފައި--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 2، 2020: ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިއެއްގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި ދޮންކެޔޮ ގަނޑެއް: ވިޔަފާރި ދަށް ކަމަށާއި މުދާ ނުވިކި އުކާލަން ޖެހޭކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނޭ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 2، 2020: ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ގޮޅިއެއްގައި ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ މީހަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ވިޔަފާރި ދަށް ކަމަށާއި މުދާ ނުވިކި އުކާލަން ޖެހޭކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނޭ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 2، 2020: ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ގޮޅިއެއްގައި ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ މީހަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ވިޔަފާރި ދަށް ކަމަށާއި މުދާ ނުވިކި އުކާލަން ޖެހޭކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނޭ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 2، 2020: ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ގޮޅިއެއްގައި ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ މީހަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ވިޔަފާރި ދަށް ކަމަށާއި މުދާ ނުވިކި އުކާލަން ޖެހޭކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނޭ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 2، 2020: ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ގޮޅިއެއްގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި ދިވެހި އުފެއްދުންތަކެއް ، ވިޔަފާރި ދަށް ކަމަށާއި މުދާ ނުވިކި އުކާލަން ޖެހޭކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނޭ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 2، 2020: ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ގޮޅިއެއްގައި ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ މީހަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ ، ވިޔަފާރި ދަށް ކަމަށާއި މުދާ ނުވިކި އުކާލަން ޖެހޭކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނޭ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 2، 2020: ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި މިއަދު މީހަކު ކުރުނބާ ކަނޑަނީ، ވިޔަފާރި ދަށް ކަމަށާއި މުދާ ނުވިކި އުކާލަން ޖެހޭކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނޭ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy