ފޮޓޯގެލަރީ / ކޮވިޑް-19

ރައީސް، ސިފައިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

5 ޖުލައި 2020

މާލެ: ޖުލައި 5، 2020- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ސިފައިން ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ކަޅުތުއްކަލާކޮށީގައި މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާ އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސިފައިންނާ މުޚާތަބު ކުރައްވަމުން ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި ހާލަތުގައި ސިފައިން ކުރީ އަގު ނުކުރެވޭނެ ވަރުގެ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކަމަށް. އެ މަސައްކަތް ސިފައިން ކުރީ އެ ބަލީގެ ނުރައްކާތެރިކަން އެނގި ތިބެ، ފުރާނަ އަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލަށް ބެލުމެއް ނެތި ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި.--- ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 5، 2020- ކޮވިޑް-19 އިން ދިވެހިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ސިފައިންގެ ފަރާތުން ދިން އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ސިފައިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ސިފައިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 5، 2020- ކޮވިޑް-19 އިން ދިވެހިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ސިފައިންގެ ފަރާތުން ދިން އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ސިފައިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ސިފައިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 5، 2020- ކޮވިޑް-19 އިން ދިވެހިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ސިފައިންގެ ފަރާތުން ދިން އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ސިފައިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 5، 2020- ކޮވިޑް-19 އިން ދިވެހިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ސިފައިންގެ ފަރާތުން ދިން އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ސިފައިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 5، 2020- ކޮވިޑް-19 އިން ދިވެހިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ސިފައިންގެ ފަރާތުން ދިން އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ސިފައިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ސިފައިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 5، 2020- ކޮވިޑް-19 އިން ދިވެހިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ސިފައިންގެ ފަރާތުން ދިން އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ސިފައިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ސިފައިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 5، 2020- ކޮވިޑް-19 އިން ދިވެހިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ސިފައިންގެ ފަރާތުން ދިން އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ސިފައިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ މަނިކުފާނުގެ އިތުރުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 5، 2020- ކޮވިޑް-19 އިން ދިވެހިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ސިފައިންގެ ފަރާތުން ދިން އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ސިފައިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ސިފައިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 5، 2020- ކޮވިޑް-19 އިން ދިވެހިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ސިފައިންގެ ފަރާތުން ދިން އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ސިފައިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ މަނިކުފާނުގެ އިތުރުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލްގެ އިތުރުން ސިފައިންގޭގެ ބައެއް އެހެން ވެރިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 5، 2020- ކޮވިޑް-19 އިން ދިވެހިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ސިފައިންގެ ފަރާތުން ދިން އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 5، 2020- ކޮވިޑް-19 އިން ދިވެހިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ސިފައިންގެ ފަރާތުން ދިން އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ސިފައިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ސިފައިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 5، 2020- ކޮވިޑް-19 އިން ދިވެހިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ސިފައިންގެ ފަރާތުން ދިން އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ސިފައިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ މަނިކުފާނުގެ އިތުރުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލްގެ އިތުރުން ސިފައިންގޭގެ ބައެއް އެހެން ވެރިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 5، 2020- ކޮވިޑް-19 އިން ދިވެހިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ސިފައިންގެ ފަރާތުން ދިން އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ސިފައިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ސިފައިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 5، 2020- ކޮވިޑް-19 އިން ދިވެހިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ސިފައިންގެ ފަރާތުން ދިން އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ސިފައިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 5، 2020- ކޮވިޑް-19 އިން ދިވެހިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ސިފައިންގެ ފަރާތުން ދިން އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ސިފައިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސިފައިންގެ މީހަކު ދުއާ އަށް އަތް ނަގައިގެން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 5، 2020- ކޮވިޑް-19 އިން ދިވެހިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ސިފައިންގެ ފަރާތުން ދިން އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ސިފައިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ސިފައިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 5، 2020- ކޮވިޑް-19 އިން ދިވެހިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ސިފައިންގެ ފަރާތުން ދިން އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ސިފައިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަންހެން ސިފައިންގެ މީހަކު ދުއާ އަށް އަތް ނަގައިގެން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy