ފޮޓޯގެލަރީ / މިނިވަން ދުވަސް

ރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

26 ޖުލައި 2020

މާލެ: ޖުލައި 26، 2020- ރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަސް ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ދިމާވުމުން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އޮތް ހަމައެކަނި ހަފުލާއަކީ ދިދަ ނެގުމުގެ މި ރަސްމިއްޔާތު. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ބޭއްވި. ދެން އޮތީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު, ގައުމާ މުޚާތަބު ކުރެއްވުން އެކަނި. ކޮވިޑް-19 ގެ ބިރުވެރިކަން އަދިވެސް އޮތުމުން, އެހެން އަހަރުތަކުގައި ބާއްވާ ކުޅިވަރުތައް މި ފަހަރު ނުބޭއްވުމުން މިއީ "ފަޅު" މިނިވަން ދުވަހެއް ކަމަށް ވަނީ ވެފައި. ---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުން މިރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރި ވަޑައިގަންނަވަނީ . ---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2020- ރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2020- ރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުން މިރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރި ވަޑައިގަންނަވަނީ . ---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2020- ރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2020- ރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުރި ދުއާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2020- ރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުރި ދުއާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެހެން ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2020- ރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުރި ދުއާގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް ޝަމާލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2020- ރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުރި ދުއާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2020- ރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުރި ދުއާގައި ދައުލަތުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2020- ރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގެ ޕޯސްޓަށް ދިދަ ނަގާއިރު، ސިފައިންގެ ބޭންޑުގައި މިއުޒިކް ކުޅެނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2020- ރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުރި ދުއާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެހެން ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2020- ރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުރި ދުއާގައި (ކ-ވ) ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް، ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު، ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އަދި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އާއިޝާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2020- ރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2020- ރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުރި ދުއާގައި (ކ-ވ) ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އާއިޝާ، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ އަދި ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މިނިސްޓަރު މަލީހް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2020- ރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުރި ދުއާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެހެން ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2020- ރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސިފައިން ބައިވެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2020- ރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން (ކ) އާއި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް (ވ) ދުއާ އަށް އަތްޕުޅު ނަންގަވައިގެން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2020- ރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައެއް ވަޒީރުންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2020- ރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާނާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަދި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޮސް މޭޖާ ޖެނެރަލް ޝަމާލް ހުއްޓިވަޑައިގެން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy