ފޮޓޯގެލަރީ / ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު

މާލޭގައި އަނެއްކާވެސް އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއް

ނިޝާން އަލީ

29 އޯގަސްޓް 2020

މާލެ: އޮގަސްޓް 28، 2020- ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ޖަލަޕީނޯ ކުރިން ހިންގި ކެފޭ މިހާރުގެ ނަމުން ނަމަ ޓިއޮލޯ ކެފޭގައި މިރޭ 9:40 ހާއިރު ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، ވަނީ ޖެހިގެން ހުރި "ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު" އިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީ ބުރީގައި ހުރި ޕެންޓު ހައުސްގައި އަލިފާންގަނޑު ހިފައި ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވަނީ ވެފައި. "ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު" ބިލްޑިންގްއާ އިންވެގެން ހަދާފައިވާ ދެ ބުރީގެ ކެފޭ ވަނީ މި ހާދިސާގައި އެއްކޮށް އަނދައި ހުލިވެފައި. ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) އާއި އުރީދޫގެ އޮފީހެއް ވެސް ހިންގާ "ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު" ބިލްޑިންގްގެ 10 ވަނަ ބުރީގައި ހަދާފައިވާ ޕެންޓް ހައުސްއާ ހަަމައަށް އަލިފާންގަނޑު ފޯރީ، އެ އިމާރާތުގެ ބޭރުގައި ޖަހާފައިވާ ކްލެޑިންގައި ރޯވެގެން ކަމަށް މަންޒަރު ދުށް މީހުން ބުނޭ. މި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި "ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު" ބިލްޑިންގްގެ ބައެއް ފްލޯތަކަށް ވެސް އަލިފާންގަނޑު ވަދެ ވަނީ ގެއްލުން ވެފައި. ސިފައިން ކުރި މަސައްކަތުން އަލިފާންގަނޑު އެއްކޮށް ނިއްވައިލެވުނީ ދެ ގަޑިއެއްހާއިރު ފަހުން.---ފޮޓޯތައް: އަވްޝަން އިލްޔާސް/ ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 28، 2020- ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ޖަލަޕީނޯ ކުރިން ހިންގި ކެފޭ މިހާރުގެ ނަމުން ނަމަ ޓިއޮލޯ ކެފޭ އާއި ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު ބިލްޑިންގްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ފަޔާ ޓީމުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 28، 2020- ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ޖަލަޕީނޯ ކުރިން ހިންގި ކެފޭ މިހާރުގެ ނަމުން ނަމަ ޓިއޮލޯ ކެފޭ އާއި ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު ބިލްޑިންގްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ފަޔާ ޓީމުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 28، 2020- ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ޖަލަޕީނޯ ކުރިން ހިންގި ކެފޭ މިހާރުގެ ނަމުން ނަމަ ޓިއޮލޯ ކެފޭގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައ، އެ ކެފޭ އިންވެގެން ހުރި ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު ބިލްޑިންގެ އެންމެ މަތީ ބުރީގައި ހަދާފައިވާ ޕެންޓް ހައުސް އާއި 10 ބުރީގެ އެ އިމާރާތުގެ ބައެއް ފްލޯތަކަށް ވެސް އަލިފާންގަނޑު ވަދެ ވަނީ ގެއްލުން ވެފައި. އިމާރާތުގެ ފަސް ފްލޯއެއްގައި ހިންގަނީ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) ގެ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓުތަކާއި ކަސްޓަމާ ސާވިސް ބައިތައް. ފުރަތަމަ ފްލޯގައި ހުންނަނީ އުރީދޫގެ އޮފީހެއް---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 28، 2020- ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ޖަލަޕީނޯ ކުރިން ހިންގި ކެފޭ މިހާރުގެ ނަމުން ނަމަ ޓިއޮލޯ ކެފޭގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެ ތަން އަނދަނީ: ދެ ބުރިއަށް ހަދާފައިވާ މި ކެފޭ ވަނީ އެއްކޮށް އަނދައިފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ، އޯގަސްޓް 29، 2020: ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހުންނަ ޖަލަޕީނޯ ހިންގި ކެފޭ އާއި ގަދަގޭ އިމާރާތުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 28، 2020- ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު ބިލްޑިންގްގެ މަތީ ފްލޯއެއްގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު ނިއްވަން ފަޔާ ފައިޓަރުން ފެން ޖަހަނީ: މުޅި މި އިމާރާތް ހުރީ އިންޝުއާ ކޮށްފައި.---ފޮޓޯ:އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 28، 2020- ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ޖަލަޕީނޯ ކުރިން ހިންގި ކެފޭ މިހާރުގެ ނަމުން ނަމަ ޓިއޮލޯ ކެފޭ އާއި ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު ބިލްޑިންގްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ފަޔާ ޓީމުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 28، 2020- ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ޖަލަޕީނޯ ކުރިން ހިންގި ކެފޭ މިހާރުގެ ނަމުން ނަމަ ޓިއޮލޯ ކެފޭ އާއި ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު ބިލްޑިންގްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ފަޔާ ޓީމުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 28، 2020- ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ޖަލަޕީނޯ ކުރިން ހިންގި ކެފޭ މިހާރުގެ ނަމުން ނަމަ ޓިއޮލޯ ކެފޭ އާއި ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު ބިލްޑިންގްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ފަޔާ ޓީމުން ހަރަކާތްތެރިވާ ގޮތް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމަށް، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ކިޔައި ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 28، 2020- ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު ބިލްޑިންގްގެ އެންމެ މަތީ ބުރީގައި ހަދާފައިވާ ޕެންޓް ހައުސްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވަން ފަޔާ ފައިޓަރުން ފެން ޖަހަނީ: މުޅި މި އިމާރާތް ހުރީ އިންޝުއާ ކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 28، 2020- ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ޖަލަޕީނޯ ކުރިން ހިންގި ކެފޭ މިހާރުގެ ނަމުން ނަމަ ޓިއޮލޯ ކެފޭ އާއި ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު ބިލްޑިންގްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ފަޔާ ޓީމުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 28، 2020- ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ޖަލަޕީނޯ ކުރިން ހިންގި ކެފޭ މިހާރުގެ ނަމުން ނަމަ ޓިއޮލޯ ކެފޭ އާއި ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު ބިލްޑިންގްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ފަޔާ ޓީމުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 28، 2020- ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ޖަލަޕީނޯ ކުރިން ހިންގި ކެފޭ މިހާރުގެ ނަމުން ނަމަ ޓިއޮލޯ ކެފޭ އާއި ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު ބިލްޑިންގްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ފަޔާ ޓީމުގެ މީހަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 28، 2020- ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ޖަލަޕީނޯ ކުރިން ހިންގި ކެފޭ މިހާރުގެ ނަމުން ނަމަ ޓިއޮލޯ ކެފޭ އާއި ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު ބިލްޑިންގްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ފަޔާ ޓީމުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 28، 2020- ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ޖަލަޕީނޯ ކުރިން ހިންގި ކެފޭ މިހާރުގެ ނަމުން ނަމަ ޓިއޮލޯ ކެފޭ އާއި ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު ބިލްޑިންގްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ފަޔާ ޓީމުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 28، 2020- ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު ބިލްޑިންގްގެ އެންމެ މަތީ ބުރީގައި ހަދާފައިވާ ޕެންޓް ހައުސްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވަން ފަޔާ ފައިޓަރުން ފެން ޖަހަނީ: މުޅި މި އިމާރާތް ހުރީ އިންޝުއާ ކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 28، 2020- ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ޖަލަޕީނޯ ކުރިން ހިންގި ކެފޭ މިހާރުގެ ނަމުން ނަމަ ޓިއޮލޯ ކެފޭ އާއި ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު ބިލްޑިންގްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ފަޔާ ޓީމުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 28، 2020- ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު ބިލްޑިންގްގެ އެންމެ މަތީ ބުރީގައި ހަދާފައިވާ ޕެންޓް ހައުސްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވަން ފަޔާ ފައިޓަރުން ފެން ޖަހަނީ: މުޅި މި އިމާރާތް ހުރީ އިންޝުއާ ކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 28، 2020- ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ޖަލަޕީނޯ ކުރިން ހިންގި ކެފޭ މިހާރުގެ ނަމުން ނަމަ ޓިއޮލޯ ކެފޭގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެ ތަން ރޯވެފައި: ދެ ބުރިއަށް ހަދާފައިވާ މި ކެފޭ ވަނީ އެއްކޮށް އަނދައިފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 28، 2020- ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ޖަލަޕީނޯ ކުރިން ހިންގި ކެފޭ މިހާރުގެ ނަމުން ނަމަ ޓިއޮލޯ ކެފޭ އާއި ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު ބިލްޑިންގްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ފަޔާ ޓީމުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 28، 2020- ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު ބިލްޑިންގްގެ އެންމެ މަތީ ބުރީގައި ހަދާފައިވާ ޕެންޓް ހައުސްގައި ރޯވެ އަނދަނީ: މުޅި މި އިމާރާތް ހުރީ އިންޝުއާ ކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 28، 2020- ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ޖަލަޕީނޯ ކުރިން ހިންގި ކެފޭ މިހާރުގެ ނަމުން ނަމަ ޓިއޮލޯ ކެފޭ އާއި ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު ބިލްޑިންގްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ފަޔާ ޓީމުން ހަރަކާތްތެރިވާ ގޮތް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ބައްލަވައިލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: އަވްޝަން ޢިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 28، 2020- ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ޖަލަޕީނޯ ކުރިން ހިންގި ކެފޭ މިހާރުގެ ނަމުން ނަމަ ޓިއޮލޯ ކެފޭ އާއި ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު ބިލްޑިންގްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ފަޔާ ޓީމުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy