ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

ލަންކާގެ ބޭރުން ތެޔޮ ޓޭންކަރުގައި އަލިފާން ރޯވުން

ހަސަން އާމިރު

5 ސެޕްޓެމްބަރ 2020

ސްރީ ލަންކާގެ އިރުމަތިން 60 ކިލޯ މީޓަރު ބޭރުން 270،000 ޓަނުގެ ތެޔޮ ހިފައިގެން ދަތުރުކުރަނިކޮށް ރޯވި ޓޭންކަރުގެ އަލިފާން މިހާރު ވަނީ ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައި. ޕެނަމާގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ 330 މީޓަރު (1،000 ފޫޓު) ދިގު ނިއު ޑައިމަންޑް ޓޭންކަރުގައި ދެ މީޓަރު (ހަ ފޫޓު) ގެ ރެނދެއްލާފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓްތައް ވަނީ ލިބިފައި. ރެނދުހުރީ ފެނުގެ ލެވެލް އިން މަތީގައި. ނަމަވެސް ޓޭންކަރު ދެބުރި ވެދާނެކަމުގެ ބިރެއް ނެތް ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނޭ.

ލަންކާގެ އިރުމަތިން 60 ކިލޯމީޓަރު ދުރުން ދަތުރު ކުރި ތެޔޮ ޓޭންކަރުގައި ރޯވެފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންކާގެ އިރުމަތިން 60 ކިލޯމީޓަރު ދުރުން ރޯވި ތެޔޮ ޓޭންކަރުން ދުން އަރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ތެޔޮ ޓޭންކަރުގެ އިންޖީން ރޫމުގައި އެއްޗެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި ފިލިޕީންސްގެ ފަޅުވެރިޔާގެ ހަށިގަނޑު ލަންކާ އަށް ބާލަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންކާގެ އިރުމަތިން 60 ކިލޯމީޓަރު ދުރުން ރޯވި ތެޔޮ ޓޭންކަރުން ދުން އަރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންކާގެ އިރުމަތިން 60 ކިލޯމީޓަރު ދުރުން ރޯވި ތެޔޮ ޓޭންކަރުން ދުން އަރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންކާގެ އިރުމަތިން 60 ކިލޯމީޓަރު ދުރުން ރޯވި ތެޔޮ ޓޭންކަރުން ދުން އަރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންކާގެ އިރުމަތިން 60 ކިލޯމީޓަރު ދުރުން ރޯވި ތެޔޮ ޓޭންކަރުން ދުން އަރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންކާގެ އިރުމަތިން 60 ކިލޯމީޓަރު ދުރުން ރޯވި ތެޔޮ ޓޭންކަރުން ދުން އަރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންކާގެ އިރުމަތިން 60 ކިލޯމީޓަރު ދުރުން ދަތުރު ކުރަނިކޮށް ތެޔޮ ޓޭންކަރުގައި ރޯވެފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ރޯވި ތެޔޮ ޓޭންކަރާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ލަންކާގެ ނޭވީ އޮފިސަރު ރިއާ އެޑްމިރަލް ޖަޔަރަތުނަ ދެއްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންކާގެ އިރުމަތިން 60 ކިލޯމީޓަރު ދުރުން ރޯވި ތެޔޮ ޓޭންކަރުން ދުން އަރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންކާގެ އިރުމަތިން 60 ކިލޯމީޓަރު ދުރުން ރޯވި ތެޔޮ ޓޭންކަރުގެ އަލިފާން ނިއްވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންކާގެ އިރުމަތިން 60 ކިލޯމީޓަރު ދުރުން ދަތުރު ކުރަނިކޮށް ތެޔޮ ޓޭންކަރުގައި ރޯވެ އަނދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންކާގެ އިރުމަތިން 60 ކިލޯމީޓަރު ދުރުން ރޯވި ތެޔޮ ޓޭންކަރުގެ އަލިފާން ނިއްވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންކާގެ އިރުމަތިން 60 ކިލޯމީޓަރު ދުރުން ރޯވި ތެޔޮ ޓޭންކަރުގެ އަލިފާން ނިއްވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy