ފޮޓޯގެލަރީ / ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އިއްތިހާދު

ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ސައިކަލް ބުރު ހުއްޓުވައި މީހުން ހައްޔަރުކުރުން

އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2020

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2020- "ރާއްޖެ ވިއްކާލުމާ ދެކޮޅަށް" މާލޭގައި މިއަދު ވަނީ ސައިކަލް ބުރެއް ބާއްވަން މަސައްކަތް ކޮށްފައި. އެ ސައިކަލް ބުރު ރަނގަޅަށް ނުފެށެނީސް ފުލުހުން ވަނީ ނުކުމެ، ސައިކަލް ބުރު ހުއްޓުވައި، ގިނަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް ފެތުރޭތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ގިނަ ބަޔަކު އެއްވަގުތެއްގައި އެއްތަނަކަށް އެއްނުވުމަށް އެޗުޕީއޭ އިން އަންގާފައި ވަނިކޮށް، އެއާ ޚިލާފަށް ސައިކަލް ބުރު ބޭއްވުމުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ. އެ ސައިކަލް ބުރުގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ބައިވެރިޔަސް އެ ކޯލިޝަނުން ބުނީ، އެ ހަރަކާތް އިންތިޒާމުކުރީ އެ ކޯލިޝަނުން ނޫން ކަމަށް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2020- ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ސައިކަލް ބުރުގެ ބައިވެރިއެއްގެ ސައިކަލް ފުލުހުން ޓޯކުރަނީ: ސައިކަލް ބުރު ރަނގަޅަށް ނުފެށެނީސް ފުލުހުން ވަނީ އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި 41 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި. އަދި ބައެއް ސައިކަލްތައް ވެސް ޓޯކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2020- ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ސައިކަލް ބުރު ހުއްޓުވަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ: ސައިކަލް ބުރު ރަނގަޅަށް ނުފެށެނީސް ފުލުހުން ވަނީ އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި 41 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި. އަދި ބައެއް ސައިކަލްތައް ވެސް ޓޯކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2020- ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ސައިކަލް ބުރު ހުއްޓުވައި، އަންހެނަކު ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަނީ: ސައިކަލް ބުރު ރަނގަޅަށް ނުފެށެނީސް ފުލުހުން ވަނީ އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި 41 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި. އަދި ބައެއް ސައިކަލްތައް ވެސް ޓޯކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2020- ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ސައިކަލް ބުރު ހުއްޓުވައި، އަންހެނަކު ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަނީ: ސައިކަލް ބުރު ރަނގަޅަށް ނުފެށެނީސް ފުލުހުން ވަނީ އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި 41 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި. އަދި ބައެއް ސައިކަލްތައް ވެސް ޓޯކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2020- ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ސައިކަލް ބުރުގެ ބައިވެރިއަކާ ދެ ފުލުހަކު ވާހަކަ ދައްކަނީ: ސައިކަލް ބުރު ރަނގަޅަށް ނުފެށެނީސް ފުލުހުން ވަނީ އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި 41 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި. އަދި ބައެއް ސައިކަލްތައް ވެސް ޓޯކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2020- ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ސައިކަލް ބުރު ހުއްޓުވައި، ޒުވާނަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަނީ: ސައިކަލް ބުރު ރަނގަޅަށް ނުފެށެނީސް ފުލުހުން ވަނީ އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި 41 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި. އަދި ބައެއް ސައިކަލްތައް ވެސް ޓޯކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2020- ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ސައިކަލް ބުރުގެ ބައިވެރިއަކު ގައުމީ ދިދައާ އެކު: ސައިކަލް ބުރު ރަނގަޅަށް ނުފެށެނީސް ފުލުހުން ވަނީ އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި 41 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި. އަދި ބައެއް ސައިކަލްތައް ވެސް ޓޯކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2020- ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ސައިކަލް ބުރުގެ ތެރެއިން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ގޮވާލައި ލިޔެފައިވާ ކަރުދާސްގަނޑެއް ހިފައިގެން މީހަކު އަޑުއުފުލަނީ: ސައިކަލް ބުރު ރަނގަޅަށް ނުފެށެނީސް ފުލުހުން ވަނީ އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި 41 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި. އަދި ބައެއް ސައިކަލްތައް ވެސް ޓޯކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2020- ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ސައިކަލް ބުރު ހުއްޓުވައި، ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކުރަން ފުލުހަކު މަސައްކަތް ކުރަނީ: ސައިކަލް ބުރު ރަނގަޅަށް ނުފެށެނީސް ފުލުހުން ވަނީ އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި 41 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި. އަދި ބައެއް ސައިކަލްތައް ވެސް ޓޯކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2020- ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ސައިކަލް ބުރު ހުއްޓުވައި، ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކުރަން ފުލުހަކު މަސައްކަތް ކުރަނީ: ސައިކަލް ބުރު ރަނގަޅަށް ނުފެށެނީސް ފުލުހުން ވަނީ އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި 41 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި. އަދި ބައެއް ސައިކަލްތައް ވެސް ޓޯކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2020- ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ސައިކަލް ބުރު ކުރިއަށް ގެންދަން މަސައްކަތް ކުރި ވަގުތު އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ބައެއް އިސްވެރިން މަންޒަރު ބައްލަވަނީ: އިދިކޮޅުން ބުނީ މި ހަރަކާތް އިންތިޒާމުކުރީ އެ ކޯލިޝަނުން ނޫން ކަމަށް. ސައިކަލް ބުރު ރަނގަޅަށް ނުފެށެނީސް ފުލުހުން ވަނީ އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި 41 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި. އަދި ބައެއް ސައިކަލްތައް ވެސް ޓޯކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2020- ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ސައިކަލް ބުރު ހުއްޓުވަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ: ސައިކަލް ބުރު ރަނގަޅަށް ނުފެށެނީސް ފުލުހުން ވަނީ އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި 41 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި. އަދި ބައެއް ސައިކަލްތައް ވެސް ޓޯކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2020- ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ސައިކަލް ބުރު ހުއްޓުވަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ: ސައިކަލް ބުރު ރަނގަޅަށް ނުފެށެނީސް ފުލުހުން ވަނީ އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި 41 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި. އަދި ބައެއް ސައިކަލްތައް ވެސް ޓޯކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2020- ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ސައިކަލް ބުރު ހުއްޓުވައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ފުލުހުންގެ ވެހިކަލްގައި: ސައިކަލް ބުރު ރަނގަޅަށް ނުފެށެނީސް ފުލުހުން ވަނީ އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި 41 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި. އަދި ބައެއް ސައިކަލްތައް ވެސް ޓޯކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2020- ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ސައިކަލް ބުރު ހުއްޓުވައި ބައެއް މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަނީ: ސައިކަލް ބުރު ރަނގަޅަށް ނުފެށެނީސް ފުލުހުން ވަނީ އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި 41 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި. އަދި ބައެއް ސައިކަލްތައް ވެސް ޓޯކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2020- ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ސައިކަލް ބުރުގެ ބައިވެރިއަކާ ފުލުހަކު ވާހަކަ ދައްކަނީ: ސައިކަލް ބުރު ރަނގަޅަށް ނުފެށެނީސް ފުލުހުން ވަނީ އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި 41 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި. އަދި ބައެއް ސައިކަލްތައް ވެސް ޓޯކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2020- ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ސައިކަލް ބުރު ހުއްޓުވަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ: ސައިކަލް ބުރު ރަނގަޅަށް ނުފެށެނީސް ފުލުހުން ވަނީ އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި 41 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި. އަދި ބައެއް ސައިކަލްތައް ވެސް ޓޯކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2020- ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ސައިކަލް ބުރުގެ ބައިވެރިއެއްގެ ސައިކަލް ފުލުހުން ޓޯކުރަނީ: ސައިކަލް ބުރު ރަނގަޅަށް ނުފެށެނީސް ފުލުހުން ވަނީ އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި 41 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި. އަދި ބައެއް ސައިކަލްތައް ވެސް ޓޯކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2020- ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ސައިކަލް ބުރު ހުއްޓުވަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ: ސައިކަލް ބުރު ރަނގަޅަށް ނުފެށެނީސް ފުލުހުން ވަނީ އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި 41 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި. އަދި ބައެއް ސައިކަލްތައް ވެސް ޓޯކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2020- ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ސައިކަލް ބުރު ހުއްޓުވައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދަނީ: ސައިކަލް ބުރު ރަނގަޅަށް ނުފެށެނީސް ފުލުހުން ވަނީ އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި 41 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި. އަދި ބައެއް ސައިކަލްތައް ވެސް ޓޯކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2020- ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ސައިކަލް ބުރުގެ ބައެއް ބައިވެރިން ގައުމީ ދިދަ އާއި ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ޝުއޫރު ހިފަހައްޓައިގެން: ސައިކަލް ބުރު ރަނގަޅަށް ނުފެށެނީސް ފުލުހުން ވަނީ އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި 41 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި. އަދި ބައެއް ސައިކަލްތައް ވެސް ޓޯކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2020- ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ސައިކަލް ބުރު ފަށަން ތައްޔާރުވެފައިވާއިރު، ޓްރެފިކް ފުލުހަކު ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި: ސައިކަލް ބުރު ރަނގަޅަށް ނުފެށެނީސް ފުލުހުން ވަނީ އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި 41 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި. އަދި ބައެއް ސައިކަލްތައް ވެސް ޓޯކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy