ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

ހަތް މަހަށް ފަހު އުމްރާކުރަން ހަރަމްފުޅު ހުޅުވާލުން

ހަސަން އާމިރު

5 އޮކްޓޯބަރ 2020

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅު އާއްމުންނަށް ބަންދުކުރިތާ ހަތް މަސް ފަހުން، މަދު ބަޔަކާ އެކު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ވަނީ ހުޅުވާލައިފައި. ހަރަމްފުޅު ހުޅުވާލީ ތިން ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެން. ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި އުމްރާ ކުރެވޭނީ ދުވާލަކު 6،000 މީހުންނަށް. ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ދުވާލަކު 15،000 އަދި ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގައި 20،000 މީހުންނަށް. ސައުދީން ބޭރު މީހުންނަށް ހުޅުވާލާނީ ނޮވެމްބަރު 1 އިން ފެށިގެން.

މައްކާ - އޮކްޓޯބަރު 4، 2020: މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅު އާއްމުންނަށް ބަންދުކުރިތާ ހަތް މަސް ފަހުން، މަދު ބަޔަކާ އެކު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ހުޅުވާލުމާ އެކު ބަޔަކު އަޅުކަން ކުރަނީ: ހަރަމްފުޅު ހުޅުވާލީ ތިން ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - އޮކްޓޯބަރު 4، 2020: މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅު އާއްމުންނަށް ބަންދުކުރިތާ ހަތް މަސް ފަހުން، މަދު ބަޔަކާ އެކު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ހުޅުވާލުމާ އެކު އުމްރާ ކުރަނީ: ހަރަމްފުޅު ހުޅުވާލީ ތިން ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - އޮކްޓޯބަރު 4، 2020: މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅު އާއްމުންނަށް ބަންދުކުރިތާ ހަތް މަސް ފަހުން، މަދު ބަޔަކާ އެކު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ހުޅުވާލުމާ އެކު ތަވާފް ކުރަނީ: ހަރަމްފުޅު ހުޅުވާލީ ތިން ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - އޮކްޓޯބަރު 4، 2020: މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅު އާއްމުންނަށް ބަންދުކުރިތާ ހަތް މަސް ފަހުން، މަދު ބަޔަކާ އެކު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ހުޅުވާލުމާ އެކު ތަވާފް ކުރަނީ: ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ހުއްދަ ދޭނީ ދުވާލަކު 6،000 މީހުން އުމްރާ ކުރުމަށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - އޮކްޓޯބަރު 4، 2020: މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅު އާއްމުންނަށް ބަންދުކުރިތާ ހަތް މަސް ފަހުން، މަދު ބަޔަކާ އެކު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ހުޅުވާލުމާ އެކު ސައުޔު ކުރަނީ: ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ހުއްދަ ދޭނީ ދުވާލަކު 6،000 މީހުން އުމްރާ ކުރުމަށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - އޮކްޓޯބަރު 4، 2020: މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅު އާއްމުންނަށް ބަންދުކުރިތާ ހަތް މަސް ފަހުން، މަދު ބަޔަކާ އެކު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ހުޅުވާލުމާ އެކު ތަވާފް ކުރަނީ: ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ހުއްދަ ދޭނީ ދުވާލަކު 6،000 މީހުން އުމްރާ ކުރުމަށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - އޮކްޓޯބަރު 4، 2020: މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅު އާއްމުންނަށް ބަންދުކުރިތާ ހަތް މަސް ފަހުން، މަދު ބަޔަކާ އެކު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ހުޅުވާލުމާ އެކު ތަވާފް ކުރަނީ: ހަރަމްފުޅު ހުޅުވާލީ ތިން ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - އޮކްޓޯބަރު 4، 2020: މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅު އާއްމުންނަށް ބަންދުކުރިތާ ހަތް މަސް ފަހުން، މަދު ބަޔަކާ އެކު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ހުޅުވާލުމާ އެކު ބަޔަކު ދުއާ ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - އޮކްޓޯބަރު 4، 2020: މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅު އާއްމުންނަށް ބަންދުކުރިތާ ހަތް މަސް ފަހުން، މަދު ބަޔަކާ އެކު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ހުޅުވާލުމާ އެކު ތަވާފް ކުރަނީ: ހަރަމްފުޅު ހުޅުވާލީ ތިން ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - އޮކްޓޯބަރު 4، 2020: މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅު އާއްމުންނަށް ބަންދުކުރިތާ ހަތް މަސް ފަހުން، މަދު ބަޔަކާ އެކު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ހުޅުވާލުމާ އެކު އަޅުކަން ކުރަނީ: ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ހުއްދަ ދޭނީ ދުވާލަކު 6،000 މީހުން އުމްރާ ކުރުމަށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - އޮކްޓޯބަރު 4، 2020: މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅު އާއްމުންނަށް ބަންދުކުރިތާ ހަތް މަސް ފަހުން، މަދު ބަޔަކާ އެކު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ހުޅުވާލުމާ އެކު ތަވާފް ކުރަނީ: ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ހުއްދަ ދޭނީ ދުވާލަކު 6،000 މީހުން އުމްރާ ކުރުމަށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - އޮކްޓޯބަރު 4، 2020: މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅު އާއްމުންނަށް ބަންދުކުރިތާ ހަތް މަސް ފަހުން، މަދު ބަޔަކާ އެކު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ހުޅުވާލުމާ އެކު ތަވާފް ކުރަނީ: ހަރަމްފުޅު ހުޅުވާލީ ތިން ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - އޮކްޓޯބަރު 4، 2020: މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅު އާއްމުންނަށް ބަންދުކުރިތާ ހަތް މަސް ފަހުން، މަދު ބަޔަކާ އެކު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ހުޅުވާލުމާ އެކު ތަވާފް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - އޮކްޓޯބަރު 4، 2020: މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅު އާއްމުންނަށް ބަންދުކުރިތާ ހަތް މަސް ފަހުން، މަދު ބަޔަކާ އެކު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ހުޅުވާލުމާ އެކު ތަވާފް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - އޮކްޓޯބަރު 4، 2020: މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅު އާއްމުންނަށް ބަންދުކުރިތާ ހަތް މަސް ފަހުން، މަދު ބަޔަކާ އެކު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ހުޅުވާލުމާ އެކު ތަވާފް ކުރަނީ: ހަރަމްފުޅު ހުޅުވާލީ ތިން ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - އޮކްޓޯބަރު 4، 2020: މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅު އާއްމުންނަށް ބަންދުކުރިތާ ހަތް މަސް ފަހުން، މަދު ބަޔަކާ އެކު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ހުޅުވާލުމާ އެކު ތަވާފް ކުރަނީ: ހަރަމްފުޅު ހުޅުވާލީ ތިން ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - އޮކްޓޯބަރު 4، 2020: މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅު އާއްމުންނަށް ބަންދުކުރިތާ ހަތް މަސް ފަހުން، މަދު ބަޔަކާ އެކު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ހުޅުވާލުމާ އެކު ތަވާފް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - އޮކްޓޯބަރު 4، 2020: މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅު އާއްމުންނަށް ބަންދުކުރިތާ ހަތް މަސް ފަހުން، މަދު ބަޔަކާ އެކު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ހުޅުވާލުމާ އެކު ތަވާފް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - އޮކްޓޯބަރު 4، 2020: މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅު އާއްމުންނަށް ބަންދުކުރިތާ ހަތް މަސް ފަހުން، މަދު ބަޔަކާ އެކު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ހުޅުވާލުމާ އެކު ތަވާފް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - އޮކްޓޯބަރު 4، 2020: މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅު އާއްމުންނަށް ބަންދުކުރިތާ ހަތް މަސް ފަހުން، މަދު ބަޔަކާ އެކު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލައިފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy