ފޮޓޯގެލަރީ / މަސްތުވާތަކެތި

300 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތައިލުން

އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

8 އޮކްޓޯބަރ 2020

ކ. ދޫނިދޫ: އޮކްޓޫބަރު 8، 2020- ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 300 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި މިއަދު ނައްތައިލުން: އެކި މައްސަލަތަކުގައި މިދިޔަ ޖޫން މަހާ ހަމަ އަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 12،778 އެވިޑެންސްގައި ހިމެނޭ މަސްތުވާތަކެތި މިއަދު ވަނީ ދޫނިދޫގައި ނައްތާލާފައި. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދާއި ފުލުހުންގެ ބައެއް އިސް އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.-- ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ދޫނިދޫ: އޮކްޓޫބަރު 8، 2020- ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 300 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތައިލުމުގެ ކުރިން އެންމެންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ބަހައްޓާފައި.--- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ދޫނިދޫ: އޮކްޓޫބަރު 8، 2020- ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 300 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތައިލުމުގެ ކުރިން އެންމެންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ބަހައްޓާފައި.--- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ދޫނިދޫ: އޮކްޓޫބަރު 8، 2020- ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 300 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތައިލުމަށް ފުލުހުން މިއަދު ހަރަކާތްތެރި ވަނީ.--- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ދޫނިދޫ: އޮކްޓޫބަރު 8، 2020- ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 300 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތައިލުމުގެ ކުރިން އެންމެންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ބަހައްޓާފައި.--- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ދޫނިދޫ: އޮކްޓޫބަރު 8، 2020- ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 300 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތައިލުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.--- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ދޫނިދޫ: އޮކްޓޫބަރު 8، 2020- ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 300 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތައިލުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު އަދި ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.--- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ދޫނިދޫ: އޮކްޓޫބަރު 8، 2020- ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 300 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތައިލުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރަކު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.--- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ދޫނިދޫ: އޮކްޓޫބަރު 8، 2020- ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 300 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތައިލުމަށް ފުލުހުން މިއަދު ހަރަކާތްތެރި ވަނީ.--- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ދޫނިދޫ: އޮކްޓޫބަރު 8، 2020- ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 300 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތައިލުމަށް ފުލުހުން މިއަދު ހަރަކާތްތެރި ވަނީ.--- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ދޫނިދޫ: އޮކްޓޫބަރު 8، 2020- ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 300 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތައިލުމަށް ފުލުހުން މިއަދު ހަރަކާތްތެރި ވަނީ.--- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ދޫނިދޫ: އޮކްޓޫބަރު 8، 2020- ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 300 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތައިލުމަށް ފުލުހުން މިއަދު ހަރަކާތްތެރި ވަނީ.--- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ދޫނިދޫ: އޮކްޓޫބަރު 8، 2020- ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 300 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތައިލުމުގެ ކުރިން އެންމެންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ބަހައްޓާފައި.--- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ދޫނިދޫ: އޮކްޓޫބަރު 8، 2020- ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 300 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތައިލުމުގެ ކުރިން އެންމެންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ބަހައްޓާފައި.--- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ދޫނިދޫ: އޮކްޓޫބަރު 8، 2020- ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 300 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތައިލުމަށް ފުލުހުން މިއަދު ހަރަކާތްތެރި ވަނީ.--- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ދޫނިދޫ: އޮކްޓޫބަރު 8، 2020- ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 300 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި މިއަދު ނައްތާލުމަށް ވަޅުގަނޑެއް ކޮނުމަށް ފަހު އޭގެ ތެރެއަށް އަޅަނީ.--- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ދޫނިދޫ: އޮކްޓޫބަރު 8، 2020- ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 300 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތައިލުމަށް ފުލުހުން މިއަދު ހަރަކާތްތެރި ވަނީ.--- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ދޫނިދޫ: އޮކްޓޫބަރު 8، 2020- ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 300 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތައިލުމަށް ފުލުހުން މިއަދު ހަރަކާތްތެރި ވަނީ.--- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ދޫނިދޫ: އޮކްޓޫބަރު 8، 2020- ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 300 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި މިއަދު ނައްތާލުމަށް ވަޅުގަނޑެއް ކޮނުމަށް ފަހު އޭގެ ތެރެއަށް އަޅަނީ.--- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ދޫނިދޫ: އޮކްޓޫބަރު 8، 2020- ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 300 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި މިއަދު ނައްތައިލަނީ.--- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ދޫނިދޫ: އޮކްޓޫބަރު 8، 2020- ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 300 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި މިއަދު ނައްތާލުމަށް ވަޅުގަނޑެއް ކޮނުމަށް ފަހު އޭގެ ތެރެއަށް އަޅަނީ.--- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ދޫނިދޫ: އޮކްޓޫބަރު 8، 2020- ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 300 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި މިއަދު ނައްތާލުމަށް ވަޅުގަނޑެއް ކޮނުމަށް ފަހު އޭގެ ތެރެއަށް އަޅަނީ.--- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy