9 hours ago

3

އާސެނަލަށް ވަފާތެރިވުމުގެ ބަދަލެއް ނުލިބުނު: އޮޒިލް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 21) - އާސެނަލްގެ މި ސީޒަނުގެ ޔޫރޮޕާ ލީގާއި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސްކޮޑުން އޭނާ ބާކީކުރުމުން، އެނގިގެން ދިޔައީ ކްލަބަށް ވަފާތެރިވުމުގެ ފައިދާއެއް ނުލިބުނުކަން...

17 hours ago
ސަރުކާރުން ކުޅިވަރަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމުގެ ތުހުމަތު!
19 hours ago
އަނެއް ހަރުފަތަށް އަރަން ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމް މުހިއްމު
20 hours ago
ބާސާ، ޔުވެންޓަސް އަދި ލާޒިއޯ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި