ފޮޓޯގެލަރީ / އާޓިސްޓް

ދިވެހި ފަންނުވެރިންގެ 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް" މައުރަޒު

ހަފީޒާ އަހުމަދު

26 އޮކްޓޯބަރ 2020

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 26، 2020: ދިވެހި ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ނެޝަނަލް އާޓު ގެލެރީގައި ބޭއްވި 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް" މައުރަޒު: މި ހާއްސަ އަދި ހިތްގައިމު މައުރަޒަކީ 2016 އިން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ މައުރަޒެއް. ރަންނަމާރި ވާހަކައިން ފެށިގެން ގޮސް އިހުގެ ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމާއި ބޮޑުތަކުރުފާނު ވާހަކައަށް ބިނާކޮށް ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުންތަކާއި، އިޖްތިމާއީ އެކި މައްސަލަތައް ސިފަކޮށްދޭ ކުރެހުންތަކާއި، ދިރިއުޅުން ފުރިހަމަވިކަމުގެ އުފާވެރި ކަރުނަ އާއި، އަދި އަޅާލުން ނުލިބުމުގެ މާޔޫސްކަމާއި އެކަނިވެރި ދިރިއުޅުން ދައްކުވައިދޭ ކުރެހުންތައް މި މައުރަޒުގައި ހިމެނޭ.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 26، 2020: ދިވެހި ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ނެޝަނަލް އާޓު ގެލެރީގައި ބޭއްވި 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް" މައުރަޒު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 26، 2020: ދިވެހި ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ނެޝަނަލް އާޓު ގެލެރީގައި ބޭއްވި 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް" މައުރަޒު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 26، 2020: ދިވެހި ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ނެޝަނަލް އާޓު ގެލެރީގައި ބޭއްވި 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް" މައުރަޒު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 26، 2020: ދިވެހި ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ނެޝަނަލް އާޓު ގެލެރީގައި ބޭއްވި 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް" މައުރަޒު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 26، 2020: ދިވެހި ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ނެޝަނަލް އާޓު ގެލެރީގައި ބޭއްވި 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް" މައުރަޒު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 26، 2020: ދިވެހި ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ނެޝަނަލް އާޓު ގެލެރީގައި ބޭއްވި 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް" މައުރަޒު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 26، 2020: ދިވެހި ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ނެޝަނަލް އާޓު ގެލެރީގައި ބޭއްވި 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް" މައުރަޒު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 26، 2020: ދިވެހި ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ނެޝަނަލް އާޓު ގެލެރީގައި ބޭއްވި 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް" މައުރަޒު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 26، 2020: ދިވެހި ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ނެޝަނަލް އާޓު ގެލެރީގައި ބޭއްވި 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް" މައުރަޒު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 26، 2020: ދިވެހި ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ނެޝަނަލް އާޓު ގެލެރީގައި ބޭއްވި 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް" މައުރަޒު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 26، 2020: ދިވެހި ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ނެޝަނަލް އާޓު ގެލެރީގައި ބޭއްވި 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް" މައުރަޒު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 26، 2020: ދިވެހި ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ނެޝަނަލް އާޓު ގެލެރީގައި ބޭއްވި 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް" މައުރަޒު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 26، 2020: ދިވެހި ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ނެޝަނަލް އާޓު ގެލެރީގައި ބޭއްވި 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް" މައުރަޒު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 26، 2020: ދިވެހި ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ނެޝަނަލް އާޓު ގެލެރީގައި ބޭއްވި 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް" މައުރަޒު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 26، 2020: ދިވެހި ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ނެޝަނަލް އާޓު ގެލެރީގައި ބޭއްވި 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް" މައުރަޒު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 26، 2020: ދިވެހި ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ނެޝަނަލް އާޓު ގެލެރީގައި ބޭއްވި 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް" މައުރަޒު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 26، 2020: ދިވެހި ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ނެޝަނަލް އާޓު ގެލެރީގައި ބޭއްވި 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް" މައުރަޒު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 26، 2020: ދިވެހި ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ނެޝަނަލް އާޓު ގެލެރީގައި ބޭއްވި 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް" މައުރަޒު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 26، 2020: ދިވެހި ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ނެޝަނަލް އާޓު ގެލެރީގައި ބޭއްވި 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް" މައުރަޒު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 26، 2020: ދިވެހި ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ނެޝަނަލް އާޓު ގެލެރީގައި ބޭއްވި 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް" މައުރަޒުގައި އަހުމަދު އިހުސާންގެ ހުނަރު ދައްކުވައިދިން ސައިކަލު: މި ސައިކަލުގެ ކުރެހުންތައް އަޅާފައި ހުރީ ޕުޓީ ބޭނުން ކޮށްގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 26، 2020: ދިވެހި ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ނެޝަނަލް އާޓު ގެލެރީގައި ބޭއްވި 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް" މައުރަޒުގައި ހުރި ކުރެހުމެއް.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މައުޒަރުގެ ބައެއް ކުރެހުންތައް: މި މަހުގެ 30ގެ ނިޔަލަށް މައުރަޒު ކުރިއަށް ދާނެ

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 26، 2020: ދިވެހި ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ނެޝަނަލް އާޓު ގެލެރީގައި ބޭއްވި 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް" މައުރަޒުގައި ރަބަރުގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި ގައިދުވެފައިވާ މީހަކު ދައްކުވައިދޭ ކުރެހުމެއް.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 26، 2020: ދިވެހި ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ނެޝަނަލް އާޓު ގެލެރީގައި ބޭއްވި 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް" މައުރަޒުގައި ހުރި ބައެއް ކުރެހުންތައް ދެ މީހަކު ބަލާލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 26، 2020: ދިވެހި ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ނެޝަނަލް އާޓު ގެލެރީގައި ބޭއްވި 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް" މައުރަޒުގައި ހުރި ބައެއް ކުރެހުންތައް މީހަކު ބަލާލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy