ފޮޓޯގެލަރީ / މަސްތުވާތަކެތި

ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަން: އުންްމީދު ގެއްލިފައިވާ ޒުވާނުންތަކެއްގެ ދިރިއުޅުން!

ނިޝާން އަލީ

1 ޑިސެމްބަރ 2020

މާލޭގައި ކެފޭ އުސޫލުން މަސްތުވުމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ގެތައް މާލޭގައި އެބަހުއްޓެވެ. ފުލުހުން ބައެއް ނޫސްވެރިންނާ އެކު ތިން ދުވަހަށް ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަންގައި ފެނުނީ އެ ފަދަ ތަންތަން ވަރަށް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ހުރި ކަމެވެ. "އެންޓި ސްޓްރީޓް ޑީލިން އޮޕަރޭޝަން"ގައި ފެނުނީ ޒުވާނުންތަކެއްގެ ކުރިމަގު ގެއްލިފައިވާ މަންޒަރެވެ. މިއީ މުޅި ގައުމު އެކަމާ ދޭތެރޭ ފިކުރު ހިންގަން ޖެހިފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. --. ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ގެއަކަށް، ފުލުހުންނާއެކު ދިޔައިރު މަސްތުވާކެތި ބޭނުން ކުރަން ތިބި ބަޔަކު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މެމޮރީ ވިލާއަށް ވަންނަން ފުލުހުން ކަނޑާލި ބާ ގަނޑު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ގެއަކަށް، ފުލުހުންނާއެކު ދިޔައިރު ތިބި ބަޔަކު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ބައެއް މީޑިއާތަކާ އެކު، ފުލުހުން ހިނގި ޑްރަގް އޮަޕަރޭޝަންގައި ޒުވާނަކު ފާސްކުރަން ހިފަހައްޓާފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ބައެއް މީޑިއާތަކާ އެކު، ފުލުހުން ހިނގި ޑްރަގް އޮަޕަރޭޝަންގައި ބަޔަކު ފާސްކުރަން ހިފަހައްޓާފައިވާއިރު ނޫސްވެރިން އެތަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ގެއަކަށް، ފުލުހުންނާއެކު ދިޔައިރު ތިބި ބަޔަކު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ބައެއް މީޑިއާތަކާ އެކު، ފުލުހުން ހިނގި ޑްރަގް އޮަޕަރޭޝަންގައި ބަޔަކު ފާސްކުރަން ހިފަހައްޓާފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ބައެއް މީޑިއާތަކާ އެކު، ފުލުހުން ހިނގި ޑްރަގް އޮަޕަރޭޝަންގައި ބަޔަކު ފާސްކުރަން ހިފަހައްޓާފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ބައެއް މީޑިއާތަކާ އެކު، ފުލުހުން ހިނގި ޑްރަގް އޮަޕަރޭޝަންގައި ބަޔަކު ފާސްކުރަން ހިފަހައްޓާފައިވާއިރު ނޫސްވެރިން އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ބައެއް މީޑިއާތަކާ އެކު، ފުލުހުން ހިނގި ޑްރަގް އޮަޕަރޭޝަންގައި، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ގެއަކަށް ވަންނަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ބައެއް މީޑިއާތަކާ އެކު، ފުލުހުން ހިނގި ޑްރަގް އޮަޕަރޭޝަންގައި، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ގ.މެމޮރީވިލާ އަށް ވަންނަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ބައެއް މީޑިއާތަކާ އެކު، ފުލުހުން ހިނގި ޑްރަގް އޮަޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ފާހާނާ ޖަންކްޝަނުން ފެނުނު މަސްތުވާތަކެތި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ބައެއް މީޑިއާތަކާ އެކު، ފުލުހުން ހިނގި ޑްރަގް އޮަޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ބައެއް މީޑިއާތަކާ އެކު، ފުލުހުން ހިނގި ޑްރަގް އޮަޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން މީހަކު ބޭނުންކުރަން ހުރި މަސްތުވާތަކެތި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އައްޑާއެއްގައި، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް، ތަން ގޮނޑުވެފައި. .-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ބައެއް މީޑިއާތަކާ އެކު، ފުލުހުން ހިނގި ޑްރަގް އޮަޕަރޭޝަންގައި ބަޔަކު ފާސްކުރަން ހިފަހައްޓާފައިވާއިރު ނޫސްވެރިން އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ބައެއް މީޑިއާތަކާ އެކު، ފުލުހުން ހިނގި ޑްރަގް އޮަޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން އައްޑާއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި މޭޒެއް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ބައެއް މީޑިއާތަކާ އެކު، ފުލުހުން ހިނގި ޑްރަގް އޮަޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން އައްޑާއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި މޭޒެއް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފުލުހުން ހިންގި ޑްރަގް އޮަޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން އައްޑާއެއްގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްފައި ހުރި ކޮޓަރިއެއް: ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީން ވެސް ޑްރަގް ނަގަން މިފަދަ އައްޑާތަކަށް ގޮސް އުޅޭކަން ވަނީ ސާބިތުވެފައި ---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ޑްރަގްސް ވިއްކާ ގެއެއްގެ ފާރުގައި ކުރަހާފައި: އެކަހަލަ ބައެއް ގޭގޭގެ ފާރުތަކުގައި ފުލުހުންނަށް އިންޒާރުދީ ލިޔުންތައް ލިޔެފައި ހުރި

ފުލުހުން ހިންގި ޑްރަގް އޮަޕަރޭޝަންގައި ބަޔަކު ފާސްކުރަން ހިފަހައްޓާފައިވާއިރު ނޫސްވެރިން އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ: އެކި ގެތަކުގައި ބިތްޖެހިފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ނޫސްވެރިންނަށް ފެނުނު.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ބައެއް މީޑިއާތަކާ އެކު، ފުލުހުން ހިނގި ޑްރަގް އޮަޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މ. ސަމްމާމުއާގެއަށް ދިޔައިރު، އެ ތަނުގެ ތެރޭގައި ތިބި ބަޔަކު ފުލުހުން ފޮނުވާލަނީ: މިއީ ޑްރަގްސްގެ ބޮޑު ގެއެއް-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ބައެއް މީޑިއާތަކާ އެކު، ފުލުހުން ހިންގި ޑްރަގް އޮަޕަރޭޝަންގައި ބަޔަކު ފާސްކުރަން ހިފަހައްޓާފައިވާއިރު ނޫސްވެރިން އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ގެއަކަށް ވަދެ ފުލުހުން ބަލައި ފާސްކުރަނީ: ވަރަށް ގިނަ ގެތަކުގައި ޑްރަގްސް ވިއްކައި ކެފޭ އުސޫލުން އެ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ހިދުމަތްދޭ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ގެއަކަށް، ފުލުހުންނާއެކު ދިޔައިރު އެތަނުގައި މަސްތުވާކެތި ބޭނުން ކުރަން ތިބި ބަޔަކާ ފުލުހުން ސުވާލު ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ނޫސްވެރިންނާ އެކު ފުލުހުން މިހާރު ހިންގާ އޮޕަރޭޝަން -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ގެއަކަށް، ފުލުހުންނާއެކު ދިޔައިރު އެތަނުން ފެނުނު މަސްތުވާތަކެތި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ގެއަކަށް، ފުލުހުންނާއެކު ދިޔައިރު މަސްތުވާކެތި ބޭނުން ކުރަން ތިބި ބަޔަކު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ގެއަކަށް، ފުލުހުންނާއެކު ދިޔައިރު މަސްތުވާކެތި ބޭނުން ކުރަން ތިބި ބަޔަކު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy