ފޮޓޯގެލަރީ / ގައުމީ އިނާމް

ގައުމީ އިނާމު 2020

އަހުމަދު ހަމްދޫން

27 ޑިސެމްބަރ 2020

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: މި އަހަރު ވަނީ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމު މި އަހަރު 14 ބޭފުޅަކަށް، އާންމު ޚިދުމަތުގެ އިނާމު 24 ބޭފުޅަކަށް ދީފައިވޭ. އަދި ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިއްޒަތް ކުޅިވަރު ތަރި އިބްރާހިމް އިސްމާއިލާއި ބްރޯޑްކާސްޓިން ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބަދުރުއްނަސީރަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްވި.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިނާމު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިނާމު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ބަދުރުއްނަސީރަށް ދައުލަތުގެ އިއްޒަތް އަރުވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ އަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން ވަޑައިގަތުމުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: މި އަހަރު ވަނީ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމު މި އަހަރު 14 ބޭފުޅަކަށް، އާންމު ޚިދުމަތުގެ އިނާމު 24 ބޭފުޅަކަށް ދީފައިވޭ. އަދި ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިއްޒަތް ކުޅިވަރު ތަރި އިބްރާހިމް އިސްމާއިލާއި ބްރޯޑްކާސްޓިން ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބަދުރުއްނަސީރަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްވި.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ އަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވަޑައިގަތުމުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ކުޅިވަރުގެ ތަރި އިބްރާހިމް އިސްމާއިލަށް ދައުލަތުގެ އިއްޒަތުގެ މެޑަލް މިރޭ ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: މި އަހަރު ވަނީ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމު މި އަހަރު 14 ބޭފުޅަކަށް، އާންމު ޚިދުމަތުގެ އިނާމު 24 ބޭފުޅަކަށް ދީފައިވޭ. އަދި ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިއްޒަތް ކުޅިވަރު ތަރި އިބްރާހިމް އިސްމާއިލާއި ބްރޯޑްކާސްޓިން ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބަދުރުއްނަސީރަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްވި.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިއްޒަތް އެރުވި ބަދުރުއްނަސީރާއި އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް އެ އިއްޒަތުގެ ލިޔުމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ސްޓޭޖަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިއްޒަތް އެރުވި ބަދުރުއްނަސީރާއި އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިނާމު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިނާމު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިނާމު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިނާމު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިނާމު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިނާމު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިނާމު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިނާމު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިނާމު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިނާމު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިނާމު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިނާމު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: މި އަހަރު ވަނީ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމު މި އަހަރު 14 ބޭފުޅަކަށް، އާންމު ޚިދުމަތުގެ އިނާމު 24 ބޭފުޅަކަށް ދީފައިވޭ. އަދި ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިއްޒަތް ކުޅިވަރު ތަރި އިބްރާހިމް އިސްމާއިލާއި ބްރޯޑްކާސްޓިން ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބަދުރުއްނަސީރަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްވި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: މި އަހަރު ވަނީ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމު މި އަހަރު 14 ބޭފުޅަކަށް، އާންމު ޚިދުމަތުގެ އިނާމު 24 ބޭފުޅަކަށް ދީފައިވޭ. އަދި ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިއްޒަތް ކުޅިވަރު ތަރި އިބްރާހިމް އިސްމާއިލާއި ބްރޯޑްކާސްޓިން ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބަދުރުއްނަސީރަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްވި.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: މި އަހަރު ވަނީ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމު މި އަހަރު 14 ބޭފުޅަކަށް، އާންމު ޚިދުމަތުގެ އިނާމު 24 ބޭފުޅަކަށް ދީފައިވޭ. އަދި ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިއްޒަތް ކުޅިވަރު ތަރި އިބްރާހިމް އިސްމާއިލާއި ބްރޯޑްކާސްޓިން ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބަދުރުއްނަސީރަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްވި.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: މި ޖަލްސާ ބޭއްވީ ޑިސެމްބަރު 26، 2004 ގައި އެރި ސުނާމީއާ ގުޅިގެން ދިވެހިން ދެއްކި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ ވެސް ގުޅުވައިގެން. މި އަހަރު ވަނީ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމު މި އަހަރު 14 ބޭފުޅަކަށް، އާންމު ޚިދުމަތުގެ އިނާމު 24 ބޭފުޅަކަށް ދީފައިވޭ. އަދި ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިއްޒަތް ކުޅިވަރު ތަރި އިބްރާހިމް އިސްމާއިލާއި ބްރޯޑްކާސްޓިން ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބަދުރުއްނަސީރަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްވި.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިނާމު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިނާމު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިނާމު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިނާމު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިނާމު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިނާމު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިނާމު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 26، 2020- މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިނާމު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy