ފޮޓޯގެލަރީ / ސިންތެޓިކް ޓްރެކް

ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގެ ބޮޑުބައެއް ނިންމައި ހުޅުވުމާ ގާތަށް

ނިޝާން އަލީ

6 ޖެނުއަރީ 2021

ޖެނުއަރީ 6، 2021- މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ވެލި ޓްރެކުގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކު ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް: ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ޓްރެކުގައި ވެސް އެތުލެޓިކްސް އަށް ހާއްސަ ވަގުތުތަކެއް އޮންނާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް އާއްމުންނަށް ވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ޓްރެކް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ، މިހާރު / ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

06 ޖެނުއަރީ 2021: އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ވެލި ޓްރެކުގައި ސިންތެޓިކް އަޅާފައި: މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކުލަލުމާއި އެންމެ ފަހުގެ ކުދިކުދި މަސައްކަތްތައް.--- ފޮޓޯ: ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

06 ޖެނުއަރީ 2021: އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ވެލި ޓްރެކުގައި ސިންތެޓިކް އަޅާފައި: މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކުލަލުމާއި އެންމެ ފަހުގެ ކުދިކުދި މަސައްކަތްތައް.--- ފޮޓޯ: ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

06 ޖެނުއަރީ 2021- މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ތަރައްގީ ކުރާ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގެ މަސައްކަތްތައް ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހުލޫފާއި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަސްއަދު ބައްލަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 6، 2021- މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކު ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

06 ޖެނުއަރީ 2021: އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ވެލި ޓްރެކުގައި ސިންތެޓިކް އަޅާފައި: މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކުލަލުމާއި އެންމެ ފަހުގެ ކުދިކުދި މަސައްކަތްތައް.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 6، 2021- މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކު ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 6، 2021- މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކު ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

06 ޖެނުއަރީ 2021: އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ވެލި ޓްރެކުގައި ސިންތެޓިކް އަޅާފައި: މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކުލަލުމާއި އެންމެ ފަހުގެ ކުދިކުދި މަސައްކަތްތައް.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

06 ޖެނުއަރީ 2021: އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ވެލި ޓްރެކުގައި ސިންތެޓިކް އަޅާފައި: މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކުލަލުމާއި އެންމެ ފަހުގެ ކުދިކުދި މަސައްކަތްތައް.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

06 ޖެނުއަރީ 2021: އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ވެލި ޓްރެކުގައި ސިންތެޓިކް އަޅާފައި: މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކުލަލުމާއި އެންމެ ފަހުގެ ކުދިކުދި މަސައްކަތްތައް.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

06 ޖެނުއަރީ 2021: އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ވެލި ޓްރެކުގައި ސިންތެޓިކް އަޅާފައި: މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކުލަލުމާއި އެންމެ ފަހުގެ ކުދިކުދި މަސައްކަތްތައް.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 6، 2021- މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކު ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

06 ޖެނުއަރީ 2021- މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ތަރައްގީ ކުރާ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގެ މަސައްކަތްތައް ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހުލޫފާއި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަސްއަދު ބައްލަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 6، 2021- މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކު ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ: މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކުލަލުމާއި އެންމެ ފަހުގެ ކުދިކުދި މަސައްކަތްތައް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 6، 2021- މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކު ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy