ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

ގިނަ ދުވަސް ތަކަކަށް ފަހު ހުރިހާ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް

އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

10 ޖެނުއަރީ 2021

މާލެ- ޖެނުއަރީ 10، 2021- ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅު މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު ސްކޫލުތައް މިއަދު ހުޅުވައި ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ހާޒިރުވާ ފުރަތަމަ ދުވަސް: މުޅި ދުނިޔެ އަށް ވެސް ކުރިމަތިވި ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް، މި ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި އައިސްފައި ނުވާ ވަރުގެ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހުނު. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކައް ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރަކާ އެކު ފަށަމުން އައި ދިރާސީ އަހަރު، އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ފެށޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން.-- ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- ޖެނުއަރި 10، 2021: ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅު މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު ސްކޫލުތައް މިއަދު ހުޅުވައި ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ހާޒިރުވާ ފުރަތަމަ ދުވަސް: ދޮން ދޫނި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރަކު ސްކޫލަައް ވަނުމަށް ބެލެނި ވެރިޔާއާ އެކު ދަނީ ..-- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- ޖެނުއަރި 10، 2021: ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅު މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު ސްކޫލުތައް މިއަދު ހުޅުވައި ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ހާޒިރުވާ ފުރަތަމަ ދުވަސް: އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރަކު ކްލާހަށް ވަނުމަށް ދޮރުކައިރީ މަޑުކޮއްލައިގެން ..-- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- ޖެނުއަރި 10، 2021: ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅު މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު ސްކޫލުތައް މިއަދު ހުޅުވައި ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ހާޒިރުވާ ފުރަތަމަ ދުވަސް: އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރަކު ކްލާހަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ޓެމްޕަރޭޗާ ޗެކްކުރަނީ ..-- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- ޖެނުއަރި 10، 2021: ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅު މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު ސްކޫލުތައް މިއަދު ހުޅުވައި ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ހާޒިރުވާ ފުރަތަމަ ދުވަސް: ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ކްލާހަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ޓެމްޕަރޭޗާ ޗެކްކުރުމައް މަޑު ކޮއްލައިގެން ..-- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- ޖެނުއަރި 10، 2021: ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅު މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު ސްކޫލުތައް މިއަދު ހުޅުވައި ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ހާޒިރުވާ ފުރަތަމަ ދުވަސް: އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ކްލާހަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ޓެމްޕަރޭޗާ ޗެކްކުރުމައް މަޑު ކޮއްލައިގެން ..-- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- ޖެނުއަރި 10، 2021: ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅު މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު ސްކޫލުތައް މިއަދު ހުޅުވައި ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ހާޒިރުވާ ފުރަތަމަ ދުވަސް: އަހްމަދިއްޔާާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރަކު ކްލާހަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ޓެމްޕަރޭޗާ ޗެކްކުރަނީ ..-- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- ޖެނުއަރި 10، 2021: ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅު މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު ސްކޫލުތައް މިއަދު ހުޅުވައި ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ހާޒިރުވާ ފުރަތަމަ ދުވަސް: އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރަކު ކްލާހަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ޓެމްޕަރޭޗާ ޗެކްކުރަނީ ..-- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- ޖެނުއަރީ 10، 2021- ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅު މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު ސްކޫލުތައް މިއަދު ހުޅުވުމާއެކު، އަމީނިއްޔާގެ ކުއްޖަކު ބެލެނިވެރިޔާއާ އެކު ސްކޫލަށް ދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ- ޖެނުއަރީ 10، 2021- ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅު މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު ސްކޫލުތައް މިއަދު ހުޅުވުމާއެކު، ދޮންދޫނި ޕްރީ ސްކޫލުގެ ކުއްޖަކު ބެލެނިވެރިޔާއާ އެކު ސައިކަލްގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ- ޖެނުއަރީ 10، 2021- ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅު މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު ސްކޫލުތައް މިއަދު ހުޅުވައި ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ހާޒިރުވާ ފުރަތަމަ ދުވަސް: އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ކުދިންތަކެއް ކްލާހަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ޓެމްޕަރޭޗަރު ޗެކްކުރުމަށް ކިއު ހަދައިގެން..-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- ޖެނުއަރީ 10، 2021- ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅު މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު ސްކޫލުތައް މިއަދު ހުޅުވުމާއެކު، އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ކުއްޖަކު ސްކޫލަށް ދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ- ޖެނުއަރީ 10، 2021- ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅު މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު ސްކޫލުތައް މިއަދު ހުޅުވުމާއެކު، އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ކުއްޖަކު ސްކޫލަށް ވަނުމަށްޓަކައި ސައިކަލުން ފައިބަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ- ޖެނުއަރީ 10، 2021- ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅު މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު ސްކޫލުތައް މިއަދު ހުޅުވުމާއެކު، އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ކުއްޖަކު ކުލާހަށް ވަނުމަށް ދޮރު ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ- ޖެނުއަރީ 10، 2021- ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅު މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު ސްކޫލުތައް މިއަދު ހުޅުވުމާއެކު، އަމީނިއްޔާގެ ކުއްޖަކު ސްކޫލަށް ދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ- ޖެނުއަރީ 10، 2021- ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅު މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު ސްކޫލުތައް މިއަދު ހުޅުވައި ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ހާޒިރުވާ ފުރަތަމަ ދުވަސް: އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލްގެ ކުދިންތަކެއް ކްލާހަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ޓެމްޕަރޭޗަރު ޗެކްކުރުމަށް ކިއު ހަދައިގެން..-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy