ފޮޓޯގެލަރީ / އިމާދުއްދީން ސްކޫލް

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް...

އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

19 ޖެނުއަރީ 2021

މާލެ: ޖެނުއަރީ 18، 2021- ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަކީ އުނދަގޫ މަސައްކަތެއް ނަމަވެސް އެއްވެސް ކުއްޖަކު ބާކީނުކޮށް ތައުލީމު އުނގަންނައިދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ސްކޫލުތަކުގައި އަންނަނީ އެފަދަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައި ދެމުން: އިމާދުއްދީނު ސްކޫލްގައި މިހާރު ވެސް އުމުރުން 6-18 އަހަރާ ދެމެދުގެ 82 ކުދިންނަށް، އަށް ކްލާސްރޫމްގައި އަންނަނީ ކިޔަވައިދެމުން. އާއްމު ކްލާސްރޫމުގައި އެފަދަ 35 ވަރަކަށް ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭ.--- ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ޖުވެލް ސެންޓަރުގެ ކްލާހެއްގައި ޓީޗަަރަކު ދަރިވަރުންނާ އެކު.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ޖުވެލް ސެންޓަރުގެ ކްލާހެއްގައި ޓީޗަަރަކު ދަރިވަރުންނާ އެކު.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ޖުވެލް ސެންޓަރުގެ ކްލާހެއްގައި ޓީޗަަރަކު ދަރިވަރުންނާ އެކު.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ޖުވެލް ސެންޓަރުގައި ޓީޗަރަކު، ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދެނީ.--- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ޖުވެލް ސެންޓަރުގައި ޓީޗަރަކު، ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދެނީ.--- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ޖުވެލް ސެންޓަރުގައި ޓީޗަރަކު، ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދެނީ.--- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ޖުވެލް ސެންޓަރުގައި ޓީޗަރަކު، ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދެނީ.--- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ޖުވެލް ސެންޓަރުގެ ދަރިވަރުން ތައްޔާރުކުރި އެއްޗެހިތަކެއް ކުލާހުގައި ހަރުކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ޖުވެލް ސެންޓަރުގައި ޓީޗަރަކު، ދަރިވަރަކަށް ކިޔަވައިދެނީ.--- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ޖުވެލް ސެންޓަރުގައި ޓީޗަރުން ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައި ދެނީ.--- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި ހިންގާ ޖުވެލް ސެންޓަރުގެ ކްލާސް ރޫމެއް.--- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ޖުވެލް ސެންޓަރުގައި ޓީޗަރުން، ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައި ދެނީ.--- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ޖުވެލް ސެންޓަރުގައި ޓީޗަރަކު، ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައި ދެނީ.--- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ލީޑިން ޓީޗަރު ރަހްމާ "މިހާރު" އަށް އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ..-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy