ފޮޓޯގެލަރީ / ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ގޮވާލައި ހައި ކޯޓު ސަރަހައްދުގައި އިދިކޮޅުން ކުރި މުޒާހަރާ

ނިޝާން އަލީ

21 ޖެނުއަރީ 2021

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2021- މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން ހައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ދިޔަ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދުގައި އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން: ދަށު ކޯޓުގެ ހުކުމް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން އެ ހުކުމް ރަނގަޅު ކަމަށް ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު މެންދުރު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ ނިންމާފައި.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2021: ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ހައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވި އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުންނާއި ފުލުހުންނާ ދެމެދު ހަމަނުޖެހުން ހިންގަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2021: ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ހައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2021- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ހައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވި އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރި ވަގުތު މީހަކު ވެއްޓި އަނިޔާވެފައި---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2021- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ހައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވި އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރި ވަގުތު މީހަކު ވެއްޓިފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2021: ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ހައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ޝަރީއަތް، އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން ހައި ކޯޓު ކައިރީގައި ތިބެގެން ފޯނުން އަޑުއަހަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ދިގު ދެމިގެންދިޔަ މި ޝަރީއަތް މީޑިއާތަކުން ލައިވްކުރި.--ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2021: ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ހައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ޝަރީއަތް، އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރަކު ހައި ކޯޓު ކައިރީގައި ހުރެގެން ފޯނުން އަޑުއަހަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ދިގު ދެމިގެންދިޔަ މި ޝަރީއަތް މީޑިއާތަކުން ލައިވްކުރި.--ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2021: ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ހައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2021- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ހައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު، ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (ކ) ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް އިސްވެ ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2021- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ހައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުންނާއި ފުލުހުންނާ ދެމެދު ހިނގި ހަމަނުހެމުގެ ތެރެއިން މީހަކު ހައްޔަރު ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2021- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ހައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުންނާއި ފުލުހުންނާ ދެމެދު ހިނގި ހަމަނުހެމުގެ ތެރެއިން މީހަކަށް އަނިޔާ ވެފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2021- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ހައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުންނާއި ފުލުހުންނާ ދެމެދު ހިނގި ހަމަނުހެމުގެ ތެރެއިން މީހަކަށް އަނިޔާ ވެފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2021- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ހައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2021: ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ހައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވި އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2021- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ހައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވި އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރި ވަގުތު މީހަކު ވެއްޓިފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2021: ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ހައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2021: ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ހައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވި އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2021: ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ހައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ޝަރީއަތް، އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން ހައި ކޯޓު ކައިރީގައި ތިބެގެން ފޯނުން އަޑުއަހަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ދިގު ދެމިގެންދިޔަ މި ޝަރީއަތް މީޑިއާތަކުން ލައިވްކުރި.--ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2021: ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ހައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވި އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފުލުހުން ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖަހަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2021- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ހައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުންނާއި ފުލުހުންނާ ދެމެދު ހިނގި ހަމަނުހެމުގެ ތެރެއިން މީހަކު ހައްޔަރު ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2021: ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ހައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2021: ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ހައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy