ފޮޓޯގެލަރީ / ކުޅިވަރު

އެޗްޑީސީން ބޭއްވި ޕާކް ވޮލީ މުބާރާތް

ހަފީޒާ އަހުމަދު

25 ޖެނުއަރީ 2021

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2021: ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ ފަރާތުން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ޕާކް ވޮލީ މުބާރާތް: މި މުބާރާތުގައި ފިރިހެން ބައިގެ ފައިނަލުގައި ބަގީޗާ އިން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދީ ދެ ސެޓު އެއް ސެޓުން އަދި އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ދެ ސެޓުން ދި ފައިވް ބަލިކޮށް ޕޮލިހުން.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2021: ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ ފަރާތުން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ޕާކް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2021: ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ ފަރާތުން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ޕާކް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2021: ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ ފަރާތުން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ޕާކް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2021: ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ ފަރާތުން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ޕާކް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2021: ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ ފަރާތުން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ޕާކް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2021: ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ ފަރާތުން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ޕާކް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2021: ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ ފަރާތުން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ޕާކް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2021: ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ ފަރާތުން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ޕާކް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2021: ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ ފަރާތުން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ޕާކް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2021: ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ ފަރާތުން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ޕާކް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2021: ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ ފަރާތުން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ޕާކް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2021: ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ ފަރާތުން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ޕާކް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2021: ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ ފަރާތުން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ޕާކް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2021: ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ ފަރާތުން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ޕާކް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2021: ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒް (ކ) ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ޕޮލިސް ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ހައްވަ (މ)އާ ޓްރޮފީ ހަވާލުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2021: ބަގީޗާގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2021: ބަގީޗާގެ ކުޅުންތެރިން ތަށި ހިފައިގެން އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy