ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

އިންޑިއާގެ ދަނޑުވެރިންގެ މުޒާހަރާ

ހަސަން އާމިރު

27 ޖެނުއަރީ 2021

އިންޑިއާގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ދަނޑުވެރިންގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު އިއްޔެ ވަނީ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީ އަށް ވަދެ މުޒާހަރާކޮށްފައި. ދަނޑުވެރިންގެ އިހްތިޖާޖުގައި އެކަކު ވަނީ މަރުވެފައި. މުޒާހަރާ އަށް ފަހު އިންޑިއާ ފުލުހުން ވަނީ ދިއްލީގައި ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުގަދަކޮށްފައި. ދަނޑުވެރިން މުޒާހަރާ ކުރަނީ އެ ދާއިރާ އަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން.

ނިއު ދިއްލީ: ޖެނުއަރީ 26، 2021: އިންޑިއާގެ ދަނޑުވެރިން ހަރިޔާނާ- ދިއްލީ ގުޅޭ ބޯޑަރުގައި އަޑު އުފުލަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނިއު ދިއްލީ: ޖެނުއަރީ 26، 2021: އިންޑިއާގެ ދަނޑުވެރިން ހަރިޔާނާ- ދިއްލީ ގުޅޭ ބޯޑަރުގައި އަޑު އުފުލަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނިއު ދިއްލީ: ޖެނުއަރީ 26، 2021: ދަނޑުވެރިންގެ މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން ދިއްލީގައި ރޯޑް ބްލޮކް ބަހައްޓަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނިއު ދިއްލީ: ޖެނުއަރީ 27، 2021: ހަރިޔާނާ- ދިއްލީ ގުޅޭ ބޯޑަރުގައި ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ އިރު ދަނޑުވެރިންތަކެއް ހިނގާލާފައި ދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނިއު ދިއްލީ: ޖެނުއަރީ 27، 2021: ދަނޑުވެރިންގެ މުޒާހަރާ އަށް ފަހު ދިއްލީގެ ރެޑް ފޯޓުގައި ފުލުހުން ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނިއު ދިއްލީ: ޖެނުއަރީ 26، 2021: ހަރިޔާނާ- ދިއްލީ ގުޅޭ ބޯޑަރުގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިންގެ ލީޑަރު ދަރުޝަން ޕާލް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނިއު ދިއްލީ: ޖެނުއަރީ 26، 2021: ދިއްލީގެ ރެޑް ފޯޓުގައި ދަނޑުވެރިން މުޒާހަރާ ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނިއު ދިއްލީ: ޖެނުއަރީ 27، 2021: ދަނޑުވެރިންގެ މުޒާހަރާ އަށް ފަހު ދިއްލީގެ ރެޑް ފޯޓުގައި ފުލުހުން ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނިއު ދިއްލީ: ޖެނުއަރީ 26، 2021: ދަނޑުވެރިންގެ މުޒާހަރާ ހުއްޓުވަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނިއު ދިއްލީ: ޖެނުއަރީ 27، 2021: ދަނޑުވެރިންގެ މުޒާހަރާ އަށް ފަހު ދިއްލީގެ ރެޑް ފޯޓުގައި ފުލުހުން ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނިއު ދިއްލީ: ޖެނުއަރީ 26، 2021: ދަނޑުވެރިންގެ މުޒާހަރާ އަށް ފަހު ދިއްލީގެ މަގުތަކުގައި ބެރިކޭޑް ޖަހަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނިއު ދިއްލީ: ޖެނުއަރީ 26، 2021: ދަނޑުވެރިންގެ މުޒާހަރާ ހުއްޓުވަން ފުލުހުން މަަސައްކަތް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނިއު ދިއްލީ: ޖެނުއަރީ 26، 2021: ދަނޑުވެރިން ދިއްލީގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނިއު ދިއްލީ: ޖެނުއަރީ 26، 2021 - އިންޑިއާގެ ދަނޑުވެރިންގެ މުޒާހާރަ އަށް ތާއީދުކޮށް ބޭއްވި އެއްވުމެއްގެ ތެރޭން ފުލުހުން މީހަކު ހައްޔަރު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑިއާގެ ދަނޑުވެރިން ބެންގަލޫރުގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑިއާގެ ދަނޑުވެރިން މުޒާހަރާ ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑިއާގެ ދަނޑުވެރިންގެ މުޒާހަރާގައި ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލުން ހިންގަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑިއާގެ ދަނޑުވެރިންގެ މުޒާހަރާގައި ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލުން ހިންގަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑިއާގެ ދަނޑުވެރިން ޓްރެކްޓަރުގައި ދިއްލީ އަށް ވަންނަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy