ފޮޓޯގެލަރީ / ކޮވިޑް-19

ހަވީރު 6:00 ގެ ކުރިން ބްރިޖު ހުރަސްކުރާ ބޮޑު ކިއު

ނިޝާން އަލީ

21 ފެބުރުއަރީ 2021

ފެބުރުއަރީ 20، 2021- ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެޗްޕީއޭއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަވީރު 6 އިން ހެނދުނު 6 އަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ކުރުމާއެކު އިރުއޮއްސޭ ގަޑިއަށް ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުރަސް ކުރަން ބޮޑު ކިއުއެއް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އޮވޭ.--- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބުރުއަރީ 20، 2021- ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން އެޗުޕީއޭއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަވީރު 6 އިން ހެނދުނު 6 އަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ކުރުމާއެކު ހަވީރު ހައެއް ޖެހުމުގެ ކުރިން ސިނަމާލެ ބްރިޖު ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓަން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބުރުއަރީ 20، 2021- ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން އެޗުޕީއޭއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަވީރު 6 އިން ހެނދުނު 6 އަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ކުރުމާއެކު ހަވީރު ހައެއް ޖެހުމުގެ ކުރިން ސިނަމާލެ ބްރިޖު ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓަން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބުރުއަރީ 20، 2021- ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން އެޗުޕީއޭއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަވީރު 6 އިން ހެނދުނު 6 އަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ކުރުމާއެކު ހަވީރު ހައެއް ޖެހުމުގެ ކުރިން ބަޔަކު ސައިކަލުގައި ބްރިޖު ހުރަސްކުރަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބުރުއަރީ 20، 2021- ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން އެޗުޕީއޭއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަވީރު 6 އިން ހެނދުނު 6 އަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ކުރުމާއެކު ހަވީރު ހައެއް ޖެހުމުގެ ކުރިން ސިނަމާލެ ބްރިޖު ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓަން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބުރުއަރީ 20، 2021- ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން އެޗުޕީއޭއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަވީރު 6 އިން ހެނދުނު 6 އަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ކުރުމާއެކު ހަވީރު ހައެއް ޖެހުމުގެ ކުރިން ސިނަމާލެ ބްރިޖު ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓަން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބުރުއަރީ 20، 2021- ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން އެޗުޕީއޭއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަވީރު 6 އިން ހެނދުނު 6 އަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ކުރުމާއެކު ހަވީރު ހައެއް ޖެހުމުގެ ކުރިން ސިނަމާލެ ބްރިޖު ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓަން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބުރުއަރީ 20، 2021- ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން އެޗުޕީއޭއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަވީރު 6 އިން ހެނދުނު 6 އަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ކުރުމާއެކު ހަވީރު ހައެއް ޖެހުމުގެ ކުރިން ސިނަމާލެ ބްރިޖު ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓަން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބުރުއަރީ 20، 2021- ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން އެޗުޕީއޭއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަވީރު 6 އިން ހެނދުނު 6 އަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ކުރުމާއެކު ހަވީރު ހައެއް ޖެހުމުގެ ކުރިން ސިނަމާލެ ބްރިޖު ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓަން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބުރުއަރީ 20، 2021- ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން އެޗުޕީއޭއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަވީރު 6 އިން ހެނދުނު 6 އަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ކުރުމާއެކު ހަވީރު ހައެއް ޖެހުމުގެ ކުރިން ސިނަމާލެ ބްރިޖު ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓަން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބުރުއަރީ 20، 2021- ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން އެޗުޕީއޭއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަވީރު 6 އިން ހެނދުނު 6 އަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ކުރުމާއެކު ހަވީރު ހައެއް ޖެހުމުގެ ކުރިން ސިނަމާލެ ބްރިޖު ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓަން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބުރުއަރީ 20، 2021- ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން އެޗުޕީއޭއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަވީރު 6 އިން ހެނދުނު 6 އަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ކުރުމާއެކު ހަވީރު ހައެއް ޖެހުމުގެ ކުރިން ޕިކަޕެއްގައި ބްރިޖު ހުރަސްކުރާ މީހަކާ ފުލުހަކު ވާހަކަ ދައްކަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބުރުއަރީ 20، 2021- ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން އެޗުޕީއޭއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަވީރު 6 އިން ހެނދުނު 6 އަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ކުރުމާއެކު ހަވީރު ހައެއް ޖެހުމުގެ ކުރިން ބްރިޖު ހުރަސްކުރާ މީހަކާ ފުލުހަކު ވާހަކަ ދައްކަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބުރުއަރީ 20، 2021- ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން އެޗުޕީއޭއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަވީރު 6 އިން ހެނދުނު 6 އަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ކުރުމާއެކު ހަވީރު ހައެއް ޖެހުމުގެ ކުރިން ބަޔަކު ސައިކަލުގައި ބްރިޖު ހުރަސްކުރަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބުރުއަރީ 20، 2021- ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން އެޗުޕީއޭއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަވީރު 6 އިން ހެނދުނު 6 އަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ކުރުމާއެކު ހަވީރު ހައެއް ޖެހުމުގެ ކުރިން ބަޔަކު ސައިކަލުގައި ބްރިޖު ހުރަސްކުރަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބުރުއަރީ 20، 2021- ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން އެޗުޕީއޭއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަވީރު 6 އިން ހެނދުނު 6 އަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ކުރުމާއެކު ހަވީރު ހައެއް ޖެހުމުގެ ކުރިން ސިނަމާލެ ބްރިޖު ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓަން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބުރުއަރީ 20، 2021- ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން އެޗުޕީއޭއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަވީރު 6 އިން ހެނދުނު 6 އަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ކުރުމާއެކު ހަވީރު ހައެއް ޖެހުމުގެ ކުރިން ސިނަމާލެ ބްރިޖު ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓަން ފުލުހަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބުރުއަރީ 20، 2021- ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން އެޗުޕީއޭއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަވީރު 6 އިން ހެނދުނު 6 އަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ކުރުމާއެކު ހަވީރު ހައެއް ޖެހުމުގެ ކުރިން ސިނަމާލެ ބްރިޖު ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓަން ފުލުހަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބުރުއަރީ 20، 2021- ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން އެޗުޕީއޭއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަވީރު 6 އިން ހެނދުނު 6 އަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ކުރުމާއެކު ހަވީރު ހައެއް ޖެހުމުގެ ކުރިން ބަޔަކު ބްރިޖު ހުރަސްކުރަން ކިއޫ ހަދާފައި.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބުރުއަރީ 20، 2021- ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން އެޗުޕީއޭއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަވީރު 6 އިން ހެނދުނު 6 އަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ކުރުމާއެކު ހަވީރު ހައެއް ޖެހުމުގެ ކުރިން ބަޔަކު ސައިކަލުގައި ބްރިޖު ހުރަސްކުރަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy