ފޮޓޯގެލަރީ / ޕީޕީއެމް

ޕީޕީއެމް ދެ ފެކްޝަންގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުންތައް

ހަފީޒާ އަހުމަދު

17 އޮކްޓޯބަރ 2016

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ދެ ބޭފުޅުންގެ މެދު އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަތައް ހޫނުވެ، އެންމެ ފަހުން ދެ ފެކްޝަނުން ވެސް ކައުންސިލް ބައްދަލުވުންތައް ވަކިން ބާއްވަން ފެށުން: ޕާޓީގެ ހިންގުން ސިވިލް ކޯޓުން ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު ޔާމީނާ ހަވާލު ކޮށްފައިވާއިރު، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސަކީ އަދިވެސް މައުމޫން. މައުމޫނާއި ޔާމީން ވެސް ވަކިން ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާއިރު ދެ ފެކްޝަނުން ވެސް ވަނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެއް އައްޔަންކޮށްފައި. ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސްއާ ހަމައަށް ޕާޓީ ހިންގާނީ މުސްތަޝާރު ޔާމީން ކަމަށް، އެމަނިކުފާނުގެ ފެކްޝަންގެ ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމާފައި. އެކަމަކު މައުމޫންގެ ފެކްޝަނުން ބުނީ ޕާޓީގެ ރައީސަކީ އަދިވެސް މައުމޫން ކަމަށާއި ކަންކަން ކުރިއަށް ދާނީ މައުމޫންގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ކަމަށް.

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2016- ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ހަވާލުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަންގެ ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ.---ފޮޓޯ: މައުމޫންގެ ފެކްޝަން

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2016- ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ހަވާލުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން ބޭއްވި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމަށް ފަހު، މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2016- ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ހަވާލުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން ބޭއްވި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމަށް ފަހު، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ، މައުމޫންގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް އިޝާރާތުން ހިތްވަރު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2016- ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ހަވާލުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން ބޭއްވި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމަށް ފަހު، ޕާޓީގެ އޮފީހުން ނުކުމެވަޑައިގެން ސަޕޯޓަރުންނާ މައުމޫން ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2016- ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ހަވާލުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން ބޭއްވި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމަށް ފަހު، ޕާޓީގެ އޮފީހުން ނުކުމެވަޑައިގެން ސަޕޯޓަރުންނާ މައުމޫން ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2016- ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ހަވާލުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން ބޭއްވި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމަށް ފަހު، ޕާޓީގެ އޮފީހުން ނުކުމެވަޑައިގެން ސަޕޯޓަރުންނާ މައުމޫން ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2016- ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ހަވާލުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން ބޭއްވި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމަށް ފަހު، ޕާޓީގެ އޮފީހުން ނުކުމެވަޑައިގެން ސަޕޯޓަރުންނާ މައުމޫން ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2016- ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ހަވާލުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން ބޭއްވި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމަށް ފަހު، ޕާޓީގެ އޮފީހުން ނުކުމެވަޑައިގެން ސަޕޯޓަރުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2016- ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ހަވާލުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން ޕާޓީގެ އޮފީހުގައި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން ބޭއްވިއިރު، އޮފީސް ދޮށަށް އެއްވި ސަޕޯޓަރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2016- ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ހަވާލުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން ޕާޓީގެ އޮފީހުގައި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން ބޭއްވިއިރު، އޮފީސް ދޮށަށް އެއްވި ސަޕޯޓަރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2016- ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުމާ އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ހަވާލުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން ބޭއްވި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމަށް ފަހު، މައުމޫން ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2016- ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ހަވާލުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން ބޭއްވި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމަށް ފަހު، މައުމޫން ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2016- ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުމާ އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ހަވާލުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން ބޭއްވި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމަށް ފަހު، މައުމޫން ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2016- ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ހަވާލުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން ބޭއްވި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމަށް ފަހު، މައުމޫން ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2016- ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ހަވާލުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، އެމަނިކުފާނުގެ ފެކްޝަންގެ ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުން ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސް.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2016- ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ހަވާލުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، އެމަނިކުފާނުގެ ފެކްޝަންގެ ބޭފުޅުން ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2016- ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ހަވާލުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، އެމަނިކުފާނުގެ ފެކްޝަންގެ ބޭފުޅުން ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2016- ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ހަވާލުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، އެމަނިކުފާނުގެ ފެކްޝަންގެ ބޭފުޅުން ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާރިފް ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2016- ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ހަވާލުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، އެމަނިކުފާނުގެ ފެކްޝަންގެ ބޭފުޅުން ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2016- ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ހަވާލުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން ބޭއްވި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމަށް ފަހު، މައުމޫން ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2016- ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ހަވާލުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، އެމަނިކުފާނުގެ ފެކްޝަންގެ ބޭފުޅުން ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2016- ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ހަވާލުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، އެމަނިކުފާނުގެ ފެކްޝަންގެ ބޭފުޅުން ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު މުސްތަޝާރު ޔާމީން ބަލަހައްޓަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަން

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2016- ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ހަވާލުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، އެމަނިކުފާނުގެ ފެކްޝަނުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމަށް ފަހު، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2016- ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ހަވާލުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، އެމަނިކުފާނުގެ ފެކްޝަންގެ ބޭފުޅުން ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން: މި ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ މުސްތަޝާރު ޔާމީން.---ފޮޓޯ: ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަން

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2016- ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ހަވާލުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، އެމަނިކުފާނުގެ ފެކްޝަންގެ ބޭފުޅުން ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ބައެއް ބޭފުޅުން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2016- ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ހަވާލުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، އެމަނިކުފާނުގެ ފެކްޝަންގެ ބޭފުޅުން ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ބައެއް ބޭފުޅުން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2016- ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ހަވާލުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، އެމަނިކުފާނުގެ ފެކްޝަންގެ ބޭފުޅުން ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2016- ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ހަވާލުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، އެމަނިކުފާނުގެ ފެކްޝަންގެ ބޭފުޅުން ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy