ފޮޓޯގެލަރީ /

"ނަދާ ކްލިނިކް" ހުޅުވުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

29 މާޗް 2021

މާލެ: މާޗް 29، 2021: ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ އެޑްވާންސް އެސްތެޓިކް އަދި ކޮސްމަޓޮލޮޖީގެ ހިދުމަތްތާކާ އެކު ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ބިއުޓީ ބްރޭންޑް ނަދާ އިން "ނަދާ ކްލިނިކް" ހުޅުވުން: ޒީނަތްތެރިވުމާއި އެސްތެޓިކް ދާއިރާއިން އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖޭގައި ހިދުމަތް ދޭ ނަދާ ކްލިނިކުން ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މިވަގުތު ލިބެންހުރި އެންމެ އެޑްވާންސް އެސްތެޓިކްސް، ކޮސްމަޓޮލޮޖީ އަދި ރީޖުވެނޭޝަންގެ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ.-- ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: މާޗް 29، 2021: ނަދާ ކްލިނިކްގެ ފައުންޑާ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ފާތިމަތު ނަދާ: ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މިވަގުތު ލިބެންހުރި އެންމެ އެޑްވާންސް އެސްތެޓިކްސް، ކޮސްމަޓޮލޮޖީ އަދި ރީޖުވެނޭޝަންގެ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: މާޗް 29، 2021: ނަދާ ކްލިނިކް: ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މިވަގުތު ލިބެންހުރި އެންމެ އެޑްވާންސް އެސްތެޓިކްސް، ކޮސްމަޓޮލޮޖީ އަދި ރީޖުވެނޭޝަންގެ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: މާޗް 29، 2021: ނަދާ ކްލިނިކް އިން ދޭ ހިދުމަތެއްގެ ޑެމޯ ދައްކާލަނީ. ސްކަލްޕްޗާ ހިދުމަތުގެ ޑެމޯއެއް ދައްކާލަނީ: ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މިވަގުތު ލިބެންހުރި އެންމެ އެޑްވާންސް އެސްތެޓިކްސް، ކޮސްމަޓޮލޮޖީ އަދި ރީޖުވެނޭޝަންގެ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: މާޗް 29، 2021: ނަދާ ކްލިނިކް: ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މިވަގުތު ލިބެންހުރި އެންމެ އެޑްވާންސް އެސްތެޓިކްސް، ކޮސްމަޓޮލޮޖީ އަދި ރީޖުވެނޭޝަންގެ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: މާޗް 29، 2021: ނަދާ ކްލިނިކް އިން ދޭ ހިދުމަތެއްގެ ޑެމޯ ދައްކާލަނީ. ލޭޒާ ބޭނުން ކޮށްގެން ހެއާ ރިމޫވަލް ޓްރީޓްމެންޓެއް ދެނީ: ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މިވަގުތު ލިބެންހުރި އެންމެ އެޑްވާންސް އެސްތެޓިކްސް، ކޮސްމަޓޮލޮޖީ އަދި ރީޖުވެނޭޝަންގެ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: މާޗް 29، 2021: ނަދާ ކްލިނިކް އިން ދޭ ހިދުމަތެއްގެ ޑެމޯ ދައްކާލަނީ: ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މިވަގުތު ލިބެންހުރި އެންމެ އެޑްވާންސް އެސްތެޓިކްސް، ކޮސްމަޓޮލޮޖީ އަދި ރީޖުވެނޭޝަންގެ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: މާޗް 29، 2021: ނަދާ ކްލިނިކް އިން ދޭ ހިދުމަތެއްގެ ޑެމޯ ދައްކާލަނީ: ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މިވަގުތު ލިބެންހުރި އެންމެ އެޑްވާންސް އެސްތެޓިކްސް، ކޮސްމަޓޮލޮޖީ އަދި ރީޖުވެނޭޝަންގެ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: މާޗް 29، 2021: ނަދާ ކްލިނިކް އިން ދޭ ހިދުމަތެއްގެ ޑެމޯ ދައްކާލަނީ: ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މިވަގުތު ލިބެންހުރި އެންމެ އެޑްވާންސް އެސްތެޓިކްސް، ކޮސްމަޓޮލޮޖީ އަދި ރީޖުވެނޭޝަންގެ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: މާޗް 29، 2021: ނަދާ ކްލިނިކް އިން ދޭ ހިދުމަތެއްގެ ޑެމޯ ދައްކާލަނީ: ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މިވަގުތު ލިބެންހުރި އެންމެ އެޑްވާންސް އެސްތެޓިކްސް، ކޮސްމަޓޮލޮޖީ އަދި ރީޖުވެނޭޝަންގެ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: މާޗް 29، 2021: ނަދާ ކްލިނިކް އިން ދޭ ހިދުމަތެއްގެ ޑެމޯ ދައްކާލަނީ. ހަންގަޑު އޮމާންކޮށްކުރުމަށް ހާއްސަ ޓްރީޓްމެންޓެއް ދެނީ: ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މިވަގުތު ލިބެންހުރި އެންމެ އެޑްވާންސް އެސްތެޓިކްސް، ކޮސްމަޓޮލޮޖީ އަދި ރީޖުވެނޭޝަންގެ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: މާޗް 29، 2021: ނަދާ ކްލިނިކް އިން ދޭ ހިދުމަތެއްގެ ޑެމޯ ދައްކާލަނީ. ހަންގަޑު އޮމާންކޮށްކުރުމަށް ހާއްސަ ޓްރީޓްމެންޓެއް ދެނީ: ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މިވަގުތު ލިބެންހުރި އެންމެ އެޑްވާންސް އެސްތެޓިކްސް، ކޮސްމަޓޮލޮޖީ އަދި ރީޖުވެނޭޝަންގެ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: މާޗް 29، 2021: ނަދާ ކްލިނިކް އިން ދޭ ހިދުމަތެއްގެ ޑެމޯ ދައްކާލަނީ. ލޭޒާ ބޭނުންކޮށްގެން ހެއާ ރިމޫވަލް ޓްރީޓްމެންޓް ދެނީ: ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މިވަގުތު ލިބެންހުރި އެންމެ އެޑްވާންސް އެސްތެޓިކްސް، ކޮސްމަޓޮލޮޖީ އަދި ރީޖުވެނޭޝަންގެ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: މާޗް 29، 2021: ނަދާ ކްލިނިކުގެ ފައުންޑާ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ފާތިމަތު ނަދާގެ އިތުރުން އެ ކުލިނިކުގެ ބައެއް އިސްވެރިންނާއެކު މީޑީއާ އާ ވާހަކަ ދައްކަނީ: ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މިވަގުތު ލިބެންހުރި އެންމެ އެޑްވާންސް އެސްތެޓިކްސް، ކޮސްމަޓޮލޮޖީ އަދި ރީޖުވެނޭޝަންގެ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: މާޗް 29، 2021: ނަދާ ކްލިނިކް: ހަންގަޑު އޮމާންކޮށްކުރުމަށް ހާއްސަ ޓްރީޓްމެންޓެއް ދެނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: މާޗް 29، 2021: ނަދާ ކްލިނިކް: ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މިވަގުތު ލިބެންހުރި އެންމެ އެޑްވާންސް އެސްތެޓިކްސް، ކޮސްމަޓޮލޮޖީ އަދި ރީޖުވެނޭޝަންގެ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: މާޗް 29، 2021: ނަދާ ކްލިނިކްގެ ފައުންޑާ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ފާތިމަތު ނަދާ މީޑިއާ އާ ވާހަކަ ދައްކަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy