ފޮޓޯގެލަރީ / ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، މާލޭގެ މޭޔަރު

ޑރ. މުއިއްޒުގެ މަސައްކަތުގެ ބައެއް އުސްއަލިތައް

ހަފީޒާ އަހުމަދު

1 އެޕްރީލް 2021

މި މަހުގެ 10 ގައި ބާއްވާ މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ނުކުންނަވާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަކީ އޭނާގެ ވަޒީރުކަމުގައި މާލޭގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް. މާލޭގެ ވަށައިގެން އޮތް ރިންގް ރޯޑު ހެދުމާއި ސިނަމާލެ ބްރިޖާއި ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތަކާއި އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖާއި މާލެ އިން ކުނިގޮނޑު ބޭރުކުރުން ފަދަ ފާހަގަކުރެވޭ މުހިންމު އެތައް ކަމެއްގެ މޭސްތިރިއަކީ އޭނާ. މި ފޮޓޯތަކުން މި ފެންނަނީ ވަޒީރުކަމުގައި ހުންނަވައިގެން ޑރ. މުއިއްޒު އަމަލީ ގޮތުން ބައެއް މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނަވާ މަންޒަރު.

ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހައުސިން މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނެވި އިރު މާލޭގެ ހުޅަނގު ސަރަހައްދުން ބިން ހިއްކައިގެން ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ރަސްފަންނު ސަރަހައްދު އެއްކޮށް ފެންނަހެން ނަގާފައިވާ ޑްރޯން ފޮޓޯއެއް. ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި މާލެއަކީ ހިތްފަސޭހަ ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރައްވައި ނަތީޖާ ނެރެދެއްވި.

މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ބަޔަކާ އެކު ވާދަމަނީ.

ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުއިއްޒުގެ މޭސްތިރިކަމުގައި ހިންގި މަޝްރޫއެއްގެ ތަފުސީލު ބައްލަވައި އިރުޝާދު ދެއްވަނީ: ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވީ އޭނާ.

ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުދިންތަކަކާއެކު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުއްވަނީ.

ހައުސިން މިނިސްޓަރުކަމުގައި ޑރ. މުއިއްޒު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ހެދި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގައި ކުދިން ކުޅޭ ތަން އޭނާ ބައްލަވަނީ: މާލޭގައި ހިތްގައިމު އެތައް ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތައް ހައްދަވައި، މާލޭގެ ލޭންޑް ސްކޭޕިން ބަދަލުކުރުމަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވި.

ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހައުސިން މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނެވި ޓީވީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން މާލޭ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަ ކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓް މުއިއްޒު ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި.

ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހައުސިން މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނެވި އިރު ހަދާފައިވާ ސުނާމީ މައިޒާންގެ ޑްރޯން ފޮޓޯއެއް.

މާލެ: އޭޕްރިލް 1، 2021: ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު 2016 ވަނަ އަހަރު ހައުސިން މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނެވި އިރު އެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު ދިޔަ ދަތުރެއްގައި ނަގާފައިވާ ގްރޫޕް ފޮޓޯއެއް: ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން މާލޭ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަ ކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓް މުއިއްޒު ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި.

ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުއިއްޒުގެ މޭސްތިރިކަމުގައި ހިންގި މަޝްރޫއެއްގެ ތަފުސީލު ބައްލަވައި އިރުޝާދު ދެއްވަނީ: ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވީ އޭނާ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި މާލޭގެ ހެދި ޕާކެއްގައި ކުޑަކުދިން ކުޅެނީ: މާލޭގައި ހިތްގައިމު ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތައް ހެދުމަކީ ސީދާ މުއިއްޒުގެ އިސްނެގުމެއް.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި މާލޭގެ ހެދި ޕާކެއްގައި ކުޑަކުދިން ކުޅެނީ: މާލޭގައި ހިތްގައިމު ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތައް ހެދުމަކީ ސީދާ މުއިއްޒުގެ އިސްނެގުމެއް.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ސިނަމާލެ ބްރިޖު މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ޑރ. މުއިއްޒު ބައްލަވަނީ: އެތައް ބަޔަކަށް ލުއިފަސޭހަތައް ގެނެސްދިން ބްރިޖުގެ މަޝްރޫގައި އަމަލީ ގޮތުން އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނެވީ ޑރ، މުއިއްޒު.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އޭރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުއިއްޒު ސަލާމް ކުރައްނީ: ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި ބޭފުޅަކީ މުއިއްޒު.

ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހައުސިން މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނެވި ކުރިއަށް ދިޔަ މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާ ލައްވަނީ: ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން މާލޭ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަ ކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓް މުއިއްޒު ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި.

ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހައުސިން މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނެވި ކުރިއަށް ދިޔަ މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާ ލައްވަނީ: ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން މާލޭ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަ ކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓް މުއިއްޒު ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި.

ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހައުސިން މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނެވި ކުރިއަށް ދިޔަ މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާ ލައްވަނީ: ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން މާލޭ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަ ކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓް މުއިއްޒު ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ސިނަމާލެ ބްރިޖު މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ޑރ. މުއިއްޒު ބައްލަވަނީ: އެތައް ބަޔަކަށް ލުއިފަސޭހަތައް ގެނެސްދިން ބްރިޖުގެ މަޝްރޫގައި އަމަލީ ގޮތުން އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނެވީ ޑރ، މުއިއްޒު.

ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުއިއްޒުގެ މޭސްތިރިކަމުގައި ހިންގި މަޝްރޫއެއްގެ ތަފުސީލު ބައްލަވައި އިރުޝާދު ދެއްވަނީ: ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވީ އޭނާ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ސިނަމާލެ ބްރިޖު މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ޑރ. މުއިއްޒު ބައްލަވަނީ: އެތައް ބަޔަކަށް ލުއިފަސޭހަތައް ގެނެސްދިން ބްރިޖުގެ މަޝްރޫގައި އަމަލީ ގޮތުން އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނެވީ ޑރ، މުއިއްޒު.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ސިނަމާލެ ބްރިޖު މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ޑރ. މުއިއްޒު ބައްލަވަނީ: އެތައް ބަޔަކަށް ލުއިފަސޭހަތައް ގެނެސްދިން ބްރިޖުގެ މަޝްރޫގައި އަމަލީ ގޮތުން އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނެވީ ޑރ، މުއިއްޒު.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ސިނަމާލެ ބްރިޖު މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ޑރ. މުއިއްޒު ބައްލަވަނީ: އެތައް ބަޔަކަށް ލުއިފަސޭހަތައް ގެނެސްދިން ބްރިޖުގެ މަޝްރޫގައި އަމަލީ ގޮތުން އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނެވީ ޑރ، މުއިއްޒު.

ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހައުސިން މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރު މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ހިއްކިއިރު، އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ބައްލަވައި އިރުޝާދު ދެއްވަނީ.

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy