ފޮޓޯގެލަރީ / ތިމާވެށި

މަޑިމަސްވަކަރު ގަސް މަލުން މާލެ ޖަރީވެފައި

ނިޝާން އަލީ

1 އެޕްރީލް 2021

މާލެ- މާޗް 31، 2021: ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގްގެ އިރުމަތީފަރާތުން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގަށް ވާގޮތަށް ހަދާފައިފައި އޮތް ޕާކިން ޒޯންތެރެ އާއި އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ ތެރޭގައި ބިޔަކޮށް ހެދިފައި ހުރި ރީތި މަޑިމަސްވަކަރު ގަސްތައް މަލުން ޖަރީވެފައި.--- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މާޗް 31، 2021: އަމީނިއްޔާ ތެރޭގައި ބިޔަކޮށް ހެދިފައި ހުރި ރީތި މަޑިމަސްވަކަރު ގަސް މަލުން ޖަރީވެފައި --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މާޗް 31، 2021: އަމީނިއްޔާ ތެރޭގައި ބިޔަކޮށް ހެދިފައި ހުރި ރީތި މަޑިމަސްވަކަރު ގަސް މަލުން ޖަރީވެފައި --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މާޗް 31، 2021: އަމީނިއްޔާ ތެރޭގައި ބިޔަކޮށް ހެދިފައި ހުރި ރީތި މަޑިމަސްވަކަރު ގަސް މަލުން ޖަރީވެފައި --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މާޗް 31، 2021: އަމީނިއްޔާ ތެރޭގައި ބިޔަކޮށް ހެދިފައި ހުރި ރީތި މަޑިމަސްވަކަރު ގަސް މަލުން ޖަރީވެފައި --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މާޗް 31، 2021: އަމީނިއްޔާ ތެރޭގައި ބިޔަކޮށް ހެދިފައި ހުރި ރީތި މަޑިމަސްވަކަރު ގަސް މަލުން ޖަރީވެފައި --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މާޗް 31، 2021: އަމީނިއްޔާ ތެރޭގައި ބިޔަކޮށް ހެދިފައި ހުރި ރީތި މަޑިމަސްވަކަރު ގަހުން ބިންމައްޗަށް ވެރިފައި ހުރި މާތައް --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މާޗް 31، 2021: އަމީނިއްޔާ ތެރޭގައި ބިޔަކޮށް ހެދިފައި ހުރި ރީތި މަޑިމަސްވަކަރު ގަސް މަލުން ޖަރީވެފައި --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މާޗް 31، 2021: އަމީނިއްޔާ ތެރޭގައި ބިޔަކޮށް ހެދިފައި ހުރި ރީތި މަޑިމަސްވަކަރު ގަސް މަލުން ޖަރީވެފައި --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މާޗް 31، 2021: އަމީނިއްޔާ ތެރޭގައި ބިޔަކޮށް ހެދިފައި ހުރި ރީތި މަޑިމަސްވަކަރު ގަސް މަލުން ޖަރީވެފައި --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މާޗް 31، 2021: އަމީނިއްޔާ ތެރޭގައި ބިޔަކޮށް ހެދިފައި ހުރި ރީތި މަޑިމަސްވަކަރު ގަހުން ބިންމައްޗަށް ވެރިފައި ހުރި މާތައް --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މާޗް 31، 2021: އަމީނިއްޔާ ތެރޭގައި ބިޔަކޮށް ހެދިފައި ހުރި ރީތި މަޑިމަސްވަކަރު ގަސް މަލުން ޖަރީވެފައި --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މާޗް 31، 2021: އަމީނިއްޔާ ތެރޭގައި ބިޔަކޮށް ހެދިފައި ހުރި ރީތި މަޑިމަސްވަކަރު ގަހުން ބިންމައްޗަށް ވެރިފައި ހުރި މާތައް --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މާޗް 31، 2021: އަމީނިއްޔާ ތެރޭގައި ބިޔަކޮށް ހެދިފައި ހުރި ރީތި މަޑިމަސްވަކަރު ގަސް މަލުން ޖަރީވެފައި --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މާޗް 31، 2021: ޝަހީދު ހުސެން އާދަމް ބިލްޑިންގެ އިރުމަތީފަރާތުގައި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގަށް ވާގޮތަށް ހަދާފައިފައި އޮތް ޕާކިން ޒޯން ތެރޭ ބިޔަކޮށް ހެދިފައި ހުރި ރީތި މަޑިމަސްވަކަރު ގަސްތައް މަލުން ޖަރީވެފައި --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މާޗް 31، 2021: ޝަހީދު ހުސެން އާދަމް ބިލްޑިންގެ އިރުމަތީފަރާތުގައި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގަށް ވާގޮތަށް ހަދާފައިފައި އޮތް ޕާކިން ޒޯން ތެރޭ ބިޔަކޮށް ހެދިފައި ހުރި ރީތި މަޑިމަސްވަކަރު ގަސްތައް މަލުން ޖަރީވެފައި --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މާޗް 31، 2021: ޝަހީދު ހުސެން އާދަމް ބިލްޑިންގެ އިރުމަތީފަރާތުގައި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގަށް ވާގޮތަށް ހަދާފައިފައި އޮތް ޕާކިން ޒޯން ތެރޭ ބިޔަކޮށް ހެދިފައި ހުރި ރީތި މަޑިމަސްވަކަރު ގަސްތައް މަލުން ޖަރީވެފައި --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މާޗް 31، 2021: ޝަހީދު ހުސެން އާދަމް ބިލްޑިންގެ އިރުމަތީފަރާތުގައި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގަށް ވާގޮތަށް ހަދާފައިފައި އޮތް ޕާކިން ޒޯން ތެރޭ ބިޔަކޮށް ހެދިފައި ހުރި ރީތި މަޑިމަސްވަކަރު ގަސްތައް މަލުން ޖަރީވެފައި --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މާޗް 31، 2021: ޝަހީދު ހުސެން އާދަމް ބިލްޑިންގެ އިރުމަތީފަރާތުގައި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގަށް ވާގޮތަށް ހަދާފައިފައި އޮތް ޕާކިން ޒޯން ތެރޭ ބިޔަކޮށް ހެދިފައި ހުރި ރީތި މަޑިމަސްވަކަރު ގަސްތައް މަލުން ޖަރީވެފައި --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މާޗް 31، 2021: ޝަހީދު ހުސެން އާދަމް ބިލްޑިންގެ އިރުމަތީފަރާތުގައި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގަށް ވާގޮތަށް ހަދާފައިފައި އޮތް ޕާކިން ޒޯން ތެރޭ ބިޔަކޮށް ހެދިފައި ހުރި ރީތި މަޑިމަސްވަކަރު ގަސްތައް މަލުން ޖަރީވެފައި --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މާޗް 31، 2021: ޝަހީދު ހުސެން އާދަމް ބިލްޑިންގެ އިރުމަތީފަރާތުގައި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގަށް ވާގޮތަށް ހަދާފައިފައި އޮތް ޕާކިން ޒޯން ތެރޭ ބިޔަކޮށް ހެދިފައި ހުރި ރީތި މަޑިމަސްވަކަރު ގަސްތައް މަލުން ޖަރީވެފައި --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy