ފޮޓޯގެލަރީ / ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އިއްތިހާދު

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ މުޒާހަރާ

އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

2 އެޕްރީލް 2021

މާލެ، އޭޕްރީލް 2، 2021- ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދުގެ މުޒާހަރާ: މިއަދުގެ މުޒާހަރާ ފެށުމުގެ ކުރިން ވެސް އާންމު އުސޫލުގެ މަތިން ފުލުހުން ވަނީ މާ ކުރިން ނުކުމެ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ބަންދުކޮށް، މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނަށް ހުރަސް އަޅަން މަސައްކަތްކޮށްފައި. މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ވެސް ބައެއް މީހުން މިއަދު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ، އޭޕްރީލް 2، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މާލޭގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވަން އުޅުނު ފުލުހަކާ، މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންތަކެއް ވާހަކަ ދައްކަނީ: މިއަދުގެ މުޒާހަރާގައި ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާ އާއި ރޭޕްކުރުމާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަލުތައް ނާޅާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ބަދަލުކުރުމަށް އަޑު އުފުލާފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ، އޭޕްރީލް 2، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މާލޭގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވަން ފުލުހުން ރަޔަޓްގިއަރުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ: މިއަދުގެ މުޒާހަރާގައި ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާ އާއި ރޭޕްކުރުމާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަލުތައް ނާޅާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ބަދަލުކުރުމަށް އަޑު އުފުލާފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ، އޭޕްރީލް 2، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މާލޭގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން: މިއަދުގެ މުޒާހަރާގައި ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާ އާއި ރޭޕްކުރުމާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަލުތައް ނާޅާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ބަދަލުކުރުމަށް އަޑު އުފުލާފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ، އޭޕްރީލް 2، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މާލޭގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވަން ފުލުހުން ރަޔަޓްގިއަރުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ: މިއަދުގެ މުޒާހަރާގައި ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާ އާއި ރޭޕްކުރުމާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަލުތައް ނާޅާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ބަދަލުކުރުމަށް އަޑު އުފުލާފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ، އޭޕްރީލް 2، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މާލޭގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވަން އުޅުނު ފުލުހަކާ، މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިއަކު ވާހަކަ ދައްކަނީ: މިއަދުގެ މުޒާހަރާގައި ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާ އާއި ރޭޕްކުރުމާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަލުތައް ނާޅާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ބަދަލުކުރުމަށް އަޑު އުފުލާފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ، އޭޕްރީލް 2، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މާލޭގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވަން އުޅުނު ފުލުހަކާ، މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިއަކު ވާހަކަ ދައްކަނީ: މިއަދުގެ މުޒާހަރާގައި ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާ އާއި ރޭޕްކުރުމާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަލުތައް ނާޅާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ބަދަލުކުރުމަށް އަޑު އުފުލާފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ، އޭޕްރީލް 2، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މާލޭގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވަން އުޅުނު ފުލުހަކާ، މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިއަކު ވާހަކަ ދައްކަނީ: މިއަދުގެ މުޒާހަރާގައި ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާ އާއި ރޭޕްކުރުމާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަލުތައް ނާޅާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ބަދަލުކުރުމަށް އަޑު އުފުލާފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ، އޭޕްރީލް 2، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މާލޭގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވަން އުޅުނު ފުލުހަކާ، މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންތަކެއް ވާހަކަ ދައްކަނީ: މިއަދުގެ މުޒާހަރާގައި ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާ އާއި ރޭޕްކުރުމާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަލުތައް ނާޅާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ބަދަލުކުރުމަށް އަޑު އުފުލާފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ، އޭޕްރީލް 2، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މާލޭގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން އަންހެނަކު ފުުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް އަރުވަން މަސައްކަތް ކުރަނީ: މިއަދުގެ މުޒާހަރާގައި ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާ އާއި ރޭޕްކުރުމާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަލުތައް ނާޅާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ބަދަލުކުރުމަށް އަޑު އުފުލާފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ، އޭޕްރީލް 2، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މާލޭގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވަން ފުލުހަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ: މިއަދުގެ މުޒާހަރާގައި ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާ އާއި ރޭޕްކުރުމާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަލުތައް ނާޅާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ބަދަލުކުރުމަށް އަޑު އުފުލާފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ، އޭޕްރީލް 2، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މާލޭގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން: މިއަދުގެ މުޒާހަރާގައި ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާ އާއި ރޭޕްކުރުމާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަލުތައް ނާޅާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ބަދަލުކުރުމަށް އަޑު އުފުލާފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ، އޭޕްރީލް 2، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މާލޭގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން އަންހެނަކު ފުުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް އަރުވަން މަސައްކަތް ކުރަނީ: މިއަދުގެ މުޒާހަރާގައި ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާ އާއި ރޭޕްކުރުމާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަލުތައް ނާޅާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ބަދަލުކުރުމަށް އަޑު އުފުލާފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ، އޭޕްރީލް 2، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މާލޭގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން އަންހެނަކު ފުުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް އަރުވާފައިވާއިރު އޭނާގެ ކައިރީގައި އަންހެން ދެ ފުލުހަކު މަޑުކޮށްލައިގެން: މިއަދުގެ މުޒާހަރާގައި ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާ އާއި ރޭޕްކުރުމާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަލުތައް ނާޅާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ބަދަލުކުރުމަށް އަޑު އުފުލާފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ، އޭޕްރީލް 2، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މާލޭގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން އަންހެނަކު ފުުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް އަރުވާފައިވާއިރު އޭނާގެ ކައިރީގައި އަންހެން ފުލުހަކު މަޑުކޮށްލައިގެން: މިއަދުގެ މުޒާހަރާގައި ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާ އާއި ރޭޕްކުރުމާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަލުތައް ނާޅާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ބަދަލުކުރުމަށް އަޑު އުފުލާފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ، އޭޕްރީލް 2، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މާލޭގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން އަންހެނަކު ފުުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް އަރުވަން މަސައްކަތް ކުރަނީ: މިއަދުގެ މުޒާހަރާގައި ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާ އާއި ރޭޕްކުރުމާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަލުތައް ނާޅާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ބަދަލުކުރުމަށް އަޑު އުފުލާފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ، އޭޕްރީލް 2، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މާލޭގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން އަންހެނަކު ފުުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް އަރުވަން މަސައްކަތް ކުރަނީ: މިއަދުގެ މުޒާހަރާގައި ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާ އާއި ރޭޕްކުރުމާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަލުތައް ނާޅާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ބަދަލުކުރުމަށް އަޑު އުފުލާފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ، އޭޕްރީލް 2، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މާލޭގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން: މިއަދުގެ މުޒާހަރާގައި ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާ އާއި ރޭޕްކުރުމާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަލުތައް ނާޅާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ބަދަލުކުރުމަށް އަޑު އުފުލާފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ، އޭޕްރީލް 2، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މާލޭގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގައި އަންހެން ބައިވެރިއަކު މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy