ފޮޓޯގެލަރީ / ލޯކަލް މާރުކޭޓް

ރޯދަ އަށް ހަލަބޮލިވެފައިވާ ބާޒާރުމަތި

އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

4 އެޕްރީލް 2021

މާލެ، އޭޕްރީލް 8، 2021- އަންނަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަސް ފަށާއިރު، ރަށްރަށަށް މުދާ ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު އަންނަނީ ކުރަމުން. މި ދުވަސްވަރު މުޅި ބާޒާރުމަތި ފެންނަނީ ހަލަބޮލިކޮށް -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ، އޭޕްރީލް 8، 2021- މާރުކޭޓް ސަރަަހައްދުން މީހަކު ހުސް ފޮށިގަނޑެއް ބޮލަށް ލައިގެން ދަނީ -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލޭގެ ބާޒާރުމަތި އާދަޔާ ހިލާފަށް ހަލަބޮލިކޮށް: މި ހަފުތާގެ ހުރިހާ ދުވަހެއްހެން ފެންނަނީ ބާޒާރުމަތި ޓްރެފިކް ބޮޑުކޮށް -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

ރަށަކަށް ގެންދާ މުދާތަކެއް ބޯޓަކަށް އަރުވަން ގެންދަނީ: އަންނަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަސް ފަށާއިރު، ރަށްރަށަށް މުދާ ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު އަންނަނީ ކުރަމުން. -- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ، އޭޕްރީލް 8، 2021- އަންނަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަސް ފަށާއިރު، ރަށްރަށަށް މުދާ ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު އަންނަނީ ކުރަމުން. އެހެން ދުވަސްތަކާ ހިލާފަށް މި ދުވަސްވަރު މާޒާރުމަތި ފެންނަނީ ހަލަބޮލިކޮށް.-- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ރަށަކަށް ގެންދާ ފޮށިގަނޑެއް ލައިގެން މީހަކު ދަނީ: މާލޭގެ ބާޒާރުމަތި މި ދުވަސްވަރު ވަރަށް ބާރުބޮޑު. އަންނަ ހަފުތާގައި ރޯދަ މަސް ފަށާތީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދޯނިފަހަރު މިހާރު އޮތީ މާލޭ ފަޅުގައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލޭގެ ހަލަބޮލި ބާޒާރުމަތި: މިހާރު ފެންނަނީ ވަރަށް ބާރުބޮޑު ސަރަހައްދެެއްގެ ގޮތުގައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލޭ ބާޒާރުމަތީގައި މީހަކު އެއްޗެހި ގަންނަނީ: އަންނަ ހަފުތާގައި ރޯދަ މަސް ފަށާނެ -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

އަބަދުވެސް އެންމެ ހަލަބޮލި ބާޒާރުމަތި: މި ދުވަސްވަރު ބާޒާރުމަތީގެ ހަރަކާތްތައް ގިނަ. ސަބަބަކީ ރޯދަ އަށް ރަށްރަށަށް މުދާ ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނާތީ -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

ބާޒާރުމަތީގެ ފިހާރައެއް ހަލަބޮލިކޮށް: ރޯދަ އަށް ބޭނުންވާ ގިނަ މުދާ ބާޒާރުން ލިބެން އެބަހުރި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ، އޭޕްރީލް 4، 2021- މާރުކޭޓް ސަރަަހައްދުން މީހަކު ބިސް ކޭހެއް ގަންނަނީ -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

ބާޒާރުމަތީގެ ފިހާރައަކުން މުދާތަކެއް ގަނެގެން މީހަކު ދަނީ: ބާޒާރުމަތީގެ ފިހާރަތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ރޯދަ އަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އާންމު މުދާ ބާޒާރުން ލިބެން އެބަހުރި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

ރަށަކަށް ގެންދާ ފެންކޭސްތަކެއް މީހަކު ބޯޓަކަށް އަރުވަނީ: އަންނަ ހަފުތާގެ މެދުތެރޭގައި ރޯދަ މަސް ފަށާއިރު ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށަށް މިހާރު ވަނީ މުދާ ގެންދަން ފަށައިފައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

ރަށަކުން އައިސްފައި އޮތް މުދާ އުފުލާ ބޯއްޓަކަށް މީހަކު ބިސްކޭސް ތަކެއް އަރުވަނީ -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

ރަށަކަށް ގެންދާ މުދާތަކެއް މީހަކު ބޯޓަކަށް އަރުވަނީ: އަންނަ ހަފުތާގައި ރޯދަ ފަށާނެ. ރަށްރަށަށް މުދާ ގެންދާ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޯޓުފަހަރާއި ދޯނިތައް މިހާރު އޮތީ މާލޭ ފަޅުތެރޭގައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން

މާލެ، އޭޕްރީލް 4، 2021- އަންނަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަސް ފަށާއިރު، ރަށްރަށަށް މުދާ ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު އަންނަނީ ކުރަމުން. އެހެން ދުވަސް ތަކެކޭ ހިލާފައް މި ދުވަސް ވަރު މާޒާރުމަތި ފެންނަނީ ހަލަބޮލިކޮށް.-- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ރަށަކަށް ފޮނުވާ ސިމެންތި ބަސްތާތަކެއް މީހަކު އުފުލަނީ: ރޯދަ އަށް ތައްޔާރުވުމަށް ޓަކައި ގޭތެރެ ޒީނަތްތެރި ކުރުމަކީ ސަގާފީ ކަމެއް -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

ބާޒާރުން މީހަކު މުދާ ގަތުމަށް ފަހު މަޑުކޮށްލައިގެން: އަންނަ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ރޯދަ ފަށާނެ. ބާޒާރުމަތި މިހާރު ފެންނަނީ ވަރަށް ހަލަބޮލިކޮށް އަދި ޓްރެފިކް ބޮޑުކޮށް-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން

ރަށަކަށް ގެންދާ މުދާތަކެއް މީހަކު ބޯޓަކަށް އަރުވަނީ: އަންނަ ހަފުތާގައި ރޯދަ ފަށާނެ. ރަށްރަށަށް މުދާ ގެންދާ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޯޓުފަހަރާއި ދޯނިތައް މިހާރު އޮތީ މާލޭ ފަޅުތެރޭގައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން

ރަށަކަށް ގެންދާ މުދާތަކެއް މީހަކު ބޯޓަކަށް އަރުވަނީ: އަންނަ ހަފުތާގައި ރޯދަ ފަށާނެ. ރަށްރަށަށް މުދާ ގެންދާ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޯޓުފަހަރާއި ދޯނިތައް މިހާރު އޮތީ މާލޭ ފަޅުތެރޭގައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން

ރަށްރަށަށް މުދާ ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތުގައި މީހަކު ބުރަކޮށް ހަރަކާތްތެރި ވަނީ -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy