ފޮޓޯގެލަރީ / ޕީޕީއެމް

ކެމްޕޭނުގެ ފަހު ދުވަސް، މާލެތެރެއަށް ނަޒަރެއް

ނިޝާން އަލީ

9 އެޕްރީލް 2021

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2021- މާދަމާ އޮންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގެ ފަހު ދުވަހު މާލެތެރޭގެ ބައެއް މަންޒަރުތަކާއި ހަރަކާތްތައް: ބޮޑު ދެ ޕާޓީން ވަނީ ވަރުގަދަ ކެމްޕޭންތަކެއް ކޮށްފައި. ކެމްޕެއިން ނިންމައިލުމަށްޓަކައި އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމުން މިއަދު ވަނީ މާލޭގައި ހަރަކާތްތައް ބާއްވާފައި. ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ކެމްޕެއިން ނިންމައިލީ އެ ޕާޓީގެ އޮފީހުގެ ކުރިމަތީގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަކުން. އެމްޑީޕީން ކެމްޕެއިން ނިންމައިލުމަށްޓަކައި ރޭ ރަސްދޫގައި ވަނީ ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާފައި. އަދި މިއަދު މާލޭގައި ލޮރީ ބުރެއް ބޭއްވި.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކެމްޕޭނަށް މާލެތެރޭގައި ބެނާތަކައި ޕޯސްޓަރު ހަރުކޮށްފައި، ބޮޑު ދެ ޕާޓިން ވަނީ ވަރުގަދަ ކެމްޕޭންތަކެއް ކޮށްފައި--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކެމްޕޭނަށް މާލެތެރޭގައި ބެނާތަކައި ޕޯސްޓަރު ހަރުކޮށްފައި، ބޮޑު ދެ ޕާޓިން ވަނީ ވަރުގަދަ ކެމްޕޭންތަކެއް ކޮށްފައި--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އޭޕްރިލް 9، 2021: ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކުރިމަތީގައި ބޭއްވި އެޕާޓީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް ކެމްޕޭން ނިންމާލި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގެ ފަހު ދުވަހު މާލެތެރޭގެ ބައެއް މަންޒަރުތަކާއި ހަރަކާތްތައް، ބޮޑު ދެ ޕާޓިން ވަނީ ވަރުގަދަ ކެމްޕޭންތަކެއް ކޮށްފައި--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކެމްޕޭނަށް މާލެތެރޭގައި ބެނާތަކައި ޕޯސްޓަރު ހަރުކޮށްފައި، ބޮޑު ދެ ޕާޓިން ވަނީ ވަރުގަދަ ކެމްޕޭންތަކެއް ކޮށްފައި--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އޭޕްރިލް 9، 2021: އެމްޑީޕީއިން ބޭއްވި އެޕާޓީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް ކެމްޕޭން ނިންމާލި ސައިކަލު ބުރުގެ ތެރެއިން--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އޭޕްރިލް 9، 2021: ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކުރިމަތީގައި ބޭއްވި އެޕާޓީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް ކެމްޕޭން ނިންމާލި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އޭޕްރިލް 9، 2021: ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކުރިމަތީގައި ބޭއްވި އެޕާޓީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް ކެމްޕޭން ނިންމާލި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކެމްޕޭނަށް މާލެތެރޭގައި ބެނާތައް ހަރުކޮށްފައި، ބޮޑު ދެ ޕާޓިން ވަނީ ވަރުގަދަ ކެމްޕޭންތަކެއް ކޮށްފައި--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކެމްޕޭނަށް މާލެތެރޭގައި ބެނާތައް ހަރުކޮށްފައި، ބޮޑު ދެ ޕާޓިން ވަނީ ވަރުގަދަ ކެމްޕޭންތަކެއް ކޮށްފައި--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އޭޕްރިލް 9، 2021: އެމްޑީޕީއިން ބޭއްވި އެޕާޓީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް ކެމްޕޭން ނިންމާލި ސައިކަލު ބުރުގެ ތެރެއިން--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އޭޕްރިލް 9، 2021: ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކުރިމަތީގައި ބޭއްވި އެޕާޓީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް ކެމްޕޭން ނިންމާލި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކެމްޕޭނަށް މާލެތެރޭގައި ޕޯސްޓަރު ހަރުކޮށްފައި، ބޮޑު ދެ ޕާޓިން ވަނީ ވަރުގަދަ ކެމްޕޭންތަކެއް ކޮށްފައި--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އޭޕްރިލް 9، 2021: ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކުރިމަތީގައި ބޭއްވި އެޕާޓީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް ކެމްޕޭން ނިންމާލި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އޭޕްރިލް 9، 2021: ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކުރިމަތީގައި ބޭއްވި އެޕާޓީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް ކެމްޕޭން ނިންމާލި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކެމްޕޭނަށް މާލެތެރޭގައި ބެނާތައް ހަރުކޮށްފައި، ބޮޑު ދެ ޕާޓިން ވަނީ ވަރުގަދަ ކެމްޕޭންތަކެއް ކޮށްފައި--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކެމްޕޭނަށް މާލެތެރޭގައި ބެނާތައް ހަރުކޮށްފައި، ބޮޑު ދެ ޕާޓިން ވަނީ ވަރުގަދަ ކެމްޕޭންތަކެއް ކޮށްފައި--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އޭޕްރިލް 9، 2021: ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކުރިމަތީގައި ބޭއްވި އެޕާޓީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް ކެމްޕޭން ނިންމާލި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 9، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކެމްޕޭނަށް މާލެތެރޭގައި ބެނާތައް ހަރުކޮށްފައި، ބޮޑު ދެ ޕާޓިން ވަނީ ވަރުގަދަ ކެމްޕޭންތަކެއް ކޮށްފައި--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy