ފޮޓޯގެލަރީ / ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2020

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލާން ފެށުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

10 އެޕްރީލް 2021

މާލެ: ލޯކަލް ކައުންސިލް ވޯޓުލާން ފެށުން: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަނީ 2،234 ކެންޑިޑޭޓުން. އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް 1،580 ކެންޑިޑޭޓުން. ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު 273،128 މީހަކަށް ލިބިފައިވޭ. ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން، އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ އިންތިހާބަށް ހާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ހަމަޖައްސައިދީފައި. އެގޮތުން 10 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނާ ނުލައި، ވޯޓުލާން ރަށްރަށަރަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ދީފައި. ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އެކަހެރި ނުވަތަ ކަރަންޓީނުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުން ވޯޓުލާން ދާން ޓެކްސީ އާއި ބަސް ފަދަ ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ އަންގާފައި.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާން ދިޔަ މީހެއްގެ ހުން ބަލަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންތަކެއް ވޯޓު ލުމުގެ ކަންތައްތަކުގައި -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓުފޮއްޓެއް ކައިރީގައި އޮފިޝަލުންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓުފޮއްޓެއް ކައިރީގައި އޮފިޝަލުންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓުފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލުމަށް ބަޔަކު ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓުފޮއްޓަކަށް މީހަކު ވޯޓުލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ވޯޓުލުމަށް މާލޭގައި ހަދާފައިވާ ޓެންޓެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ބަޔަކު ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓުފޮއްޓަކަށްމީހަކު ވޯޓުލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓުފޮއްޓަކަށް މީހަކު ވޯޓުލުމަށްފަހު އިނގިލީގައި ވޯޓުލީކަމުގެ ފާހަގަ ޖަހަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓުފޮއްޓަކަށް މީހަކު ވޯޓުލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓުފޮއްޓެއް ކައިރީގައި އޮފިޝަލަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓުފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލާން ދިޔަ މީހެއްގެ ހުން ޗެކް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: އިންތިހާބުގައި މީހަކު ވޯޓުލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާފޮށި އޮފިޝަލަކު ދައްކާލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުން ޗެކް ކުރުމަށް އޮފިޝަލުން ގެންގުޅޭ ބައެއް ކަރުދާސްތައް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ނުކުންނަވާފައިވާ ޑރ. މުއިއްޒު ވޯޓުލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: މާލޭގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ހަދާފައިވާ ޓެންޓެއްގައި ވޯޓުލާން އަންނަ މީހުން ކިޔު ހެދުމަށް ބަހައްޓަފައިވާ ގޮނޑިތަކެއް ހުސްކޮށް---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓުފޮށިތަކެއް---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓުފޮއްޓެއް ކައިރީގައި އޮފިޝަލުންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓުފޮއްޓެއް ކައިރީގައި އޮފިޝަލުންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓުފޮއްޓެއް ކައިރީގައި އޮފިޝަލަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާން ދިޔަ މީހެއްގެ ނަން ޗެކް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓުފޮއްޓެއް ކައިރީގައި އޮފިޝަލުންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓުފޮއްޓެއް ކައިރީގައި އޮފިޝަލުންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓުފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލާން ދިޔަ މީހެއްގެ މައުލޫމާތު ޗެކް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓުފޮއްޓަކަށް މީހަކު ވޯޓުލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓުފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލާން ދިޔަ މީހެއްގެ އަތް ސެނެޓައިޒް ކުރަނީ .---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ވޯޓުލުމަށް މާލޭގައި ހަދާފައިވާ ޓެންޓެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ބަޔަކު ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ވޯޓުލުމަށް މާލޭގައި ހަދާފައިވާ ޓެންޓެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ބަޔަކު ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ވޯޓުލުމަށް މާލޭގައި ހަދާފައިވާ ޓެންޓެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ބަޔަކު ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުން ޗެކް ކުރުމަށް އޮފިޝަލުން ގެންގުޅޭ ބައެއް ކަރުދާސްތައް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓުފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލާން ދިޔަ މީހެއްގެ ހުން ޗެކް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ އޮފިޝަލުން އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާން ދިޔަ މީހެއްގެ ނަން ޗެކް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓުފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލާން ދިޔަ މީހެއްގެ ހުން ޗެކް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓުފޮއްޓަކަށް މީހަކު ވޯޓުލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓުފޮއްޓަކަށް މީހަކު ވޯޓުލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓުފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލުމަށްފަހު ބަޔަކު ނުކުންނަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓުފޮއްޓަކަށް މީހަކު ވޯޓުލުމަށްފަހު އިނގިލީގައި ވޯޓުލީކަމުގެ ފާހަގަ ޖަހަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓުފޮއްޓަކަށް މީހަކު ވޯޓުލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: މާލޭގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި ގޮނޑިތަކެއް ހުސްކޮށް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ރ. ހުޅުދުއްފާރު: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ހުޅުދުއްފާރުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒު ކައިރީގައި ވޯޓުލުމަށް ބަޔަކު ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ނަސީމް

ރ. ހުޅުދުއްފާރު: އޭޕްރިލް 10، 2021: ހުޅުދުއްފާރުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓުފޮއްޓަކަށް މީހަކު ވޯޓުލަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ނަސީމް

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓުފޮއްޓެއް ކައިރީގައި އޮފިޝަލުންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy