ފޮޓޯގެލަރީ / ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2020

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށް

ހަފީޒާ އަހުމަދު

10 އެޕްރީލް 2021

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށް: މިހާތަނަށް ވޯޓު ލީ 17 ޕަސެންޓް މީހުން. އެއީ 44،026 ވޯޓު. އެއީ 26،000، 17،000 އަންހެނުން. ވޯޓުލާން ނުކުންނަ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑުތަން އުޅެނީ ދަށުގައި.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި ވޯޓުލުމަށް އަންނަ މީހުން ކިޔޫގައި މަޑުކުރުމަށް ބަހައްޓާފައިވާ ގޮނޑިތައް ހުސްކޮށް.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްތެރޭގައި އޮފިޝަލުންތަކެއް މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ވޯޓުލުމަށްފަހު އިނގިލީގެ ނިޝާން ދައްކާލަނީ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ވޯޓުލުމަށްފަހު އިނގިލީގެ ނިޝާން ދައްކާލަނީ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ވޯޓު ލުން ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާ ލެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާ މަރުކަޒެއްތެރޭގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ވޯޓު ލާން ގޮސް ތިބި ބައެއް މީހުން: ބައެއް މީހުން މާސްކެއް ނާޅާ. ކޮވިޑްގެ ހަނދާނެއް ވެސް ނެތް ކަހަލަ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވޯޓު ލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ސ. ފޭދޫ: އޭޕްރިލް 10، 2021: އިންތިހާބުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފޭދޫ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީން ޝިޔާޒް ވޯޓްލަނީ.

ސ. ފޭދޫ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ސ. ފޭދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް މީހަކު ވޯޓު ލަނީ--

ކޮލޮމްބޯ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ލަންކާގެ އެމްބަސީގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ބަޔަކު ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްލައިގެން--

ކޮލޮމްބޯ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ލަންކާގެ އެމްބަސީގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ބަޔަކު ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްލައިގެން--

ކޮލޮމްބޯ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ލަންކާގެ އެމްބަސީގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ބަޔަކު ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްލައިގެން--

ކޮލޮމްބޯ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ލަންކާގެ އެމްބަސީގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ގޮސް ހުރި މީހެއްގެ ނަން ޗެކް ކުރަނީ--

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޅ.ހިންނަވަރު ދާއިރާ އަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ވޯޓު ފޮއްޓަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވޯޓު ލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޅ.ހިންނަވަރު ދާއިރާ އަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ވޯޓު ފޮއްޓަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވޯޓު ދެއްވުމަށް ވޯޓު ފޮށި ކައިރިއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޅ.ހިންނަވަރު ދާއިރާ އަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ވޯޓު ފޮއްޓަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވޯޓުލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޅ.ހިންނަވަރު ދާއިރާ އަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ވޯޓު ފޮއްޓަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވޯޓުލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޅ.ހިންނަވަރު ދާއިރާ އަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލެއްވުމަށްފަހު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ކ. ހިންމަފުށި: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ހިންމަފުށި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ބަޔަކު ވޯޓުލުމަށް ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ޝާމިލް

ކ. ހިންމަފުށި: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ހިންމަފުށި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ބަޔަކު ވޯޓުލުމަށް ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ޝާމިލް

ކ. ހިންމަފުށި: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ހިންމަފުށި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ބަޔަކު ވޯޓުލުމަށް ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ފަރުހާން

ކ. ހިންމަފުށި: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ހިންމަފުށި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ބަޔަކު ވޯޓުލުމަށް ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ފަރުހާން

ކ. ހިންމަފުށި: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ހިންމަފުށި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަށް މީހަކު ވޯޓު ލަނީ.-- ފޮޓޯ: ފަރުހާން

ކ. ހިންމަފުށި: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ހިންމަފުށި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުމަށް މީހަކު އޮފިޝަލުންގެ މޭޒު ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ފަރުހާން

ކ. ހިންމަފުށި: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ހިންމަފުށި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަށް މީހަކު ވޯޓު ލަނީ.-- ފޮޓޯ: ފަރުހާން

ކ. ހިންމަފުށި: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ހިންމަފުށި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި މީހަކު ވޯޓު ލަނީ.-- ފޮޓޯ: ފަރުހާން

ބ. އޭދަފުށި: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އޭދަފުށި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި އޮފިޝަލުންތަކެއް މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޔަމި

ބ. އޭދަފުށި: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އޭދަފުށި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި މީހަކު ވޯޓު ލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޔަމި

ބ. އޭދަފުށި: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އޭދަފުށި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި މީހަކު ވޯޓުލުމަށް އޮފިޝަލުންގެ މޭޒުކައިރީގައި މައުލޫމާތު ޗެކް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޔަމި

ބ. އޭދަފުށި: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އޭދަފުށި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި މީހަކު ވޯޓު ލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޔަމި

ބ. އޭދަފުށި: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އޭދަފުށި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި މީހަކު ވޯޓު ލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޔަމި

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy