ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

ރޯދަ މަހުގެ އުމްރާ

ހަސަން އާމިރު

14 އެޕްރީލް 2021

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު މައްކާގެ ހަރަމްފުޅު އުމްރާވެރިންނަށް ބަންދުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މި އަހަރު ފެންނަނީ ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ. ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މުސްލިމުންނާ އެކު ހަރަމްފުޅުގައި މި އަހަރު ރޯދަ މަހު ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުންނަށް އަޅުކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ. އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ގެނައި ބަދަލާ އެކު ހަރަމްފުޅުގައި ރޯދަ މަހު އުމްރާ ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ދުވާލަކު 50،000 އަށް އިތުރުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ހަރަމްފުޅުގައި 100،0000 މީހުންނަށް ނަމާދު ކުރެވޭނެ ގޮތް ވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

މައްކާ: އެޕްރީލް 13، 2021: މައްކާގެ ހަރަމްފުޅުގައި ނަމާދު ކުރަނީ: މި ރޯދަ މަހު ހަރަމްފުޅުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނީ ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ: އެޕްރީލް 13، 2021: މައްކާގެ ހަރަމްފުޅުގެ މަންޒަރެއް: މި ރޯދަ މަހު ހަރަމްފުޅުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނީ ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ: އެޕްރީލް 13، 2021: މައްކާގެ ހަރަމްފުޅުގައި ބަޔަކު ދުއާ ކުރަނީ: މި ރޯދަ މަހު ހަރަމްފުޅުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނީ ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ: އެޕްރީލް 13، 2021: އުމްރާ ކުރަން މައްކާގެ ހަރަމްފުޅަށް ބަޔަކު ވަންނަނީ: މި ރޯދަ މަހު ހަރަމްފުޅުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނީ ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ: އެޕްރީލް 13، 2021: މައްކާގެ ހަރަމްފުޅުގައި ނަމާދު ކުރަނީ: މި ރޯދަ މަހު ހަރަމްފުޅުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނީ ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ: އެޕްރީލް 13، 2021: މައްކާގެ ހަރަމްފުޅުގައި ނަމާދު ކުރަނީ: މި ރޯދަ މަހު ހަރަމްފުޅުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނީ ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ: އެޕްރީލް 13، 2021: މައްކާގެ ހަރަމްފުޅުގައި ނަމާދު ކުރަނީ: މި ރޯދަ މަހު ހަރަމްފުޅުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނީ ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ: އެޕްރީލް 13، 2021: މައްކާގެ ހަރަމްފުޅުގައި މީހަކު ދުއާ ކުރަނީ: މި ރޯދަ މަހު ހަރަމްފުޅުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނީ ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ: އެޕްރީލް 13، 2021: މައްކާގެ ހަރަމްފުޅުގައި ނަމާދު ކުރަނީ: މި ރޯދަ މަހު ހަރަމްފުޅުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނީ ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ: އެޕްރީލް 13، 2021: މައްކާގެ ހަރަމްފުޅުގައި ތަވާފް ކުރަނީ: މި ރޯދަ މަހު ހަރަމްފުޅުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނީ ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ: އެޕްރީލް 13، 2021: މައްކާގެ ހަރަމްފުޅު ވަށާ ތަވާފް ކުރަނީ: މި ރޯދަ މަހު ހަރަމްފުޅުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނީ ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ: އެޕްރީލް 13، 2021: މައްކާގެ ހަރަމްފުޅުގައި ނަމާދު ކުރަނީ: މި ރޯދަ މަހު ހަރަމްފުޅުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނީ ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy